Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Psychologia


Książki - psychologia

 

System diagnozy psychologicznej i programu wsparcia adaptacyjnego. Podręcznik dla doradców zawodowych, psychologów pracujących w obszarze orzecznictwa i doradztwa zawodowego
- A. Najmiec

Przedmiotem podręcznika jest opisanie zasad diagnozy psychologicznej i metod wsparcia adaptacyjnego dla osób czasowo wykluczonych z rynku pracy. Wsparcie osób poszukujących pracy, szczególnie osób z niepełnosprawnościami i starszych, wymaga szczegółowej diagnozy zdolności do pracy, która będzie decydowała o formach i rodzajach wsparcia. Celem systemu diagnozy psychologicznej osób starszych oraz osób niepełnosprawnych jest ocena aktualnego stanu psychospołecznego w kontekście zdolności do pracy lub ukierunkowania działań zmierzających do podjęcia pracy.

W podręczniku przedstawiono diagnozę psychologiczną obejmującą wstępną diagnozę ogólną połączoną z wywiadem psychologicznym, ocenę kompetencji psychospołecznych oraz ocenę sprawności funkcjonalnej. Opisano program wsparcia adaptacyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb konkretnej osoby, które wynikają z diagnozy psychologicznej, i zawarto m.in. działania zmierzające do podniesienia samooceny, poznania i adekwatnej oceny własnych cech, umiejętności, preferencji sprzyjających podjęciu lub zmianie aktywności zawodowej. Celem wsparcia jest zwiększenie zdolności do zmiany postaw, zmiany sytuacji i warunków zaistniałych na skutek wykluczenia zawodowego. Skuteczność oddziaływań może być oceniana zarówno przez porównanie samooceny w sferze emocjonalnej i behawioralnej przed i po przeprowadzeniu programu, jak i przez porównanie wybranych funkcji (wg klasyfikacji ICF), w których występowały dysfunkcje lub bariery.

W celu zebrania informacji ogólnych przed diagnozą psychologiczną w podręczniku zawarto Kwestionariusz samooceny do celów poradnictwa zawodowego w dwóch wersjach przeznaczenia: dla osób z niepełnosprawnościami (KS-ON) oraz dla osób poszukujących pracy w grupie wiekowej 50+ (KS-OS).

 

Cena: 20 zł + 5%VATISBN: 978-83-7373-352-7
Rok wydania: 2021


Jak zadbać o kondycję w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników
- J. Kamińska, S. Sumińska, K. Nowak

W wydawnictwie omówiono czynniki obciążające w pracy umysłowej (obciążenie psychiczne i obciążenie o charakterze statycznym), a także przedstawiono sposoby dbania o zdrowie zarówno w pracy, jak i po pracy (np. organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem, relacje ze współpracownikami, monitorowanie poziomu stresu, organizacja czasu pracy i aktywność fizyczna w czasie pracy i po pracy, sen)

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: 31
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-314-5
Rok wydania: 2019


Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny COPSOQ II. Podręcznik do polskiej wersji narzędzia.
- Ł. Baka

W wydawnictwie zaprezentowano polską wersję międzynarodowego i kompleksowego narzędzia do oceny psychospołecznych warunków pracy i profilaktyki stresu zawodowego – Kopenhaskiego Kwestionariusza Psychospołecznego (Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ II). Na podstawie wyników badań podłużnych, przeprowadzonych na grupie pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze, przedstawiono psychometryczne właściwości narzędzia, tj. rzetelność, trafność strukturalną, trafność teoretyczną. Zaprezentowano normy dla badanej próby. Zawarto także podstawowe zalecenia do konstruowania programów profilaktyki stresu w pracy.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 104
ISBN: 978-83-7373-336-7
Rok wydania: 2019


Mobbing w miejscu pracy – ograniczanie negatywnych skutków dla indywidualnych pracowników
- M. Warszewska-Makuch

Mobbing to usystematyzowana forma przemocy psychicznej stosowana wobec ofiary przez osoby współpracujące z nią – jej kolegów, przełożonych lub podwładnych. W wydawnictwie zawarto informacje wpisujące mobbing w szerszy kontekst przemocy w miejscu pracy, przegląd najważniejszych definicji tego zjawiska, opis konsekwencji ponoszonych przez ofiary oraz program warsztatów służących ograniczeniu negatywnych skutków mobbingu w przypadku indywidualnych pracowników. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-331-2
Rok wydania: 2019


Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy dla personelu domów pomocy społecznej. Poradnik
- A. Najmiec, A. Łuczak, Ł. Baka

W wydawnictwie opisano kondycję zdrowotną i psychiczną, styl życia oraz psychospołeczne warunki pracy personelu domów pomocy społecznej z punktu widzenia zarówno czynników sprzyjających zdrowiu, jak i źródeł stresu. Przeanalizowano podstawowe źródła stresu w tego typu pracy oraz jego konsekwencje zdrowotne, a następnie zaproponowano różnorodne programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, obejmujące działania ukierunkowane na pracowników i działania ukierunkowane na organizację, które na bazie doświadczeń z wielu krajów okazały się skuteczne w odniesieniu do pracowników tego rodzaju placówek.

 

Cena: 10 zł +5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-276-6
Rok wydania: 2019


Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy dla personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych. Poradnik
- A. Łuczak, Ł. Baka, A. Najmiec

W wydawnictwie opisano kondycję zdrowotną i psychiczną, styl życia oraz psychospołeczne warunki pracy personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych z punktu widzenia zarówno czynników sprzyjających zdrowiu, jak i źródeł stresu. Przeanalizowano podstawowe źródła stresu w tego typu pracy oraz jego konsekwencje zdrowotne, a następnie zaproponowano różnorodne programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, obejmujące działania ukierunkowane na pracowników i działania ukierunkowane na organizację, które na bazie doświadczeń z wielu krajów okazały się skuteczne w odniesieniu do pracowników tego rodzaju placówek.

 

Cena: 10 zł +5%VATFormat: A5
Liczba stron: 26
ISBN: 978-83-7373-275-9
Rok wydania: 2019


Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Poradnik
- Ł. Baka, A. Łuczak, A. Najmiec

W wydawnictwie opisano kondycję zdrowotną i psychiczną, styl życia oraz psychospołeczne warunki pracy pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych z punktu widzenia zarówno czynników sprzyjających zdrowiu, jak i źródeł stresu. Przeanalizowano podstawowe źródła stresu w tego typu pracy oraz jego konsekwencje zdrowotne, a następnie zaproponowano różnorodne programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, obejmujące działania ukierunkowane na pracowników i działania ukierunkowane na organizację, które na bazie doświadczeń z wielu krajów okazały się skuteczne w odniesieniu do pracowników tego rodzaju placówek. 

 

Cena: 10 zł +5%VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-277-3
Rok wydania: 2019


Wymagania w pracy – wyzwania czy przeszkody?
- Z. Mockałło, M. Widerszal-Bazyl

W wydawnictwie omówiono dwa rodzaje wymagań w pracy i ich konsekwencje psychologiczne. Zwrócono także uwagę na subiektywną ocenę wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód i jej konsekwencje psychologiczne. Ponadto przedstawiono zalecenia dotyczące kształtowania wymagań w pracy.

W wydawnictwie opisano zasady diagnozy psychologicznej i metody wsparcia adaptacyjnego dla osób czasowo wykluczonych z rynku pracy. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-324-4
Rok wydania: 2019


Stres w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktywnych
- Ł. Baka

W publikacji omówiono rodzaje zachowań kontrproduktywnych oraz przeanalizowano sześć stresorów najczęściej uwzględnianych w kontekście badań nad takimi zachowaniami. Przedstawiono też propozycje działań mających na celu obniżenie poziomu stresu w pracy, takich jak minimalizowanie konfliktów interpersonalnych, przeciążenia pracą czy mobbingu oraz niesprawiedliwości organizacyjnej.

 

Cena: 12 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 33
ISBN: 978-83-7373-245-2
Rok wydania: 2017


Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy
- A. Łuczak, A. Tarnowski

Monografia jest poświęcona problematyce kierowców zawodowych w wieku 55+. Przedstawiono  wybrane modele zachowania się kierowców w sytuacji ruchu drogowego,  przegląd badań poświęconych problematyce kierowców starszych wiekiem oraz wskazówki dotyczące psychologicznych badań kierowców – seniorów. Zaprezentowano także wyniki badań własnych, przeprowadzonych w grupie 501 kierowców zawodowych w wieku 20 – 67 lat. Efektem badań jest charakterystyka zmian związanych z wiekiem w zakresie procesów poznawczych i funkcji intelektualnych, osobowości oraz sprawności psychomotorycznej. Przedstawiono też profile wymagań psychologicznych dla kierowców zawodowych, zróżnicowane ze względu na wiek i rodzaj badania (badanie wstępne vs. okresowe). Profile, określone dla ośmiu testów psychologicznych, przygotowano na podstawie aktualnych norm testowych zastosowanych do ceny ww. cech i sprawności oraz na podstawie tzw. progów odsiewowych, przyjętych jako empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy.

Adresatem monografii są psycholodzy zajmujący się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu. Wyniki przeprowadzonych badań  oraz zaproponowane empiryczne kryteria oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy umożliwiają rzetelną diagnozę w tym zakresie, zgodną ze standardami EBA (Evidence-Based Assessment), tj. diagnozę opartą na dowodach.

 

Cena: 25 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 210
ISBN: 978-83-7373-204-9
Rok wydania: 2016


Kontrakt psychologiczny między pracownikiem a pracodawcą
- D. Żołnierczyk-Zreda

 

Kontrakt psychologiczny między pracodawcą a pracownikiem oznacza wzajemne, wyrażone wprost bądź nie wprost, formalne bądź nieformalne, zobowiązania między pracodawcą a pracownikiem, widziane „oczami  pracownika”. Na współczesnym rynku pracy zauważa się rozluźnienie tradycyjnych relacji pracodawca-pracownik, chociaż  wyniki badań wskazują, że pracownicy bardzo potrzebują dobrej relacji z pracodawcą, szczególnie wsparcia społeczno-emocjonalnego w pracy oraz zapewnienia im możliwości rozwoju zawodowego. Okazuje się, że takie „inwestowanie” w pracowników opłaca się także pracodawcom, bo dobry kontrakt jest związany z ich większą wydajnością pracy. W publikacji oprócz charakterystyki kontraktu psychologicznego między pracodawcą a pracownikiem przedstawiono zasady budowy „dobrego” kontraktu, dotyczące m.in. rekrutacji właściwych osób na określone stanowiska, motywacji do pracy, kształtowania środowiska pracy, technologii dla Y-eków i samozarządzania pracowników.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5 (16, 5 x 24 cm)
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-212-4
Rok wydania: 2016


Obciążenie wynikające z presji czasu – ocena i profilaktyka
- J. Kamińska, A. Najmiec

Publikacja jest adresowana do osób pracujących w warunkach znacznego obciążenia związanego z wykonywaniem pracy w narzuconym tempie. Dotyczy stanowisk pracy, na których presja czasu wynika zarówno z konieczności szybkiej pracy z klientem czy ilości zadań i nałożonych limitów wykonania, jak i konieczności dostosowania do  procesów  produkcyjnych  (pracownicy  montażu, operatorzy, pracownicy działów logistyki). Przedstawiono informacje dotyczące źródeł obciążenia pracowników, co umożliwia analizę przyczyn, ich ocenę i przedstawienie możliwości redukcji lub eliminacji, a także zalecenia i wskazówki dla pracowników, pracodawców i służb bhp w zakresie indywidualnych i organizacyjnych sposobów przeciwdziałania obciążeniu wynikającemu z presji czasu.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-227-8
Rok wydania: 2016


Strategie motywowania pracowników starszych do kontynuowania pracy
- M. Warszewska-Makuch

Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z aktywnością zawodową osób starszych. Zaprezentowano w nim wyniki badań służących określeniu jakie czynniki mogą determinować chęć kontynuowania pracy w wieku emerytalnym. Czynniki te omówiono w podziale na zmienne indywidualne i organizacyjne. Przedstawiono strategie służące zachęcaniu pracowników do kontynuowania pracy w starszym wieku. Poradnik jest skierowany do pracodawców, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, przedstawicieli ZUS i innych ekspertów zainteresowanych wspieraniem aktywności zawodowej osób starszych.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-218-6
Rok wydania: 2016


Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych
- K. Zużewicz, J. Kamińska, J. Bugajska, M. Konarska

W poradniku przedstawiono problem obciążenia pracą umysłową oraz minimalizacji jego negatywnych skutków na dwóch wybranych stanowiskach o szczególnie dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych: kontrolera ruchu lotniczego (KRL) i pilota samolotu. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z problemem zmęczenia: skutki zmęczenia w pracy na stanowisku KRL i możliwe strategie jego ograniczania, wpływ pracy zmianowej na zmęczenie i sen, wiarygodność oceny poziomu odczuwanego zmęczenia, przerwy w pracy jako sposób ograniczania zmęczenia, rola światła w poprawie nastroju i poziomu czujności, system zarządzania zmęczeniem. Sklasyfikowano i omówiono przykładowe subiektywne metody oceny obciążenia pracą, m.in. kwestionariusze: SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) czy Twoja praca, będący adaptacją kwestionariusza Roberta Karaska. Omówiono najczęściej wykorzystywane w ocenie obciążenia pracą umysłową parametry fizjologiczne: częstość skurczów serca uzyskiwaną przez rejestrację sygnału EKG oraz aktywność percepcyjną badaną na podstawie rejestracji ruchów gałek ocznych (okulografia). Przedstawiono przykład kwestionariusza stworzonego specjalnie do oceny uciążliwości związanych z warunkami fizycznymi środowiska pracy KRL. Poradnik jest adresowany do organizatorów pracy, pracowników, przedstawicieli służby bhp, pracodawców.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 63
ISBN: 978-83-7373-181-3
Rok wydania: 2014


Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora Call Center. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Call Center i Contact Center to coraz powszechniej stosowane nazwy działów obsługi klienta, w których praca wiąże się głównie z używaniem telefonu i komputera. Zwięźle opracowany materiał o charakterze doradczym został wydany w formie dwóch broszur. Zawiera omówienie czynników stresogennych oraz dobrych praktyk dotyczących rekrutacji i przygotowania zawodowego, oceny pracy i jej wynagradzania, organizacji stanowiska pracy, zarządzania czasem i kultury organizacyjnej pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-156-1
Rok wydania: 2013


Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora HoReCa. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

HoReCa to skrótowa nazwa sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym praca wiąże się z dużym narażeniem na stres. Materiał został ujęty w dwie broszury. Dotyczy eliminowania ryzyka psychospołecznego w tej branży poprzez wdrażanie dobrych praktyk. Zawiera charakterystykę najważniejszych czynników stresogennych i wskazówki co do sposobów poprawy warunków psychospołecznych pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-155-4
Rok wydania: 2013


Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników (broszura i kwestionariusz)
- Anna Groborz

Publikacja przeznaczona dla inspektorów ds. prewencji wypadkowej KRUS, specjalistów ds. BHP, rolników indywidualnych, pracodawców w sektorze rolnictwa oraz naukowców prezentująca stworzone w CIOP-PIB kompleksowe narzędzie do oceny obciążenia rolników czynnikami fizycznymi, psychicznymi, środowiskowymi oraz wynikającymi z organizacji pracy. Celem jest zmniejszenie wypadkowości w sektorze rolnictwa.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-162-2
Rok wydania: 2013


Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej
- Magdalena Warszewska-Makuch

Poradnik jest skierowany do pracodawców, specjalistów bhp i pozostałych osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w sektorze administracji publicznej. Omówiono w nim naturę i zakres różnych form przemocy w miejscu pracy, skoncentrowano się również na polskim ustawodawstwie dotyczącym tego zjawiska. W kolejnej części przedstawiono czynniki organizacyjne, które mogą przyczyniać się do występowania przemocy, a następnie omówiono metody oceny poziomu przemocy oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w administracji publicznej.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 50
ISBN: 978-83-7373-170-7
Rok wydania: 2013


Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego
- M. Warszewska-Makuch

Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do pracodawców oraz profesjonalistów i ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przetwórstwa przemysłowego.

Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy w miejscu pracy od strony teoretycznej, a w przypadku metod przeciwdziałania – również praktycznej. Pozycja zawiera: wyjaśnienie pojęcia przemocy w miejscu pracy z omówieniem jej poszczególnych rodzajów, syntetyczne omówienie kwestii związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi przemocy w pracy w polskim ustawodawstwie, charakterystykę i zakres przemocy doświadczanej przez pracowników przetwórstwa przemysłowego, omówienie czynników, które na poziomie organizacji mogą zwiększać ryzyko pojawienia się tego zjawiska i przedstawienie metod i procedur służących przeciwdziałaniu temu problemowi.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-171-4
Rok wydania: 2013


Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców. Wyniki badań
- – Anna Łuczak, Adam Tarnowski

Kwestionariusze temperamentu i osobowości w psychologii transportu są stosowane od lat i stanowią integralną część psychologicznych badań kierowców w zakresie diagnozy predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w latach 2011-2013, mających na celu określenie przydatności w orzecznictwie psychologicznym kierowców trzech kwestionariuszy (Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, Kwestionariusz Osobowości Eysencka oraz Kwestionariusz Impulsywności). Uzyskane wyniki, zaskakujące w swej wymowie, mogą stanowić głos w dyskusji nad teoriami próbującymi wyjaśnić przyczyny wypadków drogowych.  Adresatem publikacji są psycholodzy zajmujący się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu oraz rekrutacją i doborem zawodowym.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 96
ISBN: 978-83-7373-138-7
Rok wydania: 2013


Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych
- Andrzej Najmiec, Anna Łuczak

W publikacji przedstawiono, m.in., specyfikę pracy w transporcie na stanowisku pracy kierowcy komunikacji miejskiej, transportu towarowego, pojazdu uprzywilejowanego i pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz flotowego, a także uwarunkowania sprawności kierowców, m.in. trafną samoocenę kierowcy i ocenę sytuacji drogowej, sprawność psychiczną, radzenie sobie ze zmęczeniem i sennością, zachowania agresywne, złe nawyki, wpływ alkoholu, komunikację i wsparcie społeczne na drodze. Omówiono zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa i jej kształtowaniem na poziomie indywidualnym i na poziomie przedsiębiorstwa. Poradnik jest adresowany przede wszystkim do kierowców i pracowników firm transportowych.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-123-3
Rok wydania: 2012


Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły
- Tomasz Tokarski, Andrzej Najmiec

Warunki pracy nauczycieli i pracowników administracji różnią się, mimo że praca wykonywana jest w tym samym budynku. Obciążenie fizyczne nauczycieli jest nieznacznie mniejsze i wynika z faktu, iż znacznie częściej zmieniają oni pozycję podczas pracy. Praca pracowników administracji jest bardziej statyczna. Obciążenie psychiczne jest podobne, jednak w przypadku niektórych elementów tego obciążenia można znaleźć wyraźne różnice zależne od lokalizacji szkoły w dużym lub małym mieście. Broszura skierowania jest do pracodawców, pracowników oraz służb bhp reprezentujących szkoły na różnym poziomie nauczania - od szkoły podstawowej do liceum i technikum.

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-124-0
Rok wydania: 2012


Ocena ryzyka mobbingu w pracy
- Magdalena Warszewska-Makuch

Mobbing w pracy wiąże się z zachodzącymi zmianami ekonomicznymi i społecznymi oraz trudną sytuacją na rynku pracy, co zwiększa ryzyko powstawania poważnych konfliktów, a nierzadko – przemocy psychicznej. W publikacji szeroko omówiono zjawisko mobbingu – jego przyczyny, przejawy i konsekwencje, zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano metodę oceny ryzyka mobbingu z wykorzystaniem opracowanego w CIOP-PIB kwestionariusza ORM oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników. Materiał ten został opracowany z myślą o pracodawcach i specjalistach bhp.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-117-2
Rok wydania: 2012


Zawody rekomendowane dla osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności
- Dorota Żołnierczyk-Zreda, Bożena Kurkus-Rozowska

Jednym z czynników zwiększających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych jest właściwe poradnictwo zawodowe. Jego celem jest ocena możliwości podjęcia przez te osoby pracy, z uwzględnieniem posiadanych przez nie kwalifikacji oraz możliwości psychofizycznych z jednej strony, a wymagań zawodu – z drugiej strony. Opracowana lista zawodów dostarcza wskazówek co do rodzaju niepełnosprawności, który umożliwia wykonywanie zawodu lub specjalności, przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków: optymalnego „oprzy-rządowania”/”oprotezowania” osoby niepełno-sprawnej oraz właściwego przystosowania środowiska pracy do jej możliwości. Lista zawodów ma charakter rekomendacji, a nie bezwzględnego wskazania określającego możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-7373-120-2
Rok wydania: 2012


Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- Anna Łuczak, Adam Tarnowski

Publikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców. Opracowanie może być sprzedane wyłącznie psychologom po dostarczeniu skanu dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 86
ISBN: 978-83-7373-107-3
Rok wydania: 2011