Zestawienie zadań i projektów w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków Pracy” (okres realizacji: lata: 2017-2019)

w podziale na zakłady naukowo-badawcze i inne komórki organizacyjne

 

Lp.

 Symbol

Tytuł

Termin realizacji

 

 

część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych

 

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

 

1. 1.G.05

Opracowanie znormalizowanej metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego do oceny narażenia zawodowego oraz zaleceń profilaktyki
Broszura

01.01.2018
31.12.2019

 2. 1.G.06

Badania uciążliwości hałasu tonalnego ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 3. 2.G.01

Identyfikacja źródeł emisji hałasu, w tym hałasu wysokoczęstotliwościowego, analiza zagrożenia hałasem na przykładzie zakładów produkcji opakowań oraz określenie zaleceń profilaktyki
Hałas w zakładach produkcji opakowań - baza danych

01.01.2017
31.12.2018

 4. 2.G.02

Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, oświetlenia i mikroklimatu na stanowiskach pracy w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej
Materiały szkoleniowe
Wytyczne

01.01.2017
31.12.2019

 5. 2.G.03

Analiza narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz zalecenia do profilaktyki
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 6. 2.G.04

System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 7. 2.G.05

Inteligentna sieć sensorowa do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach za pomocą urządzeń nasobnych na przykładzie zagrożeń wibroakustycznych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 8. 2.G.06

Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 9. 2.G.15

Aplikacja wspomagająca dobór ochronników słuchu przeznaczona do zainstalowania w urządzeniach przenośnych typu smartfon lub tablet
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 10 3.G.01

Zapewnienie integracji z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy w celu spełnienia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie oceny zgodności wyrobów

01.01.2017
31.12.2019

 11 3.G.02

Badanie emisji energii akustycznej, przemysłowych, kierunkowych, technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego o dużej mocy akustycznej oraz badania skuteczności akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych dla tych źródeł

Metoda pomiarowo-obliczeniowa

Materiały informacyjno-szkoleniowe
Wytyczne

01.01.2017
31.12.2019

12. 4.G.01

Aktualizacja i rozwój serwisu BEZPIECZNIEJ wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń w środowisku pracy

https://www.ciop.pl/bezpieczniej (wersja polska)
https://www.ciop.pl/safer (wersja angielska)

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa

 

 13. 1.G.13

Opracowanie narzędzia komputerowego do obliczania poziomu potencjalnego narażenia pracowników na rozproszone promieniowanie nadfioletowe w procesach spawania elektrycznego

 

Materiały informacyjne 

Mobilna aplikacja i baza danych (.apk)

01.01.2017
31.12.2019

 14. 1.G.14

Opracowanie mobilnej aplikacji komputerowej do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym emitowanym przez źródła światła nowej generacji (LED)

Materiały informacyjne

Mobilna aplikacja i baza danych

01.01.2017
31.12.2019

 15. 2.G.11

Opracowanie narzędzi wspomagających ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w przemyśle lotniczym w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejenia
WYTYCZNE
ZALECENIA
LISTY KONTROLNE

01.01.2017
31.12.2019

 16. 2.G.16

Opracowanie wytycznych dotyczących metod doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie
Materiały informacyjne

01.01.2018
31.12.2019

 17. 2.G.17

Opracowanie wytycznych do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2018

 18. 2.G.18

Badawczo-szkoleniowy symulator samochodu o masie do 3,5 tony do badania urządzeń wspomagających kierowanie pojazdem przez osoby z wybranymi niepełnosprawnościami ruchowymi lub ubytkiem słuchu
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 19. 2.G.19

System zdalnego zarządzania telerehabilitacją i monitorowania postępów rehabilitacji powypadkowej osób z urazami kończyn górnych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 20. 2.G.20

Opracowanie narzędzia wspomagającego proces numerycznej rekonstrukcji przebiegu wypadków przy pracy

Materiały informacyjne

01.01.2018
31.12.2019

 21. 3.G.14

Określenie metod oraz zakresu i częstości kontroli drabin aluminiowych w zależności od sposobu i intensywności ich użytkowania
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2018

 22. 3.G.15

Opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych oraz procedur, instrukcji i kart do badań elektroizolacyjnych drabin, narzędzi ręcznych i osłon przeznaczonych do prac pod napięciem zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich

01.01.2017
31.12.2018

23. 3.G.16

Opracowanie metodyki oceny układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa blokowania i ryglowania przy osłonach ruchomych oraz  metodyki doboru tych układów i projektowania funkcji bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Materiały informacyjne

01.01.2018
31.12.2019

24. 4.G.27

Opracowanie laboratoryjnej wersji symulatora żurawia wieżowego z platformą obrotową do prowadzenia szkoleń operatorów żurawi

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 25. 4.G.28

Przenośny symulator suwnicy wykonany w technologii rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia szkoleń operatorów w warunkach operacyjnych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 26. 4.G.29

Opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego z wizualizacjami zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi w przemyśle mięsnym
Ulotka informacyjna

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

 

 27. 1.G.01

Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

01.01.2017
31.12.2019

 28. 1.G.02

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2017
31.12.2019

 29. 1.G.03

Opracowanie metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych dla potrzeb oceny środowiska pracy

01.01.2017
31.12.2019

 30. 1.G.04

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

01.01.2017
31.12.2019

 31. 2.G.09

Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu

Materiały informacyjne 

01.01.2017
31.12.2019

 32. 3.G.03

Opracowanie stanowiska i metodyki badania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli
Materiały informacyjne 

01.01.2017
31.12.2019

 33. 3.G.04

Opracowanie metody modyfikacji parametrów fizykochemicznych  spalin z jednostek wysokoprężnych w celu wykorzystania włóknin filtracyjnych do usuwania cząstek stałych z tych spalin
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 34. 4.G.02

Rozbudowa i aktualizacja internetowych baz wiedzy ChemPył i BioInfo wspomagających zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne i pyły
https://www.ciop.pl/chempyl
https://www.ciop.pl/bioinfo

https://www.ciop.pl/forumbhp/
https://www.ciop.pl/newsletter

01.01.2017
31.12.2019

 35. 4.G.03

Instrumentarium wspomagające stosowanie procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom w odniesieniu do nowych kategorii substancji niebezpiecznych

Instrumentarium wspomagające dot. Nadtlenków organicznych i Aerozoli łatwopalnych w serwisie nt. poważnych awarii przemysłowych w portalu CIOP-PIB

01.01.2017
31.12.2019

 36. 4.G.04

Opracowanie bazy danych do oceny narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) występujące w środowisku pracy
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Ergonomii

 

 37. 1.G.07

Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 38. 1.G.08

Analiza obciążeń termicznych strażaków stosujących specjalistyczną odzież oraz jej wpływ na psychofizjologiczne możliwości strażaków
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 39. 1.G.09

Określenie wpływu wartości parametrów mikroklimatu (wilgotność względna, prędkość przepływu powietrza) na parametry termiczne odzieży, przy wykorzystaniu manekina termicznego Newton

Materiały informacyjne 

01.01.2017
31.12.2018

 40. 1.G.10

Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych

Broszura
Przetworzone dane pomiarowe

01.01.2017
31.12.2019

 41. 1.G.11

Aplikacja komputerowa przeznaczona do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy

Materiały informacyjne 

Materiały informacyjne - aplikacja

01.01.2017
31.12.2019

 42. 2.G.08

Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych

Ulotka 

01.01.2017
31.12.2019

 43. 2.G.10

Ocena obciążenia pracą kobiet 55+ zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego na stanowiskach pracy fizycznej
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 44. 2.G.12

Opracowanie zintegrowanego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD-RISK)

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 45. 2.G.13

Kompleksowy program interwencji profilaktycznej  ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego pracowników biurowych

01.01.2017
31.12.2019

 46. 2.G.14

Ocena sprawności układu nerwowo-mięśniowego pracowników w cyklu dobowym
Zalecenia i przykłady dobrych praktyk

01.01.2017
31.12.2019

 47. 4.G.07

Wspieranie procesu uczenia się osób starszych, jako determinanta ich aktywności zawodowej
Materiały informacyjne 1 e-poradnik
Materiały informacyjne 2. Lista Kontrolna dla Pracodawców
Materiały informacyjne 3. Lista Kontrolna dla Pracowników

01.01.2017
31.12.2019

 48. 4.G.08

Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej

Materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych

01.01.2017
31.12.2019

 49. 4.G.09

Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem dla osób wykonujących wybrane prace o szczególnym charakterze

Materiał informacyjny nt. monografii 

Materiał informacyjny nt. poradnika, A. Łuczak 

Materiał informacyjny nt. poradnika, A. Najmiec

Materiał informacyjny nt. poradnika, Ł. Baka 

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Bioelektromagnetyzmu

 

 50. 1.G.12

Działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście stosowania w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących rozpoznania i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy

01.01.2017
31.12.2019

 51. 2.G.07

Badania zagrożeń elektromagnetycznych podczas elektrotermicznej obróbki żywności oraz zasady stosowania środków ochronnych

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Ochron Osobistych

 

 52. 3.G.05

Opracowanie wytycznych do ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w systemach inteligentnych środków ochrony indywidualnej
Poradnik SOI ochrona danych osobowych

01.01.2017
31.08.2018

 53. 3.G.06

Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2018

 54. 3.G.07

Opracowanie metodyki badań oraz modelu odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze (Ixodidae) dla pracowników leśnictwa i rolnictwa

01.01.2018
31.12.2019

 55. 3.G.08

Opracowanie kryteriów oceny oraz wytycznych do konstruowania i użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w oparciu o badania z użyciem manekina antropomorficznego
Materiały informacyjne dla Producentów
Materiały informacyjne dla Użytkowników

01.01.2017
31.12.2019

 56. 3.G.09

Opracowanie kryteriów oceny bezpiecznego stosowania rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania w warunkach uwzględniających zimne środowisko pracy

01.01.2017
31.12.2019

 57. 3.G.10

Opracowanie metod badania i wyznaczania odporności na uderzenie i ściskanie ochron palców stopy

01.01.2018
31.12.2019

 58. 3.G.11

Opracowanie wymagań, metod badań oraz programu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami

01.01.2017
31.12.2019

 59. 3.G.12

Opracowanie zasad kompletowania zestawów: odzież ochronna wierzchnia/odzież spodnia z uwzględnieniem rozwiązań wspomagających termoregulację mikroklimatu pododzieżowego w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem

Poradnik doboru odzieży ochronnej i spodniej
P
rogram komputerowy doboru odzieży ochronnej i spodniej

01.01.2017
31.12.2018

 60. 3.G.13

Opracowanie metodyki badania i oceny odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

  61. 4.G.05

Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych w zakresie projektowania i doskonalenia systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań nowej normy międzynarodowej ISO 45 001

01.01.2017
30.06.2018

  62. 4.G.06

Wytyczne do działań na rzecz utrzymywania zdolności do pracy w ramach wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)

01.07.2018
31.12.2019

 

 

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

 

  63. 3.G.19

Doskonalenie systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących CIOP-PIB w zakresie kompetencji organizacyjnych oraz zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowań poprzez uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych

01.01.2017
31.12.2019

  64. 3.G.20

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska

01.01.2017
31.12.2019

  65. 3.G.21

Organizowanie badań biegłości w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

 

  66. 3.G.17

Dostosowanie systemu zarządzania w jednostce notyfikowanej w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425, zastępującego dyrektywę 89/686/EWG

01.01.2017
31.12.2019

  67. 3.G.18

Doskonalenie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej indywidualne środki ochronne i robocze

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

 

  68. 4.G.30

Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

Materiały informacyjne o regionalnych ośrodkach szkoleniowo-konsultacyjnych

01.01.2017
31.12.2019

  69. 4.G.31

Dobrowolna certyfikacja kompetencji osób wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy

Materiały informacyjne: https://www.ciop.pl/informatordlaosob

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Dział Informatyki

 

 70. 2.G.21

Rozwój i aktualizacja wieloplatformowego systemu oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Materiały informacyjne nt. prog. STER

01.01.2017
31.12.2019

 71. 4.G.10

Utrzymanie i rozwój systemu udostępniania materiałów edukacyjnych w nauczaniu na odległość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem Internetu oraz nośników elektronicznych
Szkolenia okresowe on-line:
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami https://edu.ciop.pl

- dla prac. administracyjno-biurowych:  http://biuro.ciop.pl

01.01.2017
31.12.2019

 72. 4.G.11

Utrzymanie i stały rozwój ogólnopolskiego portalu informacyjnego upowszechniającego najnowszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Portal CIOP-PIB:
- wersja desktop:    https://www.ciop.pl
- Działy Portalu:      BHP-Info
                             Działalność naukowa
                             Serwisy
- wersja angielska:  https://www.ciop.pl/en
- wersja mobilna:    https://m.ciop.pl

- serwis prawny:     https://www.ciop.pl/prawo

- serwis Kampanii   „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" 2017
- serwis Kampanii   „BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU” 2017
- serwis Kampanii   "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" 2018-2019
- serwis Kampanii   "PRACA ODMŁADZA" 2018
- serwis Kampanii   "Moda na Bezpieczeństwo" 2019
- serwis                  Biblioteki
- serwis Konferencji NoiseControl'2019

- serwis Konferencji OSH InnoTech'2019

01.01.2017
31.12.2019

 73. 4.G.12

Rozwój i aktualizacja interaktywnych aplikacji internetowych oraz lokalnych wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

 

 74. 4.G.17

Udostępnianie w postaci dokumentów cyfrowych wybranych pozycji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy z zasobów CIOP-PIB oraz innych źródeł informacji

01.01.2017
31.12.2019

 75. 4.G.18

Gromadzenie zasobu katalogu bibliotecznego, doskonalenie klasyfikacji tematycznej i udostępniania informacji oraz wyszukiwania tematycznego z zastosowaniem specjalistycznego tezaurusa dziedzinowego „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”
Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia: http://aleph.ciop.pl/ALEPH

01.01.2017
31.12.2019

 76. 4.G.20

Przegląd i analiza polskich publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy indeksowanych w bazach bibliograficznych i otoczeniu sieciowym – badanie zasięgu oddziaływania (wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne)

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Ośrodek Promocji i Wdrażania

 

  77. 4.G.19

Współpraca z MOP oraz z międzynarodową siecią centrów CIS  w celu upowszechniania i ułatwiania dostępu do wiedzy związanej z bezpieczeństwem pracy
Współpraca z MOP: https://www.ciop.pl/cis
Strona Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
https://www.ciop.pl/28kwietnia

01.01.2017
31.12.2019

  78. 4.G.21

Analiza wybranych zagranicznych i krajowych źródeł informacji na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz ich popularyzacja w środowisku przedsiębiorstw krajowych przy wykorzystaniu nowych form komunikacji

Strona CIOP-PIB w portalu społ. Facebook:
https://www.facebook.com/CIOPPIB/

01.01.2017
31.12.2019

  79. 4.G.22

Prowadzenie działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA)

Kampania „Bezpieczni na starcie zdrowi na mecie”:

- strona w portalu CIOP-PIB: http://bezpieczni.ciop.pl

- strona w portalu Facebook: https://www.facebook.com/bezpieczninastarcie/
Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”:

- strona w portalu CIOP-PIB: https://chemia.ciop.pl

- strona w portalu Facebook: www.facebook.com/substancjeniebezpiecznepodkontrola/

01.01.2017
31.12.2019

  80. 4.G.23

Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych

01.01.2017
31.12.2019

  81. 4.G.24

Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy z wykorzystaniem struktur sieciowych koordynowanych przez CIOP-PIB oraz internetowych instrumentów wspomagających współpracę nauki z przemysłem

Strona Sieci Ekspertów: https://www.ciop.pl/Eksperci
Strona Forum Liderów BP https://www.ciop.pl/FL

01.01.2017
31.12.2019

  82. 4.G.25

Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka
Materiały Kampanii "Bezpiecznie od początku"
Materiały Kampanii "Praca odmładza"

01.01.2017
31.12.2019

  83. 4.G.26

Wykorzystanie różnorodnych form artystycznych przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki

Materiały Konkursów dla dzieci
Materiały Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy
Strona Konkursu "O!ZNAKI PRACY": https://oznakipracy.ciop.pl

01.01.2017
31.12.2019

  84. 4.G.34

Opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie edukacji w dziedzinie bhp

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Dział Wydawnictw

 

 85. 4.G.14

Opracowywanie międzynarodowego  czasopisma naukowego "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" (JOSE)

01.01.2017
31.12.2019

 86. 4.G.15

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"

01.01.2017
31.12.2019

 87. 4.G.16

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

01.01.2017
31.12.2019

 88. 4.G.13

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Centrum Edukacyjne

 

  89. 4.G.32

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla edukacji ustawicznej, akademickiej oraz wszystkich poziomów edukacji szkolnej

01.01.2017
31.12.2019

  90. 4.G.33

Opracowanie zasad i procedur uznawania nabytych w państwach członkowski Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania w Polsce zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz identyfikacja cząstkowych kompetencji w obszarze bhp  mogących podlegać potwierdzaniu na polskim rynku pracy
Materiały informacyjne 

01.01.2017
31.12.2018

 

 

część B: Program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

 

 1.  II.N.01

Badania oraz opracowanie metody kształtowania akustycznego środowiska pracy w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej
Dokumentacja
Wytyczne techniczne i wytyczne organizacyjne
Materiały informacyjno-szkoleniowe

01.01.2017
31.12.2019

 2. III.N.01 

Ocena funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem stosowanych w obecności hałasu impulsowego wytwarzanego przez różne źródła
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 3. III.N.02 

Wielopunktowa identyfikacja narażenia pracownika na drgania działające w sposób ogólny i przez kończyny górne na podstawie analizy ruchu oscylacyjnego elementów maszyn/narzędzi
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa

 

 4.  II.N.02

Opracowanie metody wieloźródłowej projekcji scen świetlnych i obrazów 2D jako narzędzia do tworzenia środowiska semi-cave wykorzystywanego w badaniach psychofizjologii widzenia
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 5. II.N.04.A 

Opracowanie metody dostosowania oświetlenia miejsc pracy zmianowej do chronotypu pracownika z uwzględnieniem dobowej zdolności do pracy
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 6.  III.N.03

Metoda sterowania ruchem modelu egzoszkieletu wspomagającego ruchy kończyny górnej wykorzystująca sygnały o aktywności mięśni i manualne urządzenia sterownicze
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 7.  III.N.04

Wspomaganie wykonywania wybranych prac fizycznych, w tym przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem dwuramiennego robota mobilnego, technik rzeczywistości wirtualnej i metody tele-obecności
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 8.  III.N.05

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych, urządzeń przenośnych oraz pojazdów bezzałogowych do wspomagania monitorowania narażenia pracowników i mieszkańców na obszarach zagrożonych emisją szkodliwych substancji

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

 

 9.  I.N.13

Ocena in vitro poziomu programowanej śmierci komórkowej (apoptozy) w starzejących się komórkach pod wpływem wybranych substancji chemicznych o działaniu konserwującym stosowanych w przemyśle
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 10.  II.N.05.A

Badanie rozkładu stężeń wybranych substancji chemicznych endokrynnie aktywnych we frakcjach cząstek emitowanych do środowiska pracy

01.01.2017
31.12.2019

 11.  II.N.06

Badania w zakresie oznaczania wybranych rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy z zastosowaniem technik chromatograficznych

01.01.2017
31.12.2019

 12. II.N.07 

Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych poeksploatacyjnych sorbentów substancji ropopochodnych oraz identyfikacja substancji niebezpiecznych powstających w wyniku ich spalania
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 13.  II.N.08

Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych oraz identyfikacja toksycznych produktów ich spalania
Materiały informacyjne - Emisja substancji
Materiały informacyjne - palność substancji słodzących
Materiały informacyjne - Wybuchowość substancji słodzących

01.01.2017
31.12.2019

 14.  II.N.09

Identyfikacja niebezpiecznych substancji powstających w trakcie spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy insektycydów, herbicydów i fungicydów oraz drewna poddawanego ich działaniu

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 15.  II.N.10

Ocena wpływu cząstek nanostrukturalnych na reologię powierzchni modelowych błon biologicznych

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 16. II.N.11.A 

Ocena odpowiedzi prozapalnej w ludzkich komórkach układu oddechowego pod wpływem wybranych nanomateriałów stosowanych w suchych środkach smarnych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 17. II.N.12 

Ocena metodami in vitro odległych skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego

01.01.2017
31.12.2019

 18.  II.N.13

Badanie dróg transmisji metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus i paciorkowców Enterococcus faecalis w środowiskach pracy o zróżnicowanym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym

01.01.2017
31.12.2019

 19. II.N.14 

Badanie frakcji wdychalnej i respirabilnej bioaerozoli oraz ich wpływu na zdrowie pracowników spalarni odpadów komunalnych

01.01.2017
31.12.2019

 20.  II.N.15

Rola szkodliwych czynników mikrobiologicznych w rozwoju reakcji zapalnych dróg oddechowych u pracowników wybranych zakładów sektora przetwórstwa drewna

01.01.2017
31.12.2019

 21. II.N.16 

Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia wirusami w zakładach przemysłu mleczarskiego

01.01.2017
31.12.2019

 22.  II.N.17

Badanie zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w procesach produkcji mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych
Materiały informacyjne - zagrożenia
Materiały informacyjne - mieszanki paszowe

01.01.2018
31.12.2019

 23. III.N.06 

Wpływ nawiewu wspomagającego na wzrost skuteczności działania wentylacji wyporowej na mobilnym stanowisku spawalniczym
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 24.  III.N.07

Nowe układy antypirenów typu intumescent (spęczniających) oraz tworzywa sztuczne zawierające te układy
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 25.  III.N.20

Badanie wpływu nanomodyfikatorów paliw na emisję cząstek stałych i szkodliwych substancji chemicznych z silników wysokoprężnych

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Ergonomii

 

 26.  I.N.01.A

Ocena psychospołecznych warunków pracy w grupie pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 27. I.N.02 

Neurofizjologiczne wskaźniki reakcji pracownika na sytuacje stresogenne podczas pracy umysłowej

Materiały informacyjne
Poradnik

01.01.2017
31.12.2019

 28.  I.N.03

Badanie neurofizjologicznych wskaźników sprawności poznawczej pracowników zmianowych na przykładzie służb ochrony porządku publicznego oraz w służbach ratowniczych
Materiały szkoleniowedla kadry kierowniczej i służb BHP
Materiały szkoleniowe dla pracowników zmianowych
Poradnik dla pracowników, kadry kierowniczej i służb BHP

01.01.2017
31.12.2019

 29.  I.N.04

Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 30. I.N.05 

Opracowanie modelu obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w warunkach środowiskowych odpowiadających głęboko położonym oddziałom kopalni węgla i miedzi

Materiały informacyjne
Materiały szkoleniowe

01.01.2017
31.12.2018

 31. I.N.06 

Badanie możliwości zastosowania zadań koordynacji wzrokowo-ruchowej do treningu podnoszącego funkcje poznawcze i precyzję wykonywania czynności manualnych w zależności od wieku

Measurment data of bimanual performance
Założenia do treningu
Charakterystyka Elderly 
Charakterystyka Young - Elderly 

01.01.2017
31.12.2019

 32.  I.N.07

Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn
Materiały informacyjne - mini-poradnik dla mężczyzn

01.01.2017
31.12.2019

 33.  I.N.10

Badanie skuteczności treningu uważności  w poprawie  zdolności do pracy osób z depresją

01.01.2017
31.12.2019

 34. I.N.11 

Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała
Materiały informacyjne
Program ćwiczeń

01.01.2017
31.12.2019

 35.  I.N.12

Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała

Materiały informacyjne

Broszura 

01.01.2017
31.12.2019

 36. I.N.14 

Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy

Test Kompetencji Cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

01.01.2018
31.12.2019

 37. IV.N.03 

Negatywne skutki mobbingu – mediująca rola pozytywnego radzenia sobie ze stresem

Poradnik - Mobbing w miejscu pracy

01.01.2017
31.12.2019

 38.  IV.N.04

Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn  i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego

Materiały informacyjne

01.01.2018
31.12.2019

 

 

Zakład Bioelektromagnetyzmu

 

  39. II.N.18 

Badania profili zagrożeń elektromagnetycznych związanych z zawodowym wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego i zasady stosowania środków ochronnych

01.01.2017
31.12.2019

  40.  II.N.19

Badania zagrożeń elektromagnetycznych w placówkach bibliotecznych, oświatowych i handlowych użytkujących urządzenia bezprzewodowej łączności (WiFi) lub identyfikacji (RFID) i zasady stosowania środków ochronnych

01.01.2017
31.12.2019

  41. III.N.08 

Badanie energii i mocy strimerów powstających w czasie niezupełnych wyładowań elektrostatycznych (ESD)

Materiały informacyjne 

01.01.2018
31.12.2019

 

 

Zakład Ochron Osobistych

 

 42. I.N.15 

Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)
Materiały informacyjne - 1
Materiały informacyjne - 2 Wytyczne

01.01.2017
31.12.2019

 43. III.N.09 

Zastosowanie materiałów amortyzacyjnych  o cechach cieczy nienewtonowskiej w konstrukcji środków ochrony głowy.
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 44. III.N.10 

Opracowanie modelowego barierowego materiału ochronnego o właściwościach samonaprawiających się przeznaczonego do ochrony przed wybranymi czynnikami chemicznymi

Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 45. III.N.11 

Opracowanie prognostycznego modelu mikrobiologicznego do oceny bezpieczeństwa stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego w środowisku szkodliwych bioaerozoli
Materiały informacyjne dla Producentów
Materiały informacyjne dla Użytkowników

01.01.2017
31.12.2019

 46. III.N.12 

Wielofunkcyjny sprzęt ochrony układu oddechowego na bazie włókninowych kompozytów zeolitowych do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem lotnych związków chemicznych w środowisku zagrożonym niedoborem tlenu
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 47.  III.N.13

Kaptur ucieczkowy o podwyższonym poziomie widoczności zintegrowany z systemem zdalnej lokalizacji użytkownika do stosowania podczas poważnych awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 48. III.N.14 

Modelowanie odporności na przenikanie ciepła przez tekstylne struktury materiałowe z warstwą aerożelu pod kątem ich zastosowania w odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 49. III.N.15 

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej do zasilania elementów aktywnych w inteligentnej odzieży ochronnej dla ratowników górskich
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 50. III.N.16 

Opracowanie i ocena funkcjonalności modelu systemu sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej z uwzględnieniem przewidywanych warunków jej stosowania
Materiały informacyjne - systemy sygnalizacji

01.01.2017
31.12.2019

 

 

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

 51. IV.N.01 

Wspomaganie monitorowania procesów zarządczych w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z zastosowaniem metody rozmytych map kognitywnych i kluczowych wskaźników efektywności
Materiały informacyjne Część 1
Materiały informacyjne Część 2
Materiały informacyjne Część 3

01.01.2017
31.12.2019

 52.  IV.N.02

Zaufanie społeczne a zachowania niebezpieczne w miejscu pracy

Materiały informacyjne - 1 
Materiały informacyjne - 2 

01.01.2017
31.12.2019

 53. IV.N.05 

Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie zastosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Materiały informacyjne 
Wytyczne 

Dobre praktyki 

01.01.2017
31.12.2019

 

 

KOOPERANCI

 

  54.  I.N.01.B

Ocena czynników ryzyka oraz częstości występowania chorób przewlekłych wśród nauczycieli

01.01.2018
31.12.2019

  55.  I.N.08

Zaburzenia depresyjne u osób aktywnych zawodowo jako potencjalna przyczyna wcześniejszego zaprzestania wykonywania pracy zawodowej – rozpowszechnienie  oraz społeczne, kliniczne i ekonomiczne czynniki ryzyka

01.01.2017
31.12.2019

  56. I.N.09 

Mózgowe korelaty wpływu treningu uważności na procesy poznawcze i emocjonalne u osób z depresją

01.01.2017
31.12.2019

  57. I.N.16 

Innowacyjny informatyczny program szkoleniowo – terapeutyczny ograniczania negatywnych skutków stresu zawodowego wśród personelu medycznego

01.01.2017
31.12.2019

  58.  I.N.17

Niewydolność serca jako czynnik obniżający zdolność do pracy w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym. Dynamika zmian zdolności do pracy w zależności od zakresu i rodzaju terapii w rocznej obserwacji

01.01.2017
31.12.2019

  59. II.N.03 

Metoda rozpoznawania stopnia zmęczenia i obniżenia uwagi na podstawie oceny funkcjonowania  pracownika oraz analizy sygnałów EEG

01.01.2017
31.12.2019

 60.  II.N.04.B

Wpływ barwy światła na sprawność psychofizyczną człowieka o skrajnych chronotypach z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Wytyczne dotyczące doboru barwy światła

01.01.2017
30.06.2018

 61. II.N.05.B 

Biomarkery narażenia zawodowego na substancje endokrynnie aktywne

01.09.2017
31.12.2019

62 II.N.11.B 

Ocena efektów siarczku molibdenu(IV) (MoS2) stosowanego w suchych środkach smarnych na układ oddechowy u szczura po podaniu dotchawiczym w postaci nano- i mikrometrycznej
Materiały informacyjne

01.09.2017
31.12.2019

 63. II.N.20 

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2017
31.12.2019

 64. II.N.21 

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych

01.01.2017
31.12.2019

65. II.N.22 

Opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze

01.01.2017
31.12.2019

 66. III.N.17 

Wielofunkcyjne materiały włókiennicze poprawiające warunki pracy osób niepełnosprawnych
Materiały informacyjne

01.01.2017
31.12.2019

 67. III.N.18 

Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla  osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia

Program szkolenia

Materiały szkoleniowe

01.01.2017
31.12.2019

 68.  III.N.19

Innowacyjne rozwiązanie techniczne umożliwiające bezpieczne współdziałanie człowieka z robotem przemysłowym w jego obszarze roboczym

01.01.2017
31.12.2019