Hałas
 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom HAŁASEM.


Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z hałasem i skutki narażenia na hałas dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa odnoszących się do hałasu, źródła hałasu, zasady oceny narażenia na hałas wraz z przedstawieniem podstawowych wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy i sposobów oceny ryzyka zawodowego oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.


Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami hałasem, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz ustaw i rozporządzeń odnoszących się do hałasu oraz wykaz norm stosowanych w ocenie i zwalczaniu zagrożeń hałasem.


W dziale znajduje się ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do szkoleń poświęconych zagrożeniom hałasem, w tym do samokształcenia, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń hałasem.


Autorzy: dr inż. Leszek Morzyński, mgr inż. Paweł Górski

 
Biblioteka CIOP-PIB