Hałas
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom HAŁASEM.

Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z hałasem i skutki narażenia na hałas dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do hałasu, źródła hałasu, zasady oceny narażenia na hałas wraz z przedstawieniem podstawowych wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy i sposobów oceny ryzyka zawodowego oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami hałasem, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz ustaw i rozporządzeń odnoszących się do hałasu oraz wykaz norm stosowanych w ocenie i zwalczaniu zagrożeń hałasem.

W dziale znajduje się ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do szkoleń poświęconych zagrożeniom hałasem, w tym do samokształcenia, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń hałasem.

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń hałasem i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy) lub dla specjalistycznych szkoleń na temat zagrożeń związanych z hałasemm i zasad bezpiecznego wykonywania pracy w warunkach występowania hałasu.

Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, dr inż. Paweł Górski, mgr inż. Grzegorz Szczepański

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022 r.