Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ergonomia


Książki - ergonomia

 

Jak zadbać o kondycję w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników
- J. Kamińska, S. Sumińska, K. Nowak

W wydawnictwie omówiono czynniki obciążające w pracy umysłowej (obciążenie psychiczne i obciążenie o charakterze statycznym), a także przedstawiono sposoby dbania o zdrowie zarówno w pracy, jak i po pracy (np. organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem, relacje ze współpracownikami, monitorowanie poziomu stresu, organizacja czasu pracy i aktywność fizyczna w czasie pracy i po pracy, sen)

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: 31
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-314-5
Rok wydania: 2019


Praca zmianowa a funkcjonowanie systemu nerwowo-mięśniowego
- P. Łach, Joanna Mazur-Różycka

W wydawnictwie omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy w systemie zmianowym ze zmianami nocnymi. Główną fizjologiczną konsekwencją takich zmian jest zaburzenie rytmu dobowego, które może mieć szkodliwy wpływ na jakość snu, powodować bezsenność, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i zapadania na choroby przewlekłe pracowników zmianowych. Przedstawiono również zalecenia umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy zmianowej, a także zalecenia dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy do wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 19
ISBN: 978-83-7373-321-3
Rok wydania: 2019


Program treningów fizycznych dla strażaków - z uwzględnieniem zmian wydolności fizycznej zachodzących z wiekiem
- A. Marszałek

Książka jest adresowana do funkcjonariuszy Straży Pożarnej, a także specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiony w niej, opracowany w CIOP-PIB (przy współudziale ekspertów z TrainingLab), program treningów fizycznych ma służyć poprawie przygotowania motorycznego strażaków w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej. Obejmuje opis zasad i rodzajów ćwiczeń, omówienie podstaw energetycznych wysiłku fizycznego oraz program ćwiczeń z wyjaśnieniem, jak je prawidłowo wykonywać (w tym rozgrzewkę i rozciąganie mięśni).

 

Pozycja dostępna cyfrowo:Format: A4
Liczba stron: 121
ISBN: 978-83-7373-307-7
Rok wydania: 2019
Tematyka: Ergonomia


Propriocepcja i równowaga ciała – minimalizowanie ryzyka upadku
- J. Mazur-Różycka, P. Łach

Prawidłowe, dostosowane do danej sytuacji, działanie narządu ruchu jest uwarunkowane funkcjonowaniem wszystkich elementów układu kontroli ruchu. Niezakłócona propriocepcja to jeden z podstawowych warunków prawidłowej czynności stawów, która warunkuje bezpieczeństwo ruchów. W wydawnictwie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące propriocepcji i równowagi ciała oraz przykłady ćwiczeń: siłowych, równowagi (również na miękkiej powierzchni), plyometrycznych oraz ćwiczeń z wyłączoną kontrolą wzroku.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-322-0
Rok wydania: 2019


Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze
- A. Łuczak, Ł. Baka, A. Najmiec

W wydawnictwie opisano kondycję zdrowotną i psychiczną, styl życia oraz psychospołeczne warunki pracy z punktu widzenia zarówno czynników sprzyjających zdrowiu, jak i źródeł stresu następujących grup zawodowych:

-   nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych

-   personel sprawujący opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych

-   personel medyczny oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Przedstawiono również propozycje metod wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy odnoszące się do stresorów wyłonionych w każdej z opisanych grup zawodowych.

 

Cena: 65 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 236
ISBN: 978-83-7373-312-1
Rok wydania: 2019


Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej
- M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc w zainicjowaniu i wdrożeniu działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Dolegliwości te są bowiem od wielu lat powszechnym problemem w populacji osób pracujących, w szczególności w grupie osób używających w swojej pracy komputera. Zawarte w nim informacje mogą zostać wykorzystane w celu kształtowania w firmach programów interwencji profilaktycznej, ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym swoich pracowników.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-326-8
Rok wydania: 2019


Organizacja pracy młodych matek. Przykłady dobrych praktyk
- K. Pawłowska-Cyprysiak, K. Hildt-Ciupińska

W publikacji przedstawiono przykłady dobrych praktyk z zakresu organizacji szeroko pojętej pracy młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych, opracowanych na podstawie danych literaturowych i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w CIOP-PIB. Przedstawiono sposoby organizacji czasu i miejsca pracy oraz inne rozwiązania, które mogą umożliwić efektywne funkcjonowanie młodym matkom, w tym rozwiązania dedykowane grupie matek niepełnosprawnych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-215-5
Rok wydania: 2018


Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym
- A. Dąbrowski, T. Tokarski

 

Podczas użytkowania maszyn ręcznych (głównie z napędem elektrycznym) powstają zagrożenia dla układu mięśniowo-szkieletowego. Na kończyny górne operatorów przenoszone są momenty obrotowe występujące, np. jako skutek zakleszczenia narzędzia w obrabianym materiale (tzw. momenty utyku) lub zablokowania jego ruchu. W publikacji omówiono sposób określania obciążenia mięśni, wpływ sposobu trzymania maszyny ręcznej i jej ustawienia oraz wpływ wieku operatorów na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Publikacja jest adresowana zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów stosujących maszyny ręczne do swoich prac. Będzie przydatna w dużych firmach oraz w sektorze MŚP z różnych sekcji gospodarki, w których tworzy się i modernizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem stosowania takich maszyn.

 

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-202-5
Rok wydania: 2016


Obciążenie wynikające z presji czasu – ocena i profilaktyka
- J. Kamińska, A. Najmiec

Publikacja jest adresowana do osób pracujących w warunkach znacznego obciążenia związanego z wykonywaniem pracy w narzuconym tempie. Dotyczy stanowisk pracy, na których presja czasu wynika zarówno z konieczności szybkiej pracy z klientem czy ilości zadań i nałożonych limitów wykonania, jak i konieczności dostosowania do  procesów  produkcyjnych  (pracownicy  montażu, operatorzy, pracownicy działów logistyki). Przedstawiono informacje dotyczące źródeł obciążenia pracowników, co umożliwia analizę przyczyn, ich ocenę i przedstawienie możliwości redukcji lub eliminacji, a także zalecenia i wskazówki dla pracowników, pracodawców i służb bhp w zakresie indywidualnych i organizacyjnych sposobów przeciwdziałania obciążeniu wynikającemu z presji czasu.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-227-8
Rok wydania: 2016


Równowaga praca – życie. Problem czy wyzwanie. Poradnik
- K. Hildt-Ciupińska

Publikacja zawiera zalecenia mające ułatwić pracownikom godzenie obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej, opracowane na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych. Oprócz wprowadzenia w tematykę równowagi praca – życie przedstawiono definicję równowagi i pojęcia z nią związane, spojrzenie na równowagę z punktu widzenia wieku i płci, przykłady działań ułatwiających pracownikom godzenie pracy i życia pozazawodowego oraz wybrane wyniki badań zrealizowanych w CIOP-PIB, ukazujące stosunek pracodawców do kwestii równowagi.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-213-1
Rok wydania: 2016


Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej
- P. Łach

W broszurze omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy na stanowiskach pracy powtarzalnej powodujące powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, metody oceny ryzyka nadmiernym obciążeniem zewnętrznym oraz wewnętrznym oraz identyfikację zmęczenia mięśniowego. Przedstawiono możliwe zmiany na stanowisku pracy oraz w systemie pracy mające na celu minimalizację poziomu ryzyka pojawiania się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych będących bezpośrednimi następstwami pracy powtarzalnej.

Cena 10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-226-1
Rok wydania: 2016


Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników (broszura i kwestionariusz)
- Anna Groborz

Publikacja przeznaczona dla inspektorów ds. prewencji wypadkowej KRUS, specjalistów ds. BHP, rolników indywidualnych, pracodawców w sektorze rolnictwa oraz naukowców prezentująca stworzone w CIOP-PIB kompleksowe narzędzie do oceny obciążenia rolników czynnikami fizycznymi, psychicznymi, środowiskowymi oraz wynikającymi z organizacji pracy. Celem jest zmniejszenie wypadkowości w sektorze rolnictwa.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-162-2
Rok wydania: 2013


Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy
- Joanna Kamińska, Anna Łuczak. Joanna Bugajska, Maria Konarska

Poradnik zawiera zalecenia dotyczące zapewnienia optymalnych warunków pracy kontrolerów ruchu lotniczego. W pierwszej części zamieszczono ogólne informacje o przyczynach obciążenia związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego opracowane między innymi na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Instytutu w latach 2011-2013 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W drugiej części zawarte są zalecenia związane z zapobieganiem nadmiernemu obciążeniu (odpowiedni dobór zawodowy, regularna ocena obciążenia psychicznego pracowników), dotyczące organizacji stanowiska pracy, ergonomii, wymagań środowiska pracy (hałas, mikroklimat, oświetlenie), a także organizacji czasu pracy oraz postawy samego pracownika, czyli właściwego odżywiania, aktywności fizycznej, długości i jakości snu, poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań, utrzymywania zdrowych i relacji z innymi, angażowania się w działania neutralne emocjonalnie.

 

Nakład wyczerpany

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-169-1
Rok wydania: 2013


Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego
- Paweł Bartuzi

O ergonomicznych warunkach pracy kierowcy decyduje nie tylko wyposażenie pojazdu, zaprojektowane i wykonane z największą precyzją i z zachowaniem wszelkich norm i zasad ergonomii, ale także jego świadomość sposobów wykorzystywania posiadanego narzędzia pracy. W publikacji przedstawiono skutki utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy (ograniczanie przepływu krwi, zmęczenie, bóle i skurcze mięśni, wydłużenie czasu reakcji) oraz zalecenia dotyczące zapobiegania nadmiernym obciążeniom, których przestrzeganie w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, zwiększenie komfortu pracy, a w konsekwencji - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-125-7
Rok wydania: 2012


Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły
- Tomasz Tokarski, Andrzej Najmiec

Warunki pracy nauczycieli i pracowników administracji różnią się, mimo że praca wykonywana jest w tym samym budynku. Obciążenie fizyczne nauczycieli jest nieznacznie mniejsze i wynika z faktu, iż znacznie częściej zmieniają oni pozycję podczas pracy. Praca pracowników administracji jest bardziej statyczna. Obciążenie psychiczne jest podobne, jednak w przypadku niektórych elementów tego obciążenia można znaleźć wyraźne różnice zależne od lokalizacji szkoły w dużym lub małym mieście. Broszura skierowania jest do pracodawców, pracowników oraz służb bhp reprezentujących szkoły na różnym poziomie nauczania - od szkoły podstawowej do liceum i technikum.

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-124-0
Rok wydania: 2012


Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka
- Anna Bogdan, Anna Marszałek, Joanna Bugajska, Magdalena Zwolińska

W monografii przedstawiono kompleksowo zagadnienie oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka i kwestie łączące się z oceną tego oddziaływania. Podano informacje dotyczące wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, termoregulacji i wpływu środowiska termicznego na organizm człowieka oraz fizjologicznej oceny metabolizmu. Omówiono wymagania odnośnie do aparatury pomiarowej, sposoby wyznaczania izolacyjności cieplnej odzieży, metody prowadzenia oceny dyskomfortu/obciążenia termicznego, wzbogacone praktycznymi przykładami oceny, normy dotyczące oceny środowiska termicznego, zagadnienia związane z problemami zdrowotnymi występującymi podczas pracy w środowisku gorącym i zimnym, dobre praktyki, które można wykorzystać podczas ekspozycji pracownika na środowisko gorące i zimne, a także metody zwiększania komfortu termicznego pracowników. Zaprezentowana wiedza jest zgodna z aktualnymi aktami prawnymi i normatywami higienicznymi. Dodatkowo, przedstawiono przykłady obliczeń obciążenia termicznego w różnych, rzeczywistych sytuacjach na stanowiskach pracy. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem pomiarów obciążeń termicznych, jak również do badaczy poszukujących kompleksowej informacji na temat metod oceny oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 121
ISBN: 978-83-7373-128-8
Rok wydania: 2012


Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz Tokarski

Broszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Rok wydania: 2012


Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu
- A. Bogdan

W monografii przedstawiono numeryczny model cieplny człowieka, umożliwiający określenie ilości ciepła oddawanego do otoczenia poprzez promieniowanie, konwekcję i oddychanie. Przeanalizowano zależności między ruchem strumieni powietrza otaczającego oraz rozkładem temperatury powietrza i na powierzchni ciała człowieka, a także izolacyjność stosowanej odzieży i zmienność mikroklimatu pomiędzy odzieżą, a skórą człowieka. Szczegółowo przedstawiono badania zachodzących procesów fizycznych, nagiego i ubranego modelu cieplnego człowieka. Opracowany model umożliwia dopasowanie środowiska cieplnego w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb użytkowników, np. przez stosowanie spersonalizowanych układów wentylacji i klimatyzacji.

Cena: 25 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 151
ISBN: 978-83-7373-084-7
Rok wydania: 2011


Kronika Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
- Halina Ćwirko

Kronika, napisana w przededniu 35-lecia istnienia PTErg, obejmuje dzieje Towarzystwa, poczynając od okoliczności jego powołania w 1977 r., poprzez kolejne lata, aż do aktualnej – już XI kadencji. Autorka, należąca do grona członków założycieli Towarzystwa i jego długoletnia prezes, ukazała działalność Zarządu Głównego i dokonania oddziałów terenowych, skupiając się na ich merytorycznym wkładzie w rozwój polskiej ergonomii. Cennym uzupełnieniem Kroniki, o dużej wartości historycznej, są załączniki, prezentujące poczet wybitnych ergonomistów polskich.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 224
ISBN: 978-83-7373-106-6
Rok wydania: 2011


Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika
- A. Marszałek

Poradnik zawiera informacje na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku, obejmujące zarówno analizę warunków środowiska termicznego, jak i działania służące zabezpieczeniu przed nadmiernymi stratami ciepła. Omówiono wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka, również w warunkach pracy zawodowej, z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych organizmu, związanych z wiekiem osoby eksponowanej. W załącznikach podano wzory kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia osób przewidzianych do pracy oraz pracujących w takich warunkach.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-092-2
Rok wydania: 2010


Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia + CD
- D. Żołnierczyk-Zreda, K. Wrześniewski, J. Bugajska, A. Jędryka-Góral

Publikacja jest efektem prac nad adaptacją drugiej wersji kwestionariusza – SF-36v2, do warunków polskich. Przedstawiono w niej charakterystykę psychometryczną polskiej wersji SF-36v2 dotyczącą rzetelności, trafności oraz właściwości poszczególnych pozycji tego kwestionariusza. Opisano dokładnie proces obliczania wyników, który wymaga rekodowania danych surowych, a także sposób interpretacji wyników. Uwzględniono także, opracowane w wyniku prac adaptacyjnych, polskie normy SF-36v2 z podziałem na wiek i płeć (aneks). Publikacja jest szczególnie przydatna dla osób stosujących SF-36v2 w badaniach epidemiologicznych i badaniach nad skutecznością różnych form leczenia, zwłaszcza farmakoterapii. Umożliwia tworzenie indywidualnych profili jakości życia związanej ze zdrowiem, a także na porównanie otrzymywanych wyników z wynikami przeciętnego Polaka/Polki w podobnym wieku.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 100
ISBN: 978-83-7373-056-4
Rok wydania: 2009