MANGAN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaMangan
Numer CAS7439-96-5
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Solid 2 (Substancja stała łatwopalna, kat. 2), H228;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H228: Substancja stała łatwopalna.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241: Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
Zwroty ryzyka (R)brak
Zwroty bezpieczeństwa (S)S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
a) frakcja wdychalna
NDS: 0,2 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
b) frakcja respirabilna
NDS: 0,05 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04472:2015-10
PiMOŚP 2012, z. 71
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 54,94
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: srebrnoszara
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 1260°C
Temperatura wrzenia: 2097°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granica wybuchowości: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 7,20 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 1292°C: 1,33 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w ogrzanych kwasach (azotowym, siarkowym i chlorowym) i wodzie królewskiej; trudno rozpuszcza się w kwasie solnym
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,477 J/(g K)
Ciepło topnienia: 266,7 J/g
Ciepło parowania: 4092,3 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) - 9000 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 2,3 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, może być przyczyną gorączki odlewników, powoduje zmiany w układzie oddechowym, nerwowym i zmiany psychiczne.
Mangan jest metalem niezbędnym dla prawidłowej funkcji organizmu.

Drogi wchłaniania: w postaci pyłu - przez układ oddechowy, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu i dymów może wywołać łzawienie i zaczerwienienie oczu, kaszel, duszność, skurcz oskrzeli, zapalnie płuc. Pary albo powstające podczas wytapiania tlenki mogą wywołać dreszcze i gorączkę po kilkugodzinnym okresie bezobjawowym (gorączka odlewników).

Skażenie oczu może wywołać ból i zaczerwienienie spojówek; rozpuszczalne związki manganu mogą wywołać uszkodzenie i zmętnienie rogówki.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe narażenie na pyły manganu (w kopalniach i metalurgii) może spowodować zmiany w płucach z upośledzeniem czynności oddechowej, dusznością, charakterystycznymi zmianami w obrazie rtg płuc oraz/albo zmiany w układzie nerwowym i zaburzenia psychiczne prowadzące do inwalidztwa.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Atrovent do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie ma.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.
Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.
W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia). Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej.
Pomoc lekarska:
W zależności od lokalizacji i rozległości zmian zapewnić konsultację dermatologiczną.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE