Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 

20 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. poz. 279), wydane na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117 oraz z 2020 r. poz. 197) zmieniając brzmienie załącznika nr 1 do rozporządzenia, określającego Wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112).

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-3/2021

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj