OCTAN N-BUTYLU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaOctan n-butylu
Numer CAS123-86-4
Synonimyoctan n-butylu, ester n-butylowy kwasu octowego, ester butylowy kwasu octowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 3 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 3), H226;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H336;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Dodatkowe kody zwrotówEUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R10, R66, R67
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Zwroty ryzyka (R)R10 - Produkt łatwo palny.
R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 240 mg/m3
NDSCh:720 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04119-01:1978(w)
PN-Z-04023-02:1989(w)
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 116,16
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: przyjemny, aromatyczny w małym stężeniu, ostry w dużym stężeniu
Temperatura topnienia: 73,5°C
Temperatura wrzenia: 127°C
Temperatura zapłonu:
- w zamkniętym tyglu: 22°C
- w otwartym tyglu: 32,2°C
Temperatura samozapłonu: 370°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: 1,2% obj.
- górna: 7,5% obj.
Stężenie stechiometryczne: 2,56% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,88 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,0
Prężność par:
- w temp. 20°C: 13 ha
- w temp. 30°C: 20 ha
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 51 g/m3
- w temp. 30°C: 92 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,48% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 306°C
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,394
Lepkość w temp. 20°C: 0,734 mPa s
Ciepło właściwe w temp. 19,4°C: 2,085 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 309,3 J/g
- w temp. 25°C: 375,6 J/g
Ciepło spalania: 29,87 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 2,90-10 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 14000 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 9660 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) > 5000 mg/kg
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 966 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa słabo depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par w dużych stężeniach może wywołać łzawienie oczu i zaczerwienienie spojówek. W stężeniach przekraczających dopuszczalne stężenie chwilowe może ponadto wywołać nasilający się stopniowo ból głowy, uczucie upojenia (jak alkohol), zaburzenia świadomości, cofające się powoli po przerwaniu narażenia.

Skażenie skóry ciekłym octanem powoduje jej zaczerwienienie, jeżeli kontakt się przedłuża.

Skażenie oczu ciekłym octanem wywołuje łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową może wywołać mdłości i objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.

Objawy zatrucia przewlekłego: podrażnienie i wysuszenie skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia, zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Podawać tlen do oddychania.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe w zależności od stanu poszkodowanego.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, skórę zmyć wodą (z mydłem, jeżeli nie ma zmian). W razie objawów podrażnienia skóry konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Pomoc lekarska:
W przypadku skażenia oczu konieczna konsultacja okulistyczna.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby i nerek - wskazana obserwacja szpitalna.
INFORMACJE DODATKOWE