Literatura

Literatura

  1. ASHRAE, HVAC Fundamentals Handbook. 2001.

  2. Fanger P.O.: Komfort cieplny. Warszawa, Arkady 1974.

  3. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Warszawa, PZWL 1995.

  4. Parson K.: Human thermal environments. The effects of hot, moderate and cold environments on human health, comfort and performacne. Taylor&Francis 2003.

  5. Śliwińska E.: Komfort cieplny ludzi na chłodnych i termoneutralnych stanowiskach pracy. Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1988.

  6. Śliwowski L.: Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2000.

  7. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologa człowieka z elementami fizjologii klinicznej i stosowanej. Warszawa, PZWL 2004.

  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. DzU 1997 nr 129, poz. 844.

  9. PN-EN ISO 7726:2002(U) Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych.

  10. PN-EN ISO 7730:2006(U) Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

 
Nowości wydawnicze

do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik, - J. Karpowicz, K. Gryz, 2018 r.

więcej