Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 

21 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. poz. 2300) wydane na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. poz. 994) w zakresie kontroli źródeł promieniotwórczych oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują działalność ze źródłami wysokoaktywnymi, dostosują karty ewidencyjne źródeł wysokoaktywnych do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 121ipca 2006 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r., w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-2/2021

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj