Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne


Książki - hałas, drgania, zagrożenia mechaniczne

 

Ochronniki słuchu – dobór i użytkowanie
- E. Kozłowski, R. Młyński

W broszurze przedstawiono klasyfikację ochronników słuchu, omawiając ich podstawowe oraz zaawansowane rozwiązania. Omówiono metody doboru ochronników ze względu na tłumienie dźwięku (metoda pasm oktawowych, HML i SNR) ilustrując każdą z nich przykładem obliczeniowym. Szerzej omówiono zasady ochrony słuchu przed szczególnie niebezpiecznym hałasem impulsowym. Omówiono też zasady doboru ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika.  Przedstawiono problemy związane ze współdziałaniem ochronników z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak ochrony oczu, twarzy czy głowy. Omówiono zasady użytkowania ochronników słuchu, prawidłowy sposób ich zakładania oraz reguły kontroli ich stanu technicznego.            

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej: Format: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-200-1
Rok wydania: 2021


Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy
- D. Pleban, B. Smagowska, J. Radosz

W monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o hałasie ultradźwiękowym w środowisku pracy, jego źródłach, oddziaływaniu na człowieka, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach jego redukcji. Szczegółowo ujęto następujące zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące opisu ultradźwięków, w tym propagacji i parametrów je charakteryzujących; zbiór danych literaturowych dotyczących wpływu hałasu ultradźwiękowego na człowieka, w tym m.in. na narząd słuchu i na zmiany czynnościowe organizmu; uciążliwość wywołana hałasem ultradźwiękowym, omówiona na podstawie badań zrealizowanych w CIOP-PIB; kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy, a także obowiązujące w kraju wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas; opis opracowanej w CIOP-PIB metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy; analiza przemysłowych źródeł hałasu ultradźwiękowego, zarówno technologicznych, jak i nietechnologicznych, a także informacje dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy; metody ograniczania zagrożeń hałasem ultradźwiękowym w środowisku pracy, w tym opracowane w Instytucie metody określania własności dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych materiałów w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz.

Monografia stanowi kompendium wiedzy z zakresu hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy i jest skierowana do pracowników biur projektowych zajmujących się redukcją hałasu, do pracowników nadzorujących warunki pracy oraz do studentów studiów technicznych.

 

Cena: 25 zł + 5%VATLiczba stron: 132
ISBN: 978-83-7373-345-9
Rok wydania: 2020


Hałas przy produkcji opakowań – zagrożenia i ograniczanie
- B. Smagowska, D. Pleban

W wydawnictwie przybliżono specyfikę polskiego rynku opakowań, obejmującego ok. 8 tys. zakładów wytwarzających opakowania, w których zatrudnionych jest ok. 230 tys. osób. Zidentyfikowano jako jedno z największych zagrożeń występujących w zakładach nadmierny hałas, często przekraczający wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń. Przedstawiono Polskie Normy i rozporządzenia regulujące ochronę pracowników przed hałasem i wskazano kolejno źródła hałasu w zakładach produkcji opakowań różnego typu. Zreferowano również badania uciążliwości hałasu na stanowiskach pracy i zaprezentowano metody techniczne, organizacyjne i środki ochrony indywidualnej ograniczające zagrożenie hałasem.

 

Cena: 12 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-274-2
Rok wydania: 2019


Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego
- R. Młyński, E. Kozłowski

Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia.

W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-339-8
Rok wydania: 2019


Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- E. Kozłowski

Nierzadko w środowisku pracy pracownicy są narażeni na działanie różnych czynników niebezpiecznych jednocześnie z hałasem. W broszurze przedstawiono zasady stosowania ochronników słuchu jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak: ochrony oczu, twarzy, głowy czy dróg oddechowych. Omawiane zasady zilustrowano licznymi fotografiami i wykresami. Przytoczono podstawowe akty prawne i normę odnoszące się do ochrony przed hałasem.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-195-0
Rok wydania: 2015


Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania
- Emil Kozłowski

W pewnych sytuacjach głośne dźwięki muzyczne mogą negatywnie oddziaływać na osoby związane zawodowo z wykonywaniem muzyki czy uczące gry na instrumentach.
W takich sytuacjach muzykę należy traktować jako hałas. W broszurze omówiono wpływ hałasu na pracę nauczycieli muzyki, metodę pomiaru hałasu, poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki, ocenę narażenia i metody ograniczania narażenia nauczycieli muzyki na hałas towarzyszący nauce gry czy śpiewu, a także profilaktykę medyczną dotyczącą tej grupy zawodowej.

Cena: 10 zł + 5% VATLiczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-158-5
Rok wydania: 2013


Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR)
- Dariusz Kalwasiński

W broszurze zaprezentowano wykonaną w CIOP-PIB wirtualną tokarkę – narzędzie, które może być wykorzystywane do badań w aspekcie powstawania wypadków występujących podczas obsługi tokarek. Badania mogą obejmować określenie przyczyn i okoliczności powstawania sytuacji wypadkowych, a także wpływu zachowania operatora na powstawanie wypadków. Informacje zebrane w takich badaniach wspomogą podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo pracy przy obsłudze tokarek. Prezentowane narzędzie może być wykorzystane w szkoleniach i doskonaleniu operatorów tokarek. Zainteresowani nim mogą być pracodawcy lub służby bhp zakładów pracy, w których użytkowane są tokarki.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 11
ISBN: 978-83-7373-116-5
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna - zalecenia
- Mariusz Dąbrowski

W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011


Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej Dąbrowski

Obecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Rok wydania: 2011


Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010


Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz

Przedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009