Streszczenie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytut Badawczego

Streszczenie projektu:

 

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Tytuł Projektu 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytut Badawczego.

 

Podstawa prawna 

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu nr POIS.01.03.01-00-0034/16-00 z dnia 30.03.2017 r.

 

Termin realizacji 

 

15.03.2016 r. – 31.12.2018 r. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Źródło finansowania 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środki własne Instytutu. 

 

Kwota dofinansowania: 
3 563 068,31 zł 

 

Całkowity koszt projektu:

5 881 620,20 zł

 

Cel główny: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. 

 

Cel projektu: 

Realizacja projektu jest niezbędna  z uwagi na:

  • dostosowanie powierzchni użytkowej budynku CIOP-PIB do aktualnie obowiązujących standardów energooszczędności,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku CIOP-PIB, dzięki oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej, potrzebnej do ogrzewania budynku Instytutu,
  • poprawie jakości powietrza w otoczeniu budynku Instytutu, poprzez redukcję gazów cieplarnianych,
  • wzbogacenie infrastruktury budynku CIOP-PIB o zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • poprawienie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej, poprawienie jakości pracy naukowców, administracji i wszystkich użytkowników korzystających
    z infrastruktury CIOP-PIB.

 

Okres realizacji: 15.03.2016 r. – 31.12.2018 r.

 

UWAGA:

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji zgłasza do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.
Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy na stronie Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.plJednostka: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: 15.03.2016 – 31.12.2018