3-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)PROPEN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa3-(2,3-Epoksypropoksy)propen
Numer CAS106-92-3
Synonimyeter allilowo-glicydowy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 3 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 3), H226;
Carc. 2 (Rakotwórczość kat. 2), H351;
Muta. 2 (Mutagenność kat.1B), H341;
Repr. 2 (Szkodliwość na rozrodczość kat. 2), H361f(***);
Acute Tox. 4(*). inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4(*), oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Skin sens. 1, H317;
Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1), H318;
Aquatic Chronic 3 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 3), H412;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H361f***: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R10, Rakotw. Kat. 3; R40, Muta. Kat. 3; R68, Repro. Kat. 3; R62, Xn; Produkt szkodliwy R20/22, Xi; Produkt drażniący R37/38-41, R43, R52-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R10 - Produkt łatwo palny.
R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R68 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)(S2-) - Chronić przed dziećmi.
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 6 mg/m3
NDSCh:12 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04397:2011
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 114,16
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, nieprzyjemny
Temperatura topnienia: -100 °C
Temperatura wrzenia: 154 °C
Temperatura zapłonu: 57 °C (otwarty tygiel)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w powietrzu: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 20 °C: 0,962 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,94
Prężność par:
- w temp. 20 °C: 0,266 kPa
- w temp. 25 °C: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 14,1% obj.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, acetonie, DMSO, w toluenie
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła nD w temp. 20 °C: 1,4348
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 44 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) -1600 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 3179 mg/m3/8 h
LD50 (królik, skóra) - 2550 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja silnie drażniąca, uczulająca, działająca słabo narkotycznie.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie oczu, kaszel, duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc. W dużych stężeniach wywołuje senność.

Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać zaczerwienienie, ból, pęcherze.

Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból i łzawienie, zaczerwienienie spojówek, owrzodzenia z możliwością uszkodzenia rogówki.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę, z możliwością krwawienia lub/i perforacji przewodu pokarmowego, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca (bradykardia), wstrząs.

Objawy zatrucia przewlekłego: alergia i podrażnienie układu oddechowego - może wystąpić astma oskrzelowa; zapalenie skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, leki przeciwbólowe do podawania pozajelitowego, bromek ipratropium (prep. Atrovent) do podawania inhalacyjnego, deksametazon do podawania inhalacyjnego, hydrokortyzon, furosemid, w amp. do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc. Chronić przed utratą ciepła. Podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę.
Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia).
Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają założenie stałej drogi dożylnej, podanie inhalacyjne deksametazonu lub/i dożylnie hydrokortyzonu, furosemidu.
Kontrolować akcję serca (EKG).
Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej.
Pomoc lekarska:
Na oparzenia założyć jałowy opatrunek. Konieczna konsultacja dermatologiczna lub/i chirurgiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych lub mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków zobojętniających.
Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Można podać pozajelitowo leki przeciwbólowe.
Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.
INFORMACJE DODATKOWE