Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Instytucje upoważnione do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - nowe rozporządzenie

 

27 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. poz. 164), wydane na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za-kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1545).

Rozporządzenie określa w załączniku instytucje upoważnione do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, określonej w koncesji w miejscu lub miejscach wykonywania tej działalności oraz zakres, w jakim wydawane są te opinie.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 442), które utraciło moc z dniem 27 stycznia 2021 r.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-3/2021

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj