Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

20 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 325), wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1286 oraz z 2020 r. poz. 61) znacznie rozbudowując, do 13 pozycji, odnośnik nr 2 rozporządzenia informujący o wdrażanych aktach normatywnych ustanowionych przez instytucje Unii Europejskiej. Ponadto częściowej nowelizacji ulega załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., a w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, w części C "Mikroklimat", zmieniono brzmienie pkt 1 "Mikroklimat gorący".

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia:

- do dnia 19 maja 2021 r. wartość NDS 4-toliloaminy wynosi 8 mg/m3;

- do dnia 19 maja 2021 r. dla 3-metylobutan-1-olu wartość NDS wynosi 200 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 400 mg/m3;

- do dnia 19 maja 2021 r. dla trichlorku fosforylu wartość NDSwynosi1 mg/m3, a wartość NDSCh wynosi 2 mg/m3;

- do dnia 20 lutego 2023 r. wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3;

- do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla - frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

2) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającą piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 31).

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-3/2021

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj