FOSFORAN(V) TRIS(2-TOLILU)
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaFosforan(V) tris(2-tolilu)
Numer CAS78-30-8
Synonimyfosforan trójortokrezylu, fosforan tritolilu, fosforan(V) tris(2-tolilu)
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPSTOT SE 1 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H370(**);
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H370**: Powoduje uszkodzenie narządów .
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)BRAK
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneSTOT SE 1; H370: C ≥ 1%;
STOT SE 2; H371: 0,2% ≤ C < 1%;
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja T; Produkt toksyczny R39/23/24/25, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R51-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T Produkt toksyczny
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S20/21 - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody, najlepiej bieżącej, o temperaturze pokojowej, z mydłem.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,1 mg/m3
NDSCh:0,3 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04307:2002
PiMOŚP 1998, z. 19
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 368,4
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna lub żółtawa
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: -30 ÷ -25°C
Temperatura wrzenia: 410°C, z oznakami rozkładu
Temperatura zapłonu: 225°C
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granica wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: brak danych
- górna: brak danych
Stężenie stechiometryczne: 7,1% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,2 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 12,7
Prężność par:
- w temp. 25°C 2,2 hPa
- w temp.198°C: 13,3 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: brak danych
- w temp. 30°C: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, czterochlorku węgla, benzenie, oleju lnianym, oleju rycynowym
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,5670
Lepkość w temp. 25°C: 1,39 mPa s
Ciepło właściwe: 2,23 J/(g K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 235,3 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) - 1160 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) 3700 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:
substancja toksyczna; działa neurotoksycznie.

Drogi wchłaniania: przewód pokarmowy, skóra, drogi oddechowe.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par lub mgły może wywołać mdłości, wymioty, ból brzucha. Potem następuje okres bezobjawowy trwający od 8 do 35 dni. Po tym okresie dochodzi do wystąpienia bólu, mrowienia i drętwienia kończyn górnych i dolnych, a następnie do porażeń przeważnie wiotkich mięśni kończyn górnych i dolnych.

Skażenie skóry powoduje niewielkie zaczerwienienie.

Skażenie oczu powoduje ból i łzawienie, zaczerwienienie spojówek

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, biegunkę, ból brzucha oraz po okresie utajenia objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.
Następstwa ze strony układu nerwowego (niedowłady) utrzymują się długo lub są utrwalone.

Objawy zatrucia przewlekłego: osłabienie mięśni nóg, niedowłady wiotkie kończyn, z niewielkimi zaburzeniami czucia.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna do podawania doustnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji siedzącej lub dowolnej.
Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej, o temperaturze pokojowej, z mydłem. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Ze względu na ryzyko wystąpienia objawów ogólnych zatrucia wskutek skażenia skóry w każdym przypadku konieczny jest transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
W razie wystąpienia zmian skórnych wskazana konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować u siebie wymioty. Nie podawać mleka ani alkoholu. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionych zmian w układzie nerwowym.
INFORMACJE DODATKOWE