Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - OGÓLNIE

 

 

 

Charakterystyka służb bhp w Polsce – wyniki badania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2021 str. 16-19

mgr Magdalena Dobrzyńska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania „Diagnoza i prognoza rynku usług bhp i charakterystyka służby bhp w Polsce”, zrealizowanego w 2020 r. Badanie obejmowało przeprowadzenie telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych na próbie 500 przedstawicieli wewnątrzzakładowej służby bhp oraz specjalistów bhp spoza zakładu pracy. W artykule skoncentrowano się na wynikach dotyczących: struktury służby bhp, warunków wejścia do zawodu i awansu zawodowego oraz warunków zatrudnienia w służbie bhp, a także źródeł satysfakcji i trudności zawodowych.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0015.2297Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2018 str. 16-19

dr Beata Taradejna-Nawrath Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przybliżono informacje na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, zdobytych w państwach członkowskich UE i w konsekwencji możliwości podejmowania zatrudnienia w Polsce w zawodach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł dotyczy również faktu, że – na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję organu prowadzącego postępowanie o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporządzeniem  są to  takie zawody, jak specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość korzystania z usług CIOP-PIB w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych mają na równych prawach wszyscy wnioskujący.Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2012 str. 17-21

Mgr Marta Antoniak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym – opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny środowiska pracy. Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2011 str. 26-29

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W nawiązaniu do opisanego we wcześniejszej publikacji („BP” nr 4/2011) behawioralnego podejścia do zmiany postawy wobec bezpieczeństwa pracy, w artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w latach 2008 i 2010 na próbie 500 pracowników górnictwa, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego, dotyczącego stosowania w polskich przedsiębiorstwach pozytywnych i negatywnych sankcji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Wskazują one na duży odsetek pracodawców niestosujących wobec pracowników żadnych formalnych motywacji do bezpiecznych zachowań. Konieczne jest zatem zachęcanie, szczególnie pracodawców z małych przedsiębiorstw, do podejmowania takich działań. Przedstawiono także przykład negatywnych sankcji zastosowanych w średnim przedsiębiorstwie budowlanym w stosunku do pracowników, którzy złamali przepisy bezpieczeństwa pracy.Media społecznościowe i ich wpływ na komunikację w obszarze bhp
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 22-24

Mgr Karolina Farin Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Internet pozwolił na stworzenie i rozwój nowych form komunikacji, takich jak media społecznościowe. Najszybciej znalazły one zastosowanie do celów komercyjnych. Ten sposób obiegu informacji upowszechnił się i udoskonalił nie tylko w sferze biznesu, również w sektorze publicznym, chociaż tu nowe rozwiązania technologiczne przyjmowane były z większą rezerwą i podejrzliwością. Obecnie media społecznościowe są wykorzystywane w różnych obszarach tematycznych nie tylko przez osoby prywatne, ale także instytucje, które w ten sposób upowszechniają informacje z danej dziedziny, także z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE - wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 26-28

Mgr Maria Antoniak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badani prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 27-31

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono niektóre aspekty organizacji pracy tymczasowej, koncentrując się przede wszystkim na tych, które wymagają zmian w przepisach lub podjęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian (łac. de lege ferenda – dosł. „o ustawie, która ma być uchwalona”). Przedstawione wnioski w zakresie zmian w regulacjach dotyczących pracy tymczasowej jedynie w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają zwrócić uwagę na fakt, że również w innych obszarach będą dokonywane zmiany zmierzające do udoskonalania tej formy zatrudnienia w kierunku zapewnienia lepszej ochrony pracownikom tymczasowym.Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym - perspektywa europejska
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 15-19

Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono aktualne problemy związane z bezpieczeństwem pracy w sektorze transportu drogowego w Europie oraz podstawowe kierunki polityki europejskiej w tym zakresie. Zaprezentowano także przykłady „dobrych praktyk”, zastosowanych zarówno na poziomie kształtowania polityki państwa jak i polityki konkretnych przedsiębiorstw posiadających flotę samochodową, dzięki którym udało się istotnie zredukować liczbę wypadków w pracy oraz wynikających stąd kosztów społecznych i ekonomicznych. Artykuł powstał na podstawie materiałów przedstawionych podczas seminariów europejskich, które obyły się w ramach realizacji projektu PRAISE.Strategia UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena wyników metodą Scoreboard
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 20-23

Dr Inż. Zofia Pawłowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Metoda Scoreboard stanowi jeden z instrumentów polityki UE, które są wykorzystywane do oceny realizacji strategii i zapewniają możliwość analizy występujących trendów oraz stopnia osiągnięcia wspólnych celów. W roku 2009 metodę Scoreboard zastosowano do oceny działań podejmowanych przez kraje UE w celu realizacji strategii Wspólnoty Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. W artykule przedstawiono podstawowe obszary działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które uwzględniono w ocenie oraz jej wyniki dla 27 krajów UE, zwracając szczególną uwagę na ocenę sytuacji w Polsce na tle innych krajów UE.Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a jakość życia w pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2011 str. 16-18

Dr Inż. Zofia Pawłowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Nowo opracowywana norma międzynarodowa ISO 26 000 ma wspomagać przedsiębiorstwa w zrozumieniu i wdrażaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Oczekuje się, że uwzględnienie tych zasad w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy będzie zwiększać jego skuteczność, prowadząc do poprawy jakości życia w pracy. Wyniki przedstawionych w artykule badań potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic między niemal wszystkimi wskaźnikami jakości życia w pracy w przedsiębiorstwach o różnym stopniu wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu bhp.Nadzór nad zdrowotnymi warunkami środowiska pracy - działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2007 r.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2008 str. 26-27

Inż. Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Artykuł zawiera informacje dotyczące sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru nad higienicznymi warunkami pracy w 2007 r. Opisuje strukturę zakładów pracy będących w ewidencji pionu higieny pracy, wyniki przeprowadzonych kontroli, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, działalność w zakresie promocji zdrowia i oświaty w zakładach pracy. Przedstawia również działalność laboratoryjną PIS w zakresie chorób zawodowych oraz badań i pomiarów środowiska pracy.


Tezaurus Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w systemie bibliotecznym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2008 str. 22-24

Mgr Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rozbudowa zasobów informacyjnych biblioteki CIOP-PIB stwarza konieczność doskonalenia efektywności procesów wyszukiwawczych oraz kontroli słownictwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Aplikacja testowej wersji tezaurusa w strukturze systemu wspomaga procesy dokumentowania oraz wyszukiwania informacji.


Dopuszczenie dziecka do zatrudnienia w systemie Europejskiej Karty Społecznej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2008 str. 18-21

Dr Katarzyna Łasak Uniwersytet Gdański

W systemie Europejskiej Karty Społecznej zakazuje się zatrudniać dzieci poniżej 15. roku życia. Zakaz dotyczy każdego rodzaju pracy oraz trybu jej świadczenia. Wyjątek dotyczy pracy lekkiej. Uwzględnia się edukacyjny i integracyjny walor pracy w odniesieniu do młodego człowieka. Przy pracach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wolno zatrudnić dziecko po osiągnięciu wieku wyższego od minimalnego. Sam traktat wyraźnie przewiduje, że młody człowiek musi ukończyć 18 lat, aby znaleźć zatrudnienie przy pracach uznanych za szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się w ust. 3 art. 7 Karty i Zrewidowanej Karty na sytuację dzieci obowiązkowo uczących się. Zezwala się na ich zatrudnienie, o ile nie pozbawia ono dzieci korzyści związanych ze zdobywaniem wykształcenia. Kładzie się nacisk na zgodność prawa i praktyki państwa z Kartą lub Zrewidowaną Kartą.


Internetowe źródła informacji o bhpDoskonalenie dostępu do informacji w pracach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2007 str. 22-25

Mgr Inż. Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono portal internetowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jego tworzenie, utrzymywanie i rozwój jest jednym z celów strategicznych realizowanych przez Agencję. W związku ze znacznym powiększaniem się zasobów informacyjnych witryny, konieczne było podjęcie prac prowadzących do poprawy skuteczności wyszukiwania informacji w portalu. Prace te realizowane są przez Centrum Tematyczne –


Internetowe źródła informacji o bhpPortal National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH, USA
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2007 str. 26-29

Mgr Barbara Szczepanowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W ramach cyklu artykułów o internetowych źródłach informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tej publikacji zaprezentowano zawartość merytoryczną portalu amerykańskiego Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (National Institute for Occupational Safety and Heath - NIOSH). Portal ten zawiera zarówno informacje dotyczące działalności i prowadzonych prac tego instytutu, jak też daje dostęp do wielu innych ważnych informacji z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz dziedzin pokrewnych.


Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2007 str. 11-15

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Marketing idei określa się jako zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywając dla nich przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiając ich realizację. Pozyskiwanie społecznej akceptacji dla haseł dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy wymaga typowych elementów promocji, takich jak: reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i publicity (rozgłos) oraz sprzedaż osobista. W artykule jest on przedstawiony na przykładzie promocji idei bezpieczeństwa pracy w formach realizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiona analiza wskazuje, które formy promocji sprawdzają się w odniesieniu do różnych grup odbiorców. Wiedza ta jest bardzo pomocna w planowaniu i przygotowywaniu działań promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2007 str. 10-14

Mgr Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono prognozy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wśród narastających zagrożeń, w opracowanych dotychczas raportach Agencji wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, psychofizyczne i psychospołeczne oraz zagrożenia wieloma czynnikami łącznie. Przedstawiono także wyniki prognoz i priorytety badawcze w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.


Kierunki prac Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2006 str. 2-4

Mgr Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono informacje na temat prac Agencji, obejmujących działania promocyjne oraz proces gromadzenia danych eksperckich, realizowane w ramach współpracy z krajowymi punktami centralnymi oraz centrami tematycznymi.


INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O BHP SafeWork - witryna internetowa ILO dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2006 str. 9-12

Mgr Barbara Szczepanowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W ramach kontynuacji prezentowania internetowych źródeł informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, w artykule przedstawiono zawartość zamieszczonej w ramach portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy witryny programu SafeWork, realizowanego przez dział ILO o tej samej nazwie. Witryna ta obejmuje informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomią, wypadkami i chorobami zawodowymi, różnymi rodzajami zagrożeń zawodowych w sektorach gospodarki oraz w sektorze nieformalnym, a także z wieloma innymi zagadnieniami związanymi z ochroną człowieka w procesie pracy.


Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2006 str. 36-40

Dr Inż. Małgorzata Suchecka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono obecną strukturę i merytoryczną zawartość informacyjną portalu internetowego prowadzonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (pod głównym adresem http://www.ciop.pl/). Internet stanowi jedno z podstawowych źródeł wiedzy, jest więc bardzo istotne, aby pracownicy, zwłaszcza młodzi poznający dopiero swoje środowisko pracy, mogli tam znaleźć stosowne wskazówki, pozwalające świadomie je oceniać i kształtować pod względem bezpieczeństwa oraz skutecznie unikać skutków występujących w nim zagrożeń.


Tezaurusy z dziedziny bezpieczeństwa pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2006 str. 11-13

Mgr Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tezaurusy stanowią ważne narzędzie wspomagające proces wyszukiwania informacji. Tezaurus "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia", utrzymywany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, jest spójny z tezaurusem CIS/ILO. W ostatnich latach utworzony został Tezaurus Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w wersjach językowych krajów członkowskich UE. W artykule omówiono te tezaurusy oraz przedstawiono kierunki prac związanych z aktualizacją Tezaurusa CIOP-PIB, prowadzące do poprawy efektywności wyszukiwania w zasobach informacyjnych Instytutu.


Promowanie bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2006 str. 16-18

Mgr Wioletta Klimaszewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Kampania społeczna to jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, poprzez namawianie odbiorców do prospołecznych zachowań lub do zaniechania zachowań niepożądanych. Kampanie społeczne mogą być efektywnym sposobem przekazywania informacji na temat problemów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz stymulowania zmian w zachowaniu ludzi włączonych w proces pracy.


Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 31-32

Mgr Agnieszka Krawczyk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej - podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej - stanowią pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie przedstawicielom MŚP dostępu do informacji i innych środków wspomagających ochronę człowieka w środowisku pracy. W artykule omówiono zadania i działalność Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, których zadaniem jest pomoc MŚP w dziedzinie bhp. "Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2005 str. 7-10

Mgr Wioletta Klimaszewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu powinna być częścią długofalowej strategii przedsiębiorstwa, w której udaje się pogodzić starania o wysokie zyski z etyką postępowania biznesowego i wysokimi standardami bezpieczeństwa. W artykule zasygnalizowano problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce na 1000-osobowej grupie osób zainteresowanych zagadnieniami społeczno-gospodarczymi.


Witryna Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS - nowa wersja
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2005 str. 20-24

Mgr Barbara Szczepanowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Portale i witryny internetowe instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy stanowią obecnie jedno z najważniejszych źródeł informacji z tej dziedziny. W artykule przedstawiono nową wersję witryny internetowej Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS przy Międzynarodowym Biurze Pracy ILO, szczególnie w aspekcie udostępnienia w jej ramach po raz pierwszy w formie bezpłatnej dwóch źródeł informacji: bibliograficznej bazy danych CISDOC oraz wydawnictwa "The ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety". Oba te produkty były dotychczas udostępniane w formie drukowanej, na dyskach CD. oraz poprzez strony internetowe w formie odpłatnej zarówno przez ILO-CIS, jak i przez inne instytucje.


Spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo w Przemyśle. Gdańsk, 30 czerwca 2005
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2005 str. 20-22

Jowita M. Trzepiecińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

30 czerwca 2005 roku w Gdańsku, przy okazji konferencji ESREL odbyło się spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy Technologicznej Industrial Safety. Uczestniczyło w nim ponad 100 naukowców i przedstawicieli europejskich przedsiębiorstw.


Platformy technologiczne. Powszechna mobilizacja
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2005 str. 2-5

Mgr Jowita Trzepiecińska, Mgr Inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Komisja Europejska wprowadziła nową formułę integracji przemysłu z nauką - Europejskie Platformy Technologiczne. Ich krajowym odpowiednikiem są Polskie Platformy Technologiczne, a wśród nich tworząca się Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. W artykule omówiono cele, źródła finansowania i rodzaje polskich i europejskich platform oraz wizję ich rozwoju do 2020 roku.Organizacja zasobów informacyjnych - tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2005 str. 22-25

Mgr Iwona Ruszecka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rosnące wymagania odnośnie do zakresu i aktualności informacji powodują, że tradycyjne narzędzia dostępu do niej nie wystarczają. W artykule omówiono wprowadzanie do Biblioteki CIOP-PIB systemu bibliotecznego ALEPH (Automated Library Expanable Program), który ułatwia uzyskiwanie szybkiej, aktualnej i trafnej informacji faktograficznej.


Zarządzanie wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2004 str. 6-8

Prof. Dr Hab. Inż. Waldemar Karwowski Center For Industrial Ergonomis University Of Louisville, Usa Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wiedza jest jednym z głównych narzędzi osiągnięcia celów zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią (BHPiE). Model zarządzania wiedzą w BHPiE powinien zawierać następujące elementy: proces tworzenia wiedzy organizacyjnej (socjalizacja, eksternalizacja, internalizacja, kombinacja wiedzy), uczenie się: (rozpowszechnianie, dzielenie się i konsolidacja wiedzy), proces zarządzania wiedzą (rewizja, konceptualizacja, refleksja i działanie), zastosowanie odpowiednich technologii informacyjnych. Nie tylko wiedza formalna (przepisy i regulacje), ale także wiedza ukryta w umysłach pracowników na wszystkich szczeblach firmy powinna być szeroko wykorzystana w celu efektywnego zarządzania sferą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


Zarządzanie wiedzą (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2004 str. 11-14

Prof. Dr Hab. Inż. Waldemar Karwowski Center For Industrial Ergonomis University Of Louisville, Usa Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Kwestia zarządzania wiedzą urosła obecnie do rozmiarów poważnego problemu naukowego, a specjaliści od zarządzania wiedzą opracowali wiele technik, zastosowań i programów do celów praktycznych. Wiedzę można sklasyfikować na indywidualną, strukturalną oraz organizacyjną. Wiedza strukturalna jest typem wiedzy kodyfikowanej (ujętej/zawartej) w instrukcjach i raportach, natomiast wiedza organizacyjna jest rozumiana jako proces uczenia się w ramach organizacji. Drugim źródłem wiedzy jest wiedza zindywidualizowana, istniejąca wyłącznie w ludzkich umysłach. Kodyfikowalne lub strukturalne bloki konstrukcyjne są wiedzą jawną i formalną (ang. explicit knowledge), natomiast wiedza nieustrukturyzowana, trudna do skodyfikowania jest wiedzą ukrytą (ang. tacit knowledge). Skuteczność osiągania celów firmy wymaga konwersji wiedzy ukrytej w łatwo dostępną. wiedzę formalną, która będzie szeroko wykorzystana w firmie, także do zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią.


Potrzeba edukacji specjalistów bhp w ocenie pracodawców
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2003 str. 34-37

Mgr. Anna Jakubowska Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy W Katowicach

"Autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy WSZOP w Katowicach na temat oczekiwań pracodawców wobec pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postuluje utworzenie kierunku studiów "zarządzanie bezpieczeństwem pracy"."


Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2003 str. 5-7

Mgr. Andrzej Najmiec, Mgr. Małgorzata Milczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Dane statystyczne pokazują, że około 50% wszystkich wypadków jest spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Co decyduje o tym czy zachowujemy się bezpiecznie, czy zbyt ryzykownie lub czasami nawet bezmyślnie. Jakie cechy człowieka o tym decydują oraz jakie sytuacje sprzyjają takim zachowaniom. W artykule omówiono tylko niektóre uwarunkowania zachowań bezpiecznych, jak: lęk, cechy temperamentu, poziom doświadczenia zawodowego oraz ogólna kultura bezpieczeństwa.


Formy bezpośredniej partycypacji pracowników w zarządzaniu firmą
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2003 str. 13-16

Mgr. Magdalena Warszewska, Dr Maria Widerszal-Bazyl Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Partycypacja bezpośrednia stanowi szczególny sposób współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu, który pomaga zwiększyć ich zaangażowanie i motywację do pracy, a tym samym pozytywnie wpływa na osiągnięcia całej firmy. Ten rodzaj partycypacji, szeroko praktykowany w krajach Unii Europejskiej, stanowi przedmiot zainteresowania również w Polsce. W artykule przedstawiono cztery główne formy partycypacji bezpośredniej: konsultacje (indywidualne lub grupowe) i delegowanie uprawnień (indywidualne lub grupowe) wraz z przykładami ich wykorzystania w zakładach pracy.


Międzynarodowe źródła informacji o bezpieczeństwie pracy - Biblioteka Międzynarodowej Organizacji Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2003 str. 10-12

Mgr. Barbara Szczepanowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W czasach globalizacji informacji zarówno praktycy jak i teoretycy muszą korzystać z wielu międzynarodowych i krajowych źródeł informacji. Jednym z takich źródeł jest Biblioteka ILO w Genewie, specjalizująca się w gromadzeniu i udostępnianiu publikacji z szeroko pojętych zagadnień pracy. Autorka omówiła działalność tej Biblioteki, rodzaje i tematykę jej zbiorów, prowadzone usługi biblioteczne i informacyjne bazy danych oraz stronę internetową Biblioteki.


6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2003 str. 2-3

Mgr. Małgorzata Gierałtowska, Mgr. Inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się realizacja 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji (2002-2006), którego głównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowanie jej rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Kraje Kandydujące uczestniczą w nim na tych samych prawach co Kraje Członkowskie UE.Zagadnienie kultury bezpieczeństwa w systemie oświaty
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2003 str. 6-7

Prof. Dr Hab. Inż. Bogusław B. Kędzia , Mgr. Krystyna Świder Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Autorzy omawiają w artykule pierwszy etap prac nad stworzeniem podstaw programowych oraz nowoczesnych pomocy edukacyjnych, pozwalających na wdrożenie kształcenia z zakresu bhp i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświaty.


Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 6-8

Mgr. Inż. Alfred Brzozowski, Mgr. Małgorzata Gierałtowska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.


Deklaracja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sprawie nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 15


"Uczestnicy Konferencji, podzielając stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006, zwrócili uwagę na szczególne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, które występują w krajach kandydujących, przechodzących intensywną transformację społeczno-ekonomiczną. Dotyczą one zwalczania tradycyjnych zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, które w krajach Unii Europejskiej nie stanowią już zasadniczego problemu, a w krajach kandydujących wymagają wciąż systemowych działań w celu ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych."


Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 16-20

Prof.. Dr Hab. Med. Danuta Koradecka Centralny Instytut Ochrony PracyPolski Krajowy Punkt Centralny (Focal Point) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 39-41

Mgr. Inż. Agnieszka Młodzka-Stybel Centralny Instytut Ochrony PracyStan wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2002 str. 4-8

Mgr. Inż. Wiktor Leszczyński Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

Wraz ze stowarzyszeniem Polski z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi rozpoczął się proces stopniowego dostosowywania prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich. W artykule przedstawiono stan wdrożenia do prawa krajowego dziesięciu dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, należących do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Zadania nauki w systemie ochrony pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2001 str. 2-5

Prof.. Dr Hab.. Med.. Danuta Koradecka Dyrektor Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule omówiono strukturę systemu ochrony pracy i związane z nim zadania nauki w uregulowaniach prawnych. Przedstawiono priorytety badawcze w dziedzinie warunków pracy w programach międzynarodowych. W jaki sposób programy te realizowane są przez instytuty naukowo-badawcze w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Jakie są modele realizacji i finansowania badań w dziedzinie ochrony pracy.


System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 32-34

Mgr Wioletta Klimaszewska Centralny Instytut Ochrony PracyOchrona środowiska bez granic
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 2-3

Doc. Dr Hab. Inż. Ludgarda Buzek, Dr-Ing Barbara Zeidler

Fragment referatu wygłoszonego na sympozjum polskich i niemieckich organizacji naukowych z okazji dziesięciolecia zawarcia bilateralnej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, które odbyło się w Warszawie w dniu 3.10.2000 r.


Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 17-19

Mgr. Małgorzata Milczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi umożliwiających jej ocenę oraz monitorowanie. Przedstwione w artykule metody badania kultury bezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim elementów związanych z klimatem organizacyjnym oraz panującymi w firmie wartościami i przekonaniami. Rezultaty badań mogą być wykorzystane do doskonalenia przedsiębiorstwa w zakresie bhp poprzez lepszą komunikację oraz integrację pracowników.


Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2001 str. 14-17

Mgr. Inż.Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Mgr. Małgorzata Kurowska Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

W ramach PHARE `99 w listopadzie ub. r. miała miejsce wizyta polskich ekspertów we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie się z efektami wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego. Czytelników na pewno zainteresuje doświadczenie francuskie dotyczące wdrażania Wspólnot Europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa krajowego.


Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2001 str. 13-17

Mgr. Inż.Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Mgr. Małgorzata Kurowska Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

W ramach PHARE`99 w listopadzie ub.r. miała miejsce wizyta polskich ekspertów we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie sie z efektami wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa francuskiego. Czytelników na pewno zainteresuje dooewiadczenie francuskie dotyczące wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa krajowego.


Impact of social responsibility rules enforcement on the quality of life at work
"Bezpieczeństwo Pracy - Monthly (Occupational Safety)" 4/2011 str. 16-18

Dr Inż. Zofia Pawłowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

A newly developed international standard ISO 26 000 should support companies in understanding and implementing social responsibility. One of the expected results of integrating social responsibility with OSH management is improving the quality of working life. The research presented in the article confirms that statistically significant differences exist between almost all indexes characterizing the quality of working life in companies with different level of implementing social responsibility in OSH management.


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy