Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Książki - przekrojowe, monograficzne


Książki - przekrojowe, monograficzne

 

Autonomiczna regulacja rytmu serca a wybrane czynniki środowiska pracy
- Krystyna Zużewicz

W monografii przedstawiono problem reakcji mechanizmu autonomicznej regulacji rytmu serca ludzi zdrowych na różne czynniki środowiska pracy. Omówiono podstawy fizjologiczne regulacji rytmu serca przez autonomiczny układ nerwowy oraz metodykę oceny zmienności rytmu serca, a także zagadnienie modulacji zmienności rytmu serca (HRV – heart rate variabiity) zdrowego człowieka w zależności m.in. od wieku, płci, pory doby, pozycji ciała, snu, wysiłku fizycznego i pracy umysłowej. Omówiono również wpływ wybranych czynników środowiska pracy i sytuacji ekstremalnych na zmienność rytmu serca, które u personelu lotniczego lub pracowników posługujących się elektrycznymi narzędziami ręcznymi mogą wywoływać zaburzenia układów: naczyniowego, nerwowego i mięśniowo-szkieletowego. Przedstawiono próbę zastosowania HRV do oceny obciążenia pracą umysłową na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego. W monografii zamieszczono również przegląd opublikowanych wyników badań przeprowadzonych w grupie pilotów cywilnych i wojskowych, którzy ćwiczyli na symulatorach lotniczych oraz wykonywali loty w warunkach rzeczywistych.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 147
ISBN: 978-83-7373-193-6
Rok wydania: 2015


Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy
- D. Roman-Liu

Tematem przewodnim monografii jest wskazywanie na zależności między charakterystyką czynności wykonywanych na współczesnym stanowisku pracy a obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka (pracownika) oraz ocena tego obciążenia z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Zawarto w niej również podstawową wiedzę dotyczącą układu mięśniowo-szkieletowego oraz przedstawiono zagadnienia, które dotyczą zjawisk wewnętrznych, takich jak budowa mięśni, siły mięśniowe i aktywność elektryczna, oraz zewnętrznych – opisywanych poprzez parametry ruchu i możliwości siłowe człowieka. Zaprezentowano najpowszechniej stosowane metody oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego. Znaczącą część publikacji stanowi opis założeń, zakresu i sposobu zastosowania elektromiografii jako współczesnego narzędzia oceny obciążenia i zmęczenia mięśniowego. Zaprezentowane w tej publikacji reguły i zależności dotyczą populacji osób dorosłych w okresie aktywności zawodowej. Monografia może służyć praktykom i teoretykom, studentom, doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych i doszkalających.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 264
ISBN: 978-83-7373-191-2
Rok wydania: 2015


Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010