Kampanie
O Instytucie
Konkursy
Prawo w zakresie BHP
 

AKTUALNOŚCI

 

 

Monografie naukowe CIOP-PIB

BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU PRACY ZDALNEJ

TEMATYKA BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

EDUKACJA I SZKOLENIA CIOP-PIB W ZAKRESIE BHP

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej

- M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc w zainicjowaniu i wdrożeniu działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego.

- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami

- K. Makowski

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

BAZY DANYCH I PROGRAMY BHP

CO NOWEGO W BHP

FILM - "Ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej"

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, jakie powinny być stosowane przez służby znajdującej się na pierwszej linii działań przeciw SARS-CoV-2 oraz inne osoby. Prezentujemy zasady prawidłowego zakładania i zdejmowania półmaski filtrującej i rękawic. (2020 r.)

Myj ręce – dbaj o siebie i innych! FILM – "Technika mycia rąk"

Ludzkie ręce odgrywają istotną rolę w przenoszeniu wielu mikroorganizmów chorobotwórczych. Film "Technika mycia rąk" prezentuje prawidłowa technikę mycia i osuszania rąk, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

FILM: Ergonomia w biurze - komputerowe stanowisko pracy

FILM instruktażowy nt. prawidłowego projektowania ergonomicznych stanowisk pracy przy komputerze w celu zapobiegania obciążeniom mięśniowo-szkieletowym, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie zdrowia

Pracownicy służby zdrowia uznawani są za grupę zawodową najbardziej narażoną na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w środowisku pracy. Szczególne ryzyko jest związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, stres, obciążenia mięśniowo-szkieletowe...

Ergonomia współczesnych stanowisk komputerowych

Codziennie korzystamy ze smartfonów, tabletów, notebooków, wiele osób pracuje na stanowisku komputerowym z jednym lub wieloma monitorami. Niesie to za sobą wiele zagrożeń związanych głównie z obciążeniem narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych ?...

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych problemów zdrowotnych w Unii Europejskiej związanych z wykonywaną pracą. W serwisie poruszono tematykę występowania takich zaburzeń oraz przedstawiono skuteczną profilaktykę tych dolegliwości w zakresie aktywności fizycznej prowadzonej w środowisku pracy...

Bezpieczne przenoszenie ładunków

Przemieszczanie ładunków, a więc ich podnoszenie, przenoszenie i odkładanie skutkuje znacznym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy w obszarze prawie całego ciała człowieka. Ograniczenie tego obciążenia może i powinno być realizowane na przykład poprzez właściwe sposoby przenoszenia ładunków oraz poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających...

BHP w małych placówkach handlu detalicznego

Serwis przedstawiający podstawowe informacje dotyczące działań w zakresie bhp, dla mikro i małych przedsiębiorstw handlu detalicznego na przykładzie małych sklepów spożywczych i małych sklepów z artykułami przemysłowymi...

"Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś!" - miniporadnik dla mężczyzn

Miniporadnik zawierający podstawowe zasady prowadzenia zdrowego trybu życia, opracowany został w ramach projektu pn. "Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn"...

Równowaga praca-życie w kontekście elastycznych form zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy coraz częściej traktowane są jako ważny element równoważenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników...

Zarządzanie BHP wg normy PN-ISO 45001:2018

Celem serwisu jest prezentacja ogólnej struktury Systemu Zarządzania BHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use" - EN, ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania" - PL) ...

Depresja w pracy

W Polsce problem depresji dotyczy ponad 1.5 mln osób. W serwisie przedstawiono informacje nt. funkcjonowania osób dotkniętych depresją w środowisku pracy, a także wskazówki dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla takich pracowników...

Konflikty w pracy

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania...

Zagrożenie wybuchem i pożarem pochodzące od pyłów przemysłowych

Większość pyłów przemysłowych przy odpowiednim rozdrobnieniu i stężeniu w powietrzu oraz źródle zapłonu może tworzyć atmosfery palne i wybuchowe. W serwisie przedstawiono m.in. wyniki badań palności i wybuchowości pyłów przemysłowych dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż...

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół

Rocznie wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek. W serwisie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków w polskich szkołach, wymieniono główne zagrożenia i miejsca niebezpieczne oraz zaproponowano metody diagnozowania stanu bhp na terenie ich szkół...

Wypadki przy pracy rolniczej - pojęcie wypadku, statystyki, prewencja

Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej...

Diabetyk w pracy

W Polsce na cukrzycę choruje około 2,5 mln osób. Nie musi być to jednak powodem nie podejmowania przez te osoby pracy zawodowej. Wykonywanie pracy zawodowej przez diabetyka jest nawet zalecane i korzystne i tylko nieliczne zawody są niewskazane...

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego...

BHP w służbach mundurowych

Praca funkcjonariuszy służb mundurowych (straży pożarnej, policji, wojska i innych), niezależnie od formacji, charakteryzuje się znacznie większym, niż przeciętnie zawodowym narażeniem na utratę zdrowia lub życia w związku z pełnioną służbą...

BHP operatora maszyn ręcznych z napędem elektrycznym

Maszyny ręczne, np. wiertarki zwłaszcza z napędem elektrycznym, używane są zarówno przez pracowników, jak i osoby prowadzące prace w gospodarstwach domowych. W serwisie omówiono wpływ momentów obrotowych występujących podczas użytkowania tego typu maszyn na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego ich operatorów oraz działania prewencyjne związane z tymi zagrożeniami.

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze

Od 2009 roku w Polsce obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych. Wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy rozstrzygane były w orzeczeniach sądów administracyjnych a w chwili obecnej głównie poprzez orzeczenia Sądu Najwyższego. Przedstawiony materiał zawiera główne tendencje w orzecznictwie pozwalające na interpretacje budzących wątpliwości przepisów ustawy ...

Badania lekarskie pracowników

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z kluczowych elementów profilaktyki są badania lekarskie, których celem jest ustalenie, czy pracownik może realizować swoje obowiązki w warunkach występujących na danym stanowisku pracy...

 
70-lecie CIOP-PIB 70-lecie CIOP-PIB

POLECAMY

Newsletter-bhp
 
Biblioteka JOSE

KOMENTARZE

BÓL KRĘGOSŁUPA ? POZBĄDŹ SIĘ GO !

ANKIETA

  • Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.
Termomodernizacja CIOP-PIB CIOP-PIB na Facebooku