WODOROTLENEK POTASU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaWodorotlenek potasu
Numer CAS1310-58-3
Synonimypotaż żrący, potaż kaustyczny
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPAcute Tox. 4(*), oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Skin Corr. 1A (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1A), H314;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331: W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneSkin Corr. 1A; H314: C ≥ 5%;
Skin Corr. 1B; H314: 2% ≤ C < 5%;
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% ≤ C < 2%;
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% ≤ C < 2%;
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xn; Produkt szkodliwy, R22, C; Produkt żrący R35
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
C Produkt żrący
Zwroty ryzyka (R)R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,5 mg/m3
NDSCh:1 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04005-04:1987 (w)

PN-Z-04005-03:1987(w)
PN-Z-04436:2011
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 56,11
Stan skupienia w temp. 20°C: higroskopijne ciało stałe, rozpływające się pod wpływem wilgoci
Barwa: biała
Zapach: bezwonne
Temperatura topnienia: 410°C
Temperatura wrzenia: 1327°C
Gęstość w temp. 20°C: 2,044 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 719°C: 1,33 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 52,8% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie, nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku
Właściwości dodatkoweCiepło topnienia w temp. topnienia: 129 J/g
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 2300 J/g
Ciepło rozpuszczania w wodzie: -953,7 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 365 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, żrąca.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu, pary lub aerozolu wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia się.

Skażenie skóry wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pęcherze, martwicę. Rozległe

Skażenie skóry może spowodować wstrząs, zapaść.

Skażenie oczu pyłem lub roztworem wywołuje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej - rogówki i głębszych struktur oka.

Drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzające się lub długotrwałe narażenie może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych błony śluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenia przegrody nosowej).
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, pyralgina do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W zależności od wskazań transport do szpitala karetką PR lub reanimacyjną.

SKAŻENIE SKÓRY

roztworem

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież. Zmywać skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut. Nie stosować mydła, jeśli są oparzenia. Nie stosować środków zobojętniających (kwaśnych). Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.
Pomoc lekarska:
Należy podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (pyralginę). Ze względu na ryzyko wstrząsu, w zależności od rozległości i lokalizacji oparzeń transport karetką PR lub reanimacyjną do szpitala z zapewnieniem pomocy chirurgicznej.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast obficie płukać oczy chłodną wodą co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę). Transport do szpitala z zapewnieniem pomocy okulistycznej (w zależności od stanu poszkodowanego - karetką PR lub reanimacyjną).

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko; poza tym niczego nie podawać doustnie. Nie podawać środków zobojętniających (kwaśnych). Nie prowokować wymiotów.
Pomoc lekarska:
Założyć stałą drogę dożylną. Podawać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę). Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR z zapewnieniem konsultacji chirurgicznej ze względu na ryzyko krwotoku i/lub perforacji przewodu pokarmowego.
INFORMACJE DODATKOWE