Literatura

Literatura

  1. Oleszyński T.: Miernictwo techniki świetlnej. Warszawa, PWN 1957.

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Tekst jednolity) DzU 2003,  nr 169, poz. 1650.

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. DzU nr 148, poz. 973.

  4. PN-EN-12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  5. PN-E-02033:1984 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

  6. PN - E-01005:1990 Technika świetlna. Terminologia.

 
Nowości wydawnicze

do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik, - J. Karpowicz, K. Gryz, 2018 r.

więcej