Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

"Aby Europa stała się bezpieczniejszym,

zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy"

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) powstała w 1994 r., jako odpowiedź na szybko wzrastające potrzeby informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest organizacją Unii Europejskiej, powołaną i funkcjonująca na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94. Trójstronna formuła prac Agencji łączy działania przedstawicieli rządów, pracodawców oraz pracowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a od 1999 r. także w krajach kandydujących do Unii. Siedziba Agencji znajduje się w Bilbao (Hiszpania).

 

Zgodnie z polityką Wspólnoty, Agencja wspiera działania zmierzające do poprawy warunków pracy w Europie. W sferze jej zainteresowań znajdują się m.in. prognozowanie zmian i trendów, gromadzenie i udostępnianie danych faktograficznych i statystycznych, rozwój narzędzi wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Działalność EU-OSHA jest także ukierunkowana na promowanie tematyki bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania informacji o dobrych praktykach, prezentujących praktyczny aspekt wiedzy o bezpieczeństwie pracy. Agencja publikuje wiele wydawnictw, których pełne teksty są dostępne w jej portalu internetowym. Od 2000 r. jest organizatorem ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, podnoszącej świadomość w zakresie najważniejszych zagadnień i kultury bezpieczeństwa pracy. Kampanie poruszają problemy czynników niebezpiecznych w pracy, takich jak np. hałas lub substancje chemiczne, a także tematów wymagających popularyzacji, jak np. ocena ryzyka zawodowego czy też potrzeba współpracy pracodawców i pracowników na rzecz wyższego poziomu bezpieczeństwa pracy. Obecna kampania, prowadzona w latach 2016-2017 dotyczy zarządzania wiekiem w pracy i zrównoważonego życia zawodowego. Jej hasło to "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie". Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: bezpieczni.ciop.pl

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy działa za pośrednictwem krajowych punktów centralnych (ang. Focal Points) i tworzonych przez nie krajowych sieci partnerów. Struktury te działają we wszystkich krajach europejskich.

 

Polski Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Rolę polskiego Krajowego Punktu Centralnego (KPC), na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Współpraca w strukturach Agencji pozwala Polsce w pełni uczestniczyć w procesie pozyskiwania informacji z zasobów światowych oraz ich budowania, poprzez dostarczanie informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w Polsce. Są to działania niezbędne do formułowania i wdrażania w Europie skutecznej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przestrzeganie trójstronnej formuły uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach służy rozwojowi dialogu społecznego oraz budowaniu partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktywne uczestniczenie w tego typu współpracy międzynarodowej, pozwala na włączanie się do działań na rzecz rozwoju w Europie wspólnych programów związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Krajowy Punkt Centralny utworzył Krajową Sieć Partnerów, zapraszając do współpracy szereg instytucji, organizacji i przedsiębiorstw aktywnie działających w obszarze bezpieczeństwa pracy. Biorą one czynny udział w projektach związanych z EU-OSHA i wspierają działalność KPC.

Uczestnicy Krajowej Sieci Partnerów

Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA

 

Instytucje państwowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Główny Inspektorat Sanitarny
Urząd Dozoru Technicznego
Główny Urząd Statystyczny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Zawiązki zawodowe

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ


Pracodawcy

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Centrum Medyczne „Lim” Sp. z o.o.
Arcellor Mittal Poland S.A.
Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel
KGHM Polska Miedź S.A.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
Merrid Controls Sp.z o.o.

 

Instytucje naukowo-badawcze

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Instytut Techniki Budowlanej
Główny Instytut Górnictwa
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska, Inspektorat BHP
Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Uniwersytet Jagielloński
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

 

Organizacje pozarządowe

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział Warszawa Centrum

 

Działalność Krajowej Sieci Partnerów

 

 

Informacje adresowe:

 

 

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
Tel: + 34 944 358 400
Fax: + 34 944 358 401
Email: information@osha.eu.int 

Web: http://osha.europa.eu

 

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa
Tel. + 48 22 623 46 01
Fax + 48 22  840 26 31
E-mail: oinip@ciop.pl
Internet: www.ciop.pl

Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Tel. + 48 22 623 36 77, 623 37 22
Fax + 48 22 623 36 93
E-mail: focalpoint.pl@ciop.pl

 

 Witryna internetowa EU-OSHAhttp://osha.europa.eu/pl