WĘGLAN WAPNIA
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaWęglan wapnia
Numer CAS471-34-1
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xi; Produkt drażniący R36/37/38
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
frakcja wdychalna
NDS: 10 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04294:2001
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 100,09
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 825 °C
Temperatura wrzenia: rozkład powyżej 825 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapalenia: nie dotyczy
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: nie dotyczy
- górna: nie dotyczy
Stężenie stechiometryczne: nie dotyczy
Gęstość w temp. 20 °C: 2,93 g/cm3
Gęstość nasypowa: 400÷700 kg/m3
Prężność par w temp. 20 °C: nie dotyczy
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25 °C: 1,4 g
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 6450 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu może wywołać kaszel.

Skażenie oczu może wywołać łzawienie i zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową może wywoływać mdłości, wymioty, ból brzucha, wzdęcie, zaparcie lub biegunkę.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe przyjmowanie doustne preparatów węglanu wapnia prowadzi do podwyższonego poziomu wapnia we krwi, tworzenia kamieni nerkowych, zapalenia spojówek, a w zaawansowanych przypadkach do niewydolności nerek. Obserwowano również objawy neurologiczne, takie jak drażliwość, senność, śpiączka. Brak danych o skutkach narażenia zawodowego.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.
W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę, wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.
W razie duszności transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty.
W razie wystąpienia dolegliwości zgłosić się do lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.
INFORMACJE DODATKOWE