Literatura

Literatura

  1. Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań, właściwości użytkowe budynków. Red. R. Ciesielski. Instrukcja ITB nr 348/98, Warszawa.

  2. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wydaw. Naukowe  PWN 2001.

  3. Griffin M.J.: Handbook of human vibration. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, Publischers London 1990.
  4. Harazin B.: Zagrożenie zdrowia wywołane działaniem drgań mechanicznych. Sosnowiec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 2000.

  5. PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 
Nowości wydawnicze

do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik, - J. Karpowicz, K. Gryz, 2018 r.

więcej