2-METYLOPROPAN-1-OL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa2-Metylopropan-1-ol
Numer CAS78-83-1
Synonimyalkohol izobutylowy, izobutanol, 2-metylopropanol-1
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 3 (Substancja ciekła łatwopalna), H226; STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie drażniące na skórę), H315;
Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu), H318;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3), H336;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNIebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R10, Xi; Produkt drażniący R37/38-41, R67
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R10 - Produkt łatwo palny.
R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 100 mg/m3
NDSCh:200 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04155-02:1986 (w)
PN-Z-04023-02:1989 (w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 74,12
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny, duszący
Temperatura topnienia: -108°C
Temperatura wrzenia: 108°C
Temperatura zapłonu: 28°C
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,7% obj.
- górna: 10,9% obj.
Stężenie stechiometryczne: 3,38% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,5 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,80 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,55
Prężność par:
- w temp. 20°C: 12 hPa
- w temp. 30°C: 13,6 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 8,5% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, dwumetylosulfotlenku
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 274,6°C
Ciśnienie krytyczne: 4,29 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3959
Lepkość w temp. 20°C: 4,0 mPa s
Ciepło właściwe: 2,53 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 568,8 J/g
- w temp. 25°C: 690,6 J/g
Ciepło spalania: -36,0 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 0,65/0,83
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 120 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 2460 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 3400 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, a w stężeniu znacznie przekraczającym dopuszczalne - uszkodzenie rogówki. W dużym stężeniu powoduje ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi (chodu) z mdłościami, senność.

Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać uszkodzenie rogówki.

Skażenie skóry lub oparzenie chemiczne ciekłą substancją powoduje ból i zaczerwienienie (rumień).

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunkę - może dojść do ogólnych objawów jak w zatruciu drogą oddechową. W czasie wymiotów może nastąpić aspiracja do dróg oddechowych powodująca krwotoczne zapalenie płuc.

Objawy zatrucie przewlekłego: stany zapalne skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością bieżącej wody. W przypadku podrażnienia/zaczerwienienia wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian - konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić pilną konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty; później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na możliwość następstw ze strony układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.
INFORMACJE DODATKOWE