Wyniki

Zestawienie wyników oceny hałasu
Rys. Graficzne zestawienie wyników oceny hałasu (słyszalnego i infradźwiękowego)w budynkach biurowych (pomieszczenia administracyjne i techniczne): na stanowiskach pracy (od wszystkich źródeł hałasu łącznie), w pomieszczeniach pracy (od źródeł hałasu z poza pomieszczenia - głównie od wyposażenia technicznego budynku) oraz hałasu na zewnątrz budynku. (% stanowisk lub pomieszczeń lub budynków w stosunku do badanych, gdzie występują przekroczenia, zaznaczono kolorem czerwonym.)

 
Nowości wydawnicze

do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik, - J. Karpowicz, K. Gryz, 2018 r.

więcej