Bazy danych i programy

PRO-M

Program wspierający ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn

„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny
ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają
zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.”

Dyrektywa 2006/42/WE

Ulotka (PDF)

Korzyści z programu:

 • uproszczenie i usystematyzowanie procedur postępowania prowadzących do wykazania, że zastosowano wszelkie dostępne środki w celu zredukowania ryzyka związanego z obsługą maszyny,
 • wspomaganie sporządzania wymaganej przez dyrektywę maszynową dokumentacji z oceny ryzyka, pokazującej zastosowaną procedurę:
  • wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn
  • opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.

Dokumentacja ta stanowi część dokumentacji maszyny.

 • Program komputerowy PRO-M, składający się z modułów, wspomagający prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka w procesie projektowania maszyn, wersja 1.1 dla systemu Windows, wraz z instrukcją instalacji i instrukcją obsługi, jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 31.12.2016 r.
 • Ostatnia aktualizacja programu miała miejsce w 2012 r.
 • Program może być również użytkowany do celów szkoleniowych.

Autorzy programu:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IZTW
 • Instytut Odlewnictwa IOD
 • Instytut Obróbki Plastycznej INOP
 • Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań COBRO
 • Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners