OCTAN WINYLU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaOctan winylu
Numer CAS108-05-4
Synonimyester winylowy kwasu octowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Carc. 2 (Rakotwórczość kat.2), H351;
Acute Tox. 4 (Toksyczność ostra, kat,4), H332;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
Zwroty ryzyka (R)brak
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S23 - Nie wdychać par.
S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 10 mg/m3
NDSCh:30 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04178-02:1987(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 86,09
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słodkawy
Temperatura topnienia: -100,2°C
Temperatura wrzenia: 72°C
Temperatura zapłonu: -8°C
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 2,6% obj.
- górna: 13,4% obj.
Stężenie stechiometryczne: 4,46% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,7 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,93 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,0
Prężność par:
- w temp. 20°C: 111 hPa
- w temp. 30°C: 186 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 392 g/m3
- w temp. 30°C: 591 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 2% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze etylowym
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 228,3°C
Ciśnienie krytyczne: 2,27 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3959
Lepkość w temp. 20°C: 0,42 mPa s
Ciepło właściwe: 1,09 J/(g K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 399,3 J/g
Ciepło spalania: -24,22 kJ/g
Ciepło polimeryzacji: 1,04 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,4 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 2920 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 14324 mg/m3 (2 h)
LD50 (królik, skóra) - 2335 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca; może zaburzać funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Podejrzana o działanie rakotwórcze u człowieka.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: pary w dużym stężeniu mogą wywołać łzawienie oczu i zaczerwienienie spojówek, osłabienie węchu. Może wystąpić ból gardła, kaszel, chrypka, zawroty głowy, przypuszczalnie senność. W eksperymentalnym narażeniu człowieka na małe stężenie octanu winylu stwierdzono zaburzenia czynnościowe w zapisie elektroencefalograficznym.

Skażenie skóry ciekłym octanem winylu wywołuje zaczerwienienie, ból, mogą wystąpić pęcherze.

Skażenie oczu ciekłym octanem powoduje łzawienie, ból, zaczerwienienie spojówek; może nastąpić oparzenie chemiczne rogówki.

Drogą pokarmową wywołuje nudności, wymioty, ból brzucha, biegunkę.

Objawy zatrucia podostrego i przewlekłego: chrypka, kaszel, przewlekłe zapalenie spojówek, zwiększenie ryzyka przewlekłego zapalenia oskrzeli. Powtarzany kontakt skóry z ciekłą substancją może wywołać przewlekły stan zapalny skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki:tlen, płynna parafina.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: tlenoterapia i postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji siedzącej. Podać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli oddycha, podawać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Lekarz powinien uwzględnić inną przyczynę utraty przytomności poza zatruciem parami octanu winylu.
Kontynuować podawanie tlenu. W razie zaburzeń oddychania zaintubować, prowadzić oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, umyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia konsultacji dermatologicznej.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej.
Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
INFORMACJE DODATKOWE