Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oświetlenie, promieniowanie optyczne


Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, pola elektromagnetyczne

 

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas pracy z komputerami. Poradnik
- K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński

W wydawnictwie przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez sprzęt komputerowy (w tym łącza wykorzystywane w dostępie do sieci komputerowych) oraz środków ochronnych dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych, stosowanych w ramach wymagań prawa pracy. Scharakteryzowano: urządzenia komputerowe i łącza dostępu do sieci komputerowych jako źródła pola-EM; pole-EM wytwarzane przez te urządzenia; wymagania prawne, dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pola-EM na pracujących, a także dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia.

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: 21x21 cm
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-292-6
Rok wydania: 2019


Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas użytkowania urządzeń do elektrotermicznej obróbki żywności. Poradnik
- K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński

W wydawnictwie przedstawiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy różnych urządzeniach wykorzystywanych do obróbki cieplnej żywności, z zastosowaniem procesów technologicznych, związanych z wytwarzaniem pola-EM (intencjonalnie lub w sposób niezamierzony, jako uboczny skutek wykorzystywania energii elektrycznej w procesie wytwarzania ciepła). Scharakteryzowano takie urządzenia do elektrotermicznej obróbki żywności, jak np.: piece konwekcyjne, kuchnie, płyty i patelnie grzejne rezystancyjne, czajniki i bojlery do grzania wody, kuchnie (płyty) indukcyjne i mikrofalowe, a także pole-EM przez nie wytwarzane. Przedstawiono  wymagania prawne, dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pola-EM na pracujących oraz dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu niepożądanych skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: 21x21 cm
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-7373-323-7
Rok wydania: 2019


Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi związanymi z użytkowaniem systemów RFiD i Wi-Fi
- P. Zradziński, J. Karpowicz, K. Gryz

W wydawnictwie przedstawiono zasady ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi powodowanymi przez urządzenia systemów RFID i WiFi, w których jest wykorzystywane bezprzewodowe przesyłanie informacji za pośrednictwem pola-EM. Jako źródła pola-EM scharakteryzowano: komputerowe modemy łączności, routery lokalnych sieci bezprzewodowych WiFi, a także stacjonarne i przenośne czytniki RFID oraz bramkowe wykrywacze metalu. Scharakteryzowano pole-EM wytwarzane przez te urządzenia i związane z nim zagrożenia, wymagania prawne dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania na pracujących, dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. 

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: 21x21 cm
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-7373-332-9
Rok wydania: 2019


Dostosowanie środków ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik
- J. Karpowicz, K. Gryz

W poradniku scharakteryzowano znowelizowane wymagania prawa pracy dotyczące ochrony zdrowia przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy oraz dostosowanie środków ochronnych wdrożonych w przedsiębiorstwach ze względu na konieczność zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy do nowych wymagań, w tym: elektromagnetyczne zagrożenia bezpośrednie i pośrednie, limity narażenia pracujących na pola elektromagnetyczne, zasady rozpoznawania źródeł pola elektromagnetycznego i oceny narażenia pracujących, obowiązki użytkownika wynikające z rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy, środki ochrony pracujących przed zagrożeniami.

 

Cena: 18 zł + 5% VATFormat: A4
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-7373-250-6
Rok wydania: 2018


Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych. Poradnik
- K. Gryz, J. Karpowicz

Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych w placówkach fizjoterapeutycznych oraz metod ograniczania tych zagrożeń. Scharakteryzowano w niej:

-       urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego (pola-EM)

-       pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne

-       zasady oceny narażenia na pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne i związane z nim zagrożenia

-       metody ograniczania narażenia fizjoterapeutów na pole-EM i zagrożeń elektromagnetycznych.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-241-4
Rok wydania: 2017


Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na pole elektromagnetyczne do stosowania w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Poradnik
- – J. Kieliszek, J. Sobiech, R. Puta, J. Karpowicz, K. Gryz

W poradniku scharakteryzowano mechanizmy oddziaływania pola-EM na ludzi i obiekty materialne oraz miary zagrożeń elektromagnetycznych wykorzystywane do ograniczania i kontroli poziomu ekspozycji w środowisku pracy. Zagadnienia te omówiono w odniesieniu do charakterystyki środowiska pracy i zagrożeń elektromagnetycznych, jakie są typowe w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Ponadto omówiono wymagania krajowych oraz resortowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), dotyczące:
– limitów narażenia żołnierzy i pracowników na pole-EM
– zasad oceny narażenia na pole-EM w środowisku pracy
– obowiązków kierowników komórek organizacyjnych MON, wynikających z konieczności ochrony żołnierzy i pracowników przed nadmiernym narażeniem na pole-EM
– środków ochronnych stosowanych ze względu na takie zagrożenia.
Poradnik opracowano celem upowszechnienia podstawowych informacji z zakresu wspomnianej tematyki wśród żołnierzy i pracowników MON, inspektorów elektromagnetycznych (inspektorów EM), pracowników służby BHP, organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 56
ISBN: 978-83-7373-242-1
Rok wydania: 2017


Międzynarodowe i krajowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy narażeniu na pola elektromagnetyczne i ich praktyczne stosowanie
- J. Karpowicz, K. Gryz

 

W poradniku omówiono mechanizmy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pól elektromagnetycznych na pracowników i materialne środowisko pracy, występującego przy urządzeniach i instalacjach zasilanych prądem elektrycznym, w wyniku zamierzonego lub pasożytniczego procesu rozpraszania w ich otoczeniu energii elektromagnetycznej. Scharakteryzowano miary zagrożeń elektromagnetycznych wykorzystywane do limitowania narażenia zawodowego oraz kontroli warunków ekspozycji w środowisku pracy. Omówiono wymagania polskich przepisów bhp, a także zaleceń międzynarodowych, dotyczące limitów ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne, zasad oceny narażenia zawodowego, obowiązków pracodawców wynikających z konieczności ochrony pracowników przed nadmiernymi narażeniem oraz zasad profilaktyki zagrożeń.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 46
ISBN: 978-83-7373-175-2
Rok wydania: 2014


Radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-RMF) w miejscach ogólnodostępnych – zagrożenia
- Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z narażeniem na radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-EMF) emitowane przez urządzenia łączności bezprzewodowej, a także propozycję metody badania tego narażenia z wykorzystaniem nowych narzędzi pomiarowych, jakimi są ekspozymetry. Scharakteryzowano źródła RF-EMF występujące w środowisku, parametry techniczne ekspozymetrów RF-EMF, czynniki wpływające na wynik pomiaru ekspozymetrami RF-EMF, projekt metody badania narażenia na RF-EMF z wykorzystaniem ekspozymetrów, wybrane wyniki oceny poziomu narażenia pracowników.
Poradnik jest przeznaczony dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z RF-EMF w środowisku ogólnodostępnym, organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w organizacji i prowadzeniu systemowych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, laboratoriów badawczych prowadzących pomiary czynników środowiska pracy.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 46
ISBN: 978-83-7373-175-2
Rok wydania: 2013


Sztuczne promieniowanie optyczne – zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik
- Agnieszka Wolska

Poradnik został wydany na potrzeby pracodawców i służb bhp w celu ułatwienia interpretacji zapisów aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, identyfikacji źródeł promieniowania optycznego mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia, wyznaczania wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE), wyznaczania poziomu promieniowania i ekspozycji na promieniowanie optyczne, właściwego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W poradniku omówiono stan prawny odnośnie do narażenia na sztuczne promieniowanie optyczne, przedstawiono liczne przykłady obliczeń poziomów ekspozycji i oceny zagrożenia na typowych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł technologicznych. Dysponując wynikami poziomu promieniowania lub ekspozycji pracodawca, korzystając z poradnika, może samodzielnie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A4
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7373-154-7
Rok wydania: 2013


Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce
- pod redakcją Jolanty Karpowicz i Joanny Bugajskiej

Opracowanie ma charakter monograficzny. Jego celem jest zaprezentowanie danych charakteryzujących najszerzej występujące oddziaływania środowiskowe (tzw. profile narażeń), kluczowych dla właściwego rozpoznania natury złożonych zagrożeń zawodowych związanych z pracami wykonywanymi przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W poszczególnych rozdziałach wyczerpująco przedstawiono: strukturę sieci elektroenergetycznych WN, charakterystykę prac związanych z obsługą sieci WN, psychofizyczne obciążenia pracowników tego sektora, czynniki atmosferyczne, zagadnienia związane z polem elektrycznym i magnetycznym (pola elektromagnetyczne) sieci WN, z wyładowaniami ulotowymi z przewodów linii i promieniowaniem jonizującym w otoczeniu linii, a także hałasem i drganiami mechanicznymi występującymi przy obsłudze sieci WN. Omówiono możliwe konsekwencje zdrowotne przedstawionych zagrożeń oraz zasady badania parametrów, istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Publikacja łączy cechy monografii naukowej z praktycznym ujęciem typowym dla poradnika

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 245
ISBN: 978-83-7373-134-9
Rok wydania: 2013