1,3,5- TRICHLOROBENZEN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa1,3,5- Trichlorobenzen
Numer CAS108-70-3
Synonimy1,3,5-trójchlorobenzen
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPAcute Tox. 4, oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P264: Dokładnie umyć … po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P301 + P312: W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P330: Wypłukać usta.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 15 mg/m3
NDSCh:30 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawowe
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
PIERWSZA POMOC
INFORMACJE DODATKOWE