BROMOWODÓR
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaBromowodór
Numer CAS10035-10-6
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPPress. Gas (Gaz pod ciśnieniem), Skin Corr. 1A (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1A), H314;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P303 + P361 + P353: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja C; Produkt żrący R35, Xi; Produkt drażniący R37
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
C Produkt żrący
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R35 - Powoduje poważne oparzenia.
R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: -
NDSCh:-
NDSP: 6,5 mg/m3
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04335:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 80,917
Stan skupienia w temp. 20°C: gaz
Barwa: bezbarwny
Zapach: ostry, drażniący
Temperatura topnienia (1013 hPa): -86,9°C
Temperatura wrzenia (1013 hPa): -66,8°C
Gęstość gazu (0°C, 1013 hPa): 3,50 g/dml
Gęstość cieczy w temp. -66,8°C: 2,16 g/cm3
Gęstość gazu względem powietrza (0°C, 1013 hPa): 2,71
Prężność gazu:
- w temp. 20°C: 2,13 MPa
- w temp. 30°C: 2,70 MPa
Stężenie pary nasyconej: gaz
Rozpuszczalność w wodzie (20°C, 1013 hPa): 32,89% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, czterochlorku węgla, kwasie octowym, benzenie
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 89,8°C
Ciśnienie krytyczne: 8,51 MPa
Współczynnik załamania światła (0°C, 1013 hPa): 1,000573
Lepkość gazu (18,7°C, 1013 hPa): 0,0182 mPa s
Ciepło właściwe (25°C, 1013 hPa): Cp = 0,373 J/(g K)
Ciepło parowania (-66,8°C, 1013 hPa): 214,78 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 6,73 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - nie dotyczy
LC50 (szczur, inhalacja) - 10000 mg/m3 (1 h)
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, żrąca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe; w postaci roztworu - skóra.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci gazu wywołuje ból i łzawienie oczu, przekrwienie spojówek; w dużych stężeniach - oparzenie spojówek, rogówki, kaszel, ból nosogardzieli. Może wystąpić skurcz głośni, oskrzeli. Obrzęk płuc może nastąpić szybko lub po parogodzinnym okresie utajenia. Następstwem zatrucia może być zapalenie płuc.

Skażenie oczu roztworem może wywołać chemiczne oparzenie powiek, spojówek, gałki ocznej.

Skażenie skóry roztworem lub kontakt gazu z wilgotną skórą powoduje ból, zaczerwienienie i oparzenie chemiczne.
Nie opisywano ostrych zatruć roztworem bromowodoru drogą pokarmową: połknięcie małej ilości może spowodować oparzenie chemiczne jamy ustnej, przełyku i przewodu pokarmowego z krwotokiem.

Objawy zatrucia przewlekłego: długotrwałe narażenie wywołuje upośledzenie węchu, krwawienie z nosa, uporczywy kaszel; prawdopodobnie zapalenie oskrzeli. W małych stężeniach mogą pojawić się trądzikowe zmiany skórne.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, deksametazon do inhalacji, hydrokortyzon, furosemid, leki rozszerzające oskrzela (atrowent do inhalacji), leki przeciwbólowe (np. pyralgina w ampułkach).
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej (wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc). Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza. Duszenie się, bezgłos, świszczący oddech wskazują na skurcz głośni i należy podać do inhalacji atrowent (1-2 rozpylenia).
Pomoc lekarska:
Utrzymanie się skurczu głośni i/albo objawy skurczu oskrzeli uzasadniają podanie deksametazonu inhalacyjnie lub hydrokortyzonu dożylnie z kontynuacją podawania tlenu. W razie rozpoczynającego się obrzęku płuc należy założyć stałą drogę dożylną, podać hydrokortyzon i furosemid dożylnie. Transport do szpitala karetką reanimacyjną w każdym przypadku zatrucia.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej. Nie stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości oparzeń, transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy dermatologa lub chirurgicznej. Można podać pozajelitowo lek przeciwbólowy (np. pyralginę).

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast obficie płukać oczy chłodną wodą, najlepiej bieżącą, co najmniej 15 minut. Poszkodowany może sam wykonać płukanie oczu.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie przypadkowego połknięcia roztworu nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białka jaj kurzych lub mleko. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Można podać pyralginę pozajelitowo. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej.
INFORMACJE DODATKOWE