Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

 

17 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. poz. 293), wydane na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) .

Zgodnie z § 1 rozporządzenia osoby, o których mowa wart. 21c ust. 2 pkt 2, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli:

1) uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

  a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-Iearningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz

  b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim, albo

2) są uprawnione do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-3/2021

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj