• Wydawnictwa CIOP-PIB
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X) - Pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak, 2016 r.
Polecamy
Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydawnictwa

Bazy danych i programy

 
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oświetlenie, promieniowanie optyczne


Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, pola elektromagnetyczne

 

Międzynarodowe i krajowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy narażeniu na pola elektromagnetyczne i ich praktyczne stosowanie
- J. Karpowicz, K. Gryz

 

W poradniku omówiono mechanizmy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania pól elektromagnetycznych na pracowników i materialne środowisko pracy, występującego przy urządzeniach i instalacjach zasilanych prądem elektrycznym, w wyniku zamierzonego lub pasożytniczego procesu rozpraszania w ich otoczeniu energii elektromagnetycznej. Scharakteryzowano miary zagrożeń elektromagnetycznych wykorzystywane do limitowania narażenia zawodowego oraz kontroli warunków ekspozycji w środowisku pracy. Omówiono wymagania polskich przepisów bhp, a także zaleceń międzynarodowych, dotyczące limitów ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne, zasad oceny narażenia zawodowego, obowiązków pracodawców wynikających z konieczności ochrony pracowników przed nadmiernymi narażeniem oraz zasad profilaktyki zagrożeń.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 46
ISBN: 978-83-7373-175-2
Rok wydania: 2014


Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach fizykoterapeutycznych
- K. Gryz, J. Karpowicz

Celem poradnika jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas eksploatacji urządzeń fizykoterapeutycznych w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz omówienie metod ograniczania tych zagrożeń.
Poradnik przeznaczony jest dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z eksploatacją urządzeń fizykoterapeutycznych oraz dla organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w organizacji i prowadzeniu działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-177-6
Rok wydania: 2013


Radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-RMF) w miejscach ogólnodostępnych – zagrożenia
- Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z narażeniem na radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-EMF) emitowane przez urządzenia łączności bezprzewodowej, a także propozycję metody badania tego narażenia z wykorzystaniem nowych narzędzi pomiarowych, jakimi są ekspozymetry. Scharakteryzowano źródła RF-EMF występujące w środowisku, parametry techniczne ekspozymetrów RF-EMF, czynniki wpływające na wynik pomiaru ekspozymetrami RF-EMF, projekt metody badania narażenia na RF-EMF z wykorzystaniem ekspozymetrów, wybrane wyniki oceny poziomu narażenia pracowników.
Poradnik jest przeznaczony dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z RF-EMF w środowisku ogólnodostępnym, organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w organizacji i prowadzeniu systemowych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, laboratoriów badawczych prowadzących pomiary czynników środowiska pracy.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 46
ISBN: 978-83-7373-175-2
Rok wydania: 2013


Sztuczne promieniowanie optyczne – zasady oceny ryzyka zawodowego. Poradnik
- Agnieszka Wolska

Poradnik został wydany na potrzeby pracodawców i służb bhp w celu ułatwienia interpretacji zapisów aktów prawnych wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, identyfikacji źródeł promieniowania optycznego mogących stanowić o zagrożeniu dla zdrowia, wyznaczania wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE), wyznaczania poziomu promieniowania i ekspozycji na promieniowanie optyczne, właściwego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W poradniku omówiono stan prawny odnośnie do narażenia na sztuczne promieniowanie optyczne, przedstawiono liczne przykłady obliczeń poziomów ekspozycji i oceny zagrożenia na typowych stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł technologicznych. Dysponując wynikami poziomu promieniowania lub ekspozycji pracodawca, korzystając z poradnika, może samodzielnie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: A4
Liczba stron: 170
ISBN: 978-83-7373-154-7
Rok wydania: 2013


Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce
- pod redakcją Jolanty Karpowicz i Joanny Bugajskiej

Opracowanie ma charakter monograficzny. Jego celem jest zaprezentowanie danych charakteryzujących najszerzej występujące oddziaływania środowiskowe (tzw. profile narażeń), kluczowych dla właściwego rozpoznania natury złożonych zagrożeń zawodowych związanych z pracami wykonywanymi przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W poszczególnych rozdziałach wyczerpująco przedstawiono: strukturę sieci elektroenergetycznych WN, charakterystykę prac związanych z obsługą sieci WN, psychofizyczne obciążenia pracowników tego sektora, czynniki atmosferyczne, zagadnienia związane z polem elektrycznym i magnetycznym (pola elektromagnetyczne) sieci WN, z wyładowaniami ulotowymi z przewodów linii i promieniowaniem jonizującym w otoczeniu linii, a także hałasem i drganiami mechanicznymi występującymi przy obsłudze sieci WN. Omówiono możliwe konsekwencje zdrowotne przedstawionych zagrożeń oraz zasady badania parametrów, istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Publikacja łączy cechy monografii naukowej z praktycznym ujęciem typowym dla poradnika

Cena: 25 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 245
ISBN: 978-83-7373-134-9
Rok wydania: 2013