2-CYJANOAKRYLAN METYLU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa2-Cyjanoakrylan metylu
Numer CAS137-05-3
Synonimymekrylat
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPEye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)BRAK
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneSTOT SE 3; H335: C ≥ 10%;
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xi; Produkt drażniący R36/37/38
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S(2) - Chronić przed dziećmi.
S23 - Nie wdychać par.
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 2 mg/m3
NDSCh:4 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04384:2009
PiMOŚP 2006, nr 4(50)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 111,1
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry
Temperatura topnienia: -40 °C
Temperatura wrzenia:47-49°C (p=2,4hPa)
Temperatura zapłonu: 79 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w powietrzu: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość cieczy w temp. 20 °C: 1,1044 g/cm3
Gęstość par względem powietrza w temp. 20 °C: 3,8
Prężność par w temp. 25 °C: 24 Pa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w chlorku metylu, acetonitrylu, acetonie, toluenie, dimetyloformamidzie
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 1600 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 467 mg/m3/6 h
LD50 (królik, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par może wywołać łzawienie i zaczerwienienie oczu, kaszel, duszność, skurcz oskrzeli. W dużym stężeniu wywołuje bóle i zawroty głowy, mdłości.

Skażenie skóry wywołuje ból i miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu może wywołać ból i zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową wywołuje wzmożone wydzielanie śliny, mdłości, wymioty.
Spożycie 2-cyjanoakrylanu metylu wywołuje zlepianie się tkanek, ale zwykle nie wymaga pomocy chirurgicznej; jest samoistnie powoli usuwany z błon śluzowych przewodu pokarmowego i nie wywołuje ogólnych objawów zatrucia.

Objawy zatrucia przewlekłego: podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych, kontaktowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, bromek ipratropium (Atrovent) do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji bromek ipratropium (Atrovent) - 1-2 rozpylenia.
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież - myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie wystąpienia zmian skórnych wskazana konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie omyłkowego połknięcia wskazana konsultacja lekarska.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W razie spożycia dużej ilości wskazana konsultacja chirurgiczna. (Substancja nie wywołuje ogólnych objawów zatrucia). Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza chirurga.
INFORMACJE DODATKOWE