OŁÓW
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaOłów
Numer CAS7439-92-1
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPRepr. 1A (Szkodliwość na rozrodczość kat.1A), H360FD;
Lact., H362
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H362: Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneOłów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 %
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Repro. Kat. 1; R61, Repro. Kat. 3; R62, R33, Xn; Produkt szkodliwy R20/22, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
T Produkt toksyczny
Zwroty ryzyka (R)R61 - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R33 - Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S53 - Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
frakcja wdychalna
NDS: 0,05 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04487:2017-10
PN-Z-04139-02:1984 (w)
PN-Z-04139-04:1989
PN-ISO 8518:1994
PiMOŚP 2016, nr3(89)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 207,21
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: stalowoszara
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 327,4°C
Temperatura wrzenia: 1740°C
Gęstość w temp. 16°C: 11,34 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 25°C: poniżej 0,1 Pa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w gorącym kwasie azotowym, wrzących stężonych kwasach solnym i siarkowym, w kwasie octowym
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 1,5 J/(g K)
Ciepło topnienia: 23,03 J/g
Ciepło parowania: 866,3 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) -10000 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: metal ciężki - uszkadza obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołuje niedokrwistość, głównie wskutek hamowania syntezy hemoglobiny krwinek czerwonych. Gromadzi się w ustroju: przeważnie w kościach, a także w nerkach i innych tkankach. Przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi (wg IARC).

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: ostre objawy zatrucia mogą wystąpić po kilkudniowym narażeniu na bardzo duże stężenie pyłu lub dymów, albo w przebiegu przewlekłego narażenia na ołów w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normatywy higieniczne. Występują gwałtowne bóle całego brzucha (kolka brzuszna), najczęściej poprzedzone parodniowym zaparciem stolca; może wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Drogą pokarmową (zatrucie przypadkowe lub umyślne) rozdrobniony (sproszkowany) ołów powoduje podobne objawy i niekiedy zażółcenie twardówki oczu oraz uszkodzenie wątroby. W przebiegu zatrucia może wystąpić uszkodzenie nerek (zwykle przemijające). Następstwem zatrucia jest anemia niedobarwliwa (spadek zawartości hemoglobiny i zwiększenie liczby retikulocytów we krwi).

Objawy zatrucia przewlekłego: niedokrwistość niedobarwliwa, zmiany w nerwach obwodowych, głównie kończyn. W ciężkich, przewlekłych zatruciach występowały niedowłady kończyn, zwłaszcza rąk, oraz objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (encefalopatia ołowicza).
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: środki rozkurczowe (papaweryna w ampułkach lub tabletkach).
Odtrutki: Chelaton (sól sodowo-wapniowa kwasu dwuaminoczterooctowego - EDTA) do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nagłe wystąpienie kolki brzusznej uzasadnia konieczność badania lekarskiego.
Pomoc lekarska:
Kolka brzuszna u osoby narażonej na wchłanianie ołowiu wymaga różnicowania z objawami "ostrego brzucha" w przebiegu innych chorób: wrzodu żołądka (perforacja), niedrożności jelit (ileus), ostrego zapalenia trzustki, wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, kamicy nerkowej itd. Niezbędne jest pilne badanie chirurgiczne. Można podać środek rozkurczowy (papawerynę); nie podawać leków przeciwbólowych! Po wykluczeniu innych przyczyn bólów - hospitalizacja na oddziale zatruć i/lub chorób zawodowych.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zatruty powinien sam wywołać u siebie wymioty (można podać do picia wodę, ok. 0,5 l).
Pomoc lekarska:
Konieczny transport do szpitala (oddział zatruć, chorób zawodowych) w celu dalszego leczenia (usuwanie ołowiu z przewodu pokarmowego, leczenie ewentualnych następstw).
INFORMACJE DODATKOWE