XXX - PRZEMYSŁ 4.0 (2021)

 

 XXX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

 

Regulamin XXX edycji konkursu
XXX Competition Rules
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

       Honorowy Patronat:

 

  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

             

Główny Inspektor Pracy

        Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy
       Współorganizatorzy konkursu:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Głosowanie Jury konkursu:

Głosowanie Jury odbyło się zdalnie w terminie 16-23 kwietnia 2021 r. i przebiegało w sposób niejawny. Na konkurs napłynęło 307 projektów plakatów. Znalazło się wśród nich 8 serii zaznaczonych przez autorów jako serie, które w sumie obejmują 22 prace.

 

Jury konkursu:

 1. prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 2. Aneta Chełminiak - NSZZ "Solidarność"
 3. Marta Derlicka – była kurator konkursu na plakat
 4. prof. Adam Gedliczka – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 5. Dariusz Głuszkiewicz – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 6. Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 7. prof. Sławomir Iwański – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 8. Mariusz Knorowski – Muzeum Plakatu w Wilanowie
 9. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 10. Iwona Skowron – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 11. Artur Sobota – Główny Inspektorat Pracy
 12. dr hab. Mieczysław Piróg – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 13. prof. Władysław Pluta – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – Przewodniczący Jury
 14. Marlena Puszcz-Sołowiej – Główny Inspektorat Sanitarny
 15. Zdzisław Schubert – kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu
 16. dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

 

W wyniku prac Jury ostatecznie wyłoniono 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 53 projekty plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

Laureaci konkursu:

Nagrody główne:
I nagroda w wysokości 5 000 zł – Katarzyna Czapska
II nagroda w wysokości 3 000 zł – Eugeniusz Skorwider
III nagroda w wysokości 3 000 zł – Dawid Celek

 

     

I  nagroda
Katarzyna Czapska 

II nagroda

Eugeniusz Skorwider

III nagroda

Dawid Celek

 

Wyróżnienia (w wysokości 1000 zł):
1. Jarosław Wątor
2. Karolina Grabowska
3. Anita Jaźwiec
4. Małgorzata Komorowska
5. Łukasz Mesjasz

 

 

Wyróżnienie

Jarosław Wątor

Wyróżnienie

Karolina Grabowska

Wyróżnienie

Anita Jaźwiec

     

Wyróżnienie

Małgorzata Komorowska

Wyróżnienie

Łukasz Mesjasz

 

 

Wystawa pokonkursowa

Lista 53 projektów plakatów, które wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu jest dostępna do wglądu tutaj.

 

KATALOG PLAKATÓW 

 

Otwarcie wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy

 

ZAPROSZENIE

 

Tematem tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy był przemysł 4.0. 23 maja 2021 r. rozstrzygnięto 30. edycję konkursu pt. „Przemysł 4.0” organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Na konkurs napłynęło 307 projektów plakatów.


Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty wybrało laureatów 3 nagród głównych i 5 wyróżnień. Przyznano Jury przyznało również 5 równorzędnych wyróżnień. Wyróżniono plakaty. 53 projekty plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) z puli 307, które spłynęły na konkurs, wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

W dniu 10 czerwca r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plakatów edycji pn. „Przemysł 4.0”, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Wzięli w nim udział goście z instytucji i urzędów centralnych m.in. Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy, Dariusz Głuszkiewicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Szymon Cienki – Dyrektor Biura Głównego Inspektora Sanitarnego, Sebastian Koćwin - Wiceprzewodniczący OPZZ, Iwona Skowron – Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przedstawiciele firm współpracujących z Instytutem , w tym m.in. Arkadiusz Pokrywka – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej Poczty Polskiej a także przedstawiciele środowisk twórczych, wyższych uczelni i szkół podstawowych. W trakcie uroczystości zaproszeni goście wystąpili z krótkimi przemówieniami, odczytano protokół z posiedzenia Jury, następnie wręczono dyplomy laureatom.


Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Pracy.

 

 

 

 

 

 

Tematyka konkursu

Zawrotna skala i dynamika współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 wpływa na rynek pracy i środowisko zatrudnienia w sposób, który może niepokoić pracowników. Przewiduje się, że w jej wyniku nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę. Ograniczenie zapotrzebowania na zatrudnienie może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Zadania te mogą zostać przejęte przez maszyny pracujące zgodnie z zadanymi algorytmami. Według tego pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących. Nie można jednak pominąć faktu, że te zmiany mają na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Warto również pamiętać, że rewolucja przemysłowa 4.0 wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy i pojawianiem się nowych zawodów. W szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Rodzi się zatem pytanie – jacy będą pracownicy zatrudniani w gospodarce przemysłu 4.0?

W erze rewolucji przemysłowej 4.0 kładzie się nacisk na edukację, szczególnie w miejscu pracy. Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce wymaga, szczególnie w dzisiejszych czasach, zarówno odpowiedniego przygotowywania młodych pracowników, jak i rozszerzania kompetencji obecnej kadry. Ponadto stanowi to podstawę inteligentnego „oswajania” technologii.  Jeśli technologia ma skutecznie służyć człowiekowi, to tylko dzięki jej wdrażaniu rzetelnie, ale z wyobraźnią. Pozwoli to na zminimalizowanie u pracowników poczucia zagrożenia, które wiąże się z konkurowaniem z maszynami, oraz na kształtowanie pozytywnych postaw wobec nowych technologii użytecznych w procesie pracy.

We wdrażaniu technologii i procesów przemysłu 4.0 ważne jest zwracanie uwagi na zagrożenia, które może nieść ze sobą praca w ograniczonym kontakcie ze współpracownikami, a także konieczność podejmowania samodzielnych decyzji i przetwarzanie dużych zbiorów danych, jak również wysoka dynamika pracy oraz współpraca z cobotami (robotami współpracującymi z człowiekiem). Coboty – co warto podkreślić – w odróżnieniu od robotów przemysłowych nie wymagają stosowania specjalistycznych systemów bezpieczeństwa.

Dzięki świadomości zagrożeń i szans wiążących się z rewolucją przemysłową 4.0 możliwe będzie istotne zwiększenie produktywności, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sytuacji zawodowej. Co więcej – pozwoli to na pokonanie bariery psychicznej i naturalnego dla człowieka strachu przed „nowym i nieznanym”.Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
III nagroda – 2 tys. zł
5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 

 

Harmonogram konkursu:

luty 2021 r. - ogłoszenie konkursu

12 kwietnia 2021 r. – termin składania prac konkursowych

10 czerwca  2021 r. – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

 
Informacje dotyczące konkursu:

Agnieszka Szczygielska

Kurator konkursu

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
tel. 22 623 36 86


 
Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.