Psychologia i socjologia pracy
PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PRACY

PROJEKTY dotyczące PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII PRACY (CIOP-PIB) / WYNIKI BADAŃ

 

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2017 - 2019 realizowane przez Pracownię Psychologii i Socjologii Pracy  Zakładu Ergonimii CIOP-PIB

 

Projekt I.N.04
Autor: mgr Zofia Mockałło, prof. dr hab. n. hum. Maria Widerszal-Bazyl
Tytuł: "Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne"

 

W latach 2017-2019 w ramach realizacji IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w Pracowni Psychologii Społecznej realizowany był projekt pt. „Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne”.

Celem projektubyło określenie uwarunkowań oraz konsekwencji psychologicznych postrzegania wymagań w pracy jako wyzwań bądź jako przeszkód.

Dlaczego?

Modele stresu w pracy od dawna traktowały wymagania w pracy jako jeden ze swych podstawowych komponentów, jednakże przewidywania tych modeli odnośnie do związku wymagań w pracy z samopoczuciem pracownika i jego postawami wobec pracy nie były jednoznaczne. Interesującą propozycję lepszego zrozumienia złożonych relacji pomiędzy wymaganiami w pracy a samopoczuciem pracownika i jego postawami wobec pracy stanowi koncepcja wymagań jako wyzwań i (lub) przeszkód (Cavanaugh i in., 2000), która była przedmiotem niniejszej pracy.

W efekcie realizacji projektu opracowano materiały informacyjne dla pracodawców, kadr menedżerskich i działów HR zawierające wiedzę dotyczącą:

– indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań postrzegania wymagań pracy jako wyzwań bądź jako przeszkód,

– konsekwencji takiego postrzegania wymagań pracy dla dobrostanu pracowników,

– zaleceń w zakresie organizacji psychospołecznego środowiska pracy, które może sprzyjać postrzeganiu wymagań pracy jako wyzwań.

Materiały te dostępne są w formie elektronicznej  oraz w formie broszury drukowanej.

 

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2014 - 2016 realizowane przez Pracownię Psychologii i Socjologii Pracy  Zakładu Ergonimii CIOP-PIB

 

 

Tytuł Projektu

 

 

Kierownik projektu

Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy

dr Magdalena Warszewska-Makuch

Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+

mgr Zofia Mockałło

Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy

dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Profil wymagań psychologicznych, warunkujących sprawność i bezpieczeństwo pracy kierowców zawodowych powyżej 55 roku życia

dr Anna Łuczak

Przygotowanie i ewaluacja programu szkoleń z zakresu psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym

mgr Andrzej Najmiec

Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+

mgr Elżbieta Wołodźko

 

 WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

Zakład Ergonomii

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

"Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy", okres realizacji 2014-2016

Celem projektu było ustalenie jakie czynniki, zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacyjnym, determinują chęć kontynuowania pracy przez pracowników starszych. Uzyskane wyniki pokazały, że wśród pracowników w wieku przedemerytalnym 46,6% deklarowało chęć całkowitego przejścia na emeryturę, 38,7% chciało pracować na część etatu, natomiast 14,7% nie chciało przechodzić na emeryturę, lecz nadal pracować na cały etat. Zidentyfikowano zarówno indywidualne (np. wewnętrzna motywacja do pracy, poczucie sensu życia, poczucie własnej skuteczności), jak i organizacyjne (np. możliwość kontrolowania procesu swojej pracy i autonomii) determinanty motywacji osób starszych do kontynuowania pracy. Na tej podstawie, opracowano strategie służące motywowaniu pracowników starszych do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym. Strategie te przedstawiono w poradniku skierowanym do pracodawców, specjalistów bhp, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i innych ekspertów reprezentujących różne sektory gospodarki, zainteresowanych problematyką utrzymania na rynku pracy pracowników starszych..

 

Informacje dot. wyników realizacji projektu I.P.14. Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy (materiały informacyjne)

Autor: dr Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Zakład Ergonomii

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

"Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+", okres realizacji 2014-2016

Celem projektu była analiza związku stereotypizacji pracowników 50+ z ich funkcjonowaniem zawodowym: motywacją do pracy, zdolnością do pracy, chęcią kontynuowania pracy i samopoczuciem, przy uwzględnieniu roli zasobów osobistych i organizacyjnych: kapitału psychologicznego i kapitału społecznego w miejscu pracy. Przeprowadzone badania wykazały, że stykanie się ze stereotypami w miejscu pracy skutkowało obniżeniem zdolności do pracy, motywacji do pracy, chęci rozwoju kompetencji zawodowych, a także poziomu kapitału społecznego i psychologicznego. Pogorszeniu ulegało również samopoczucie psychiczne: zaobserwowano nasilenie objawów stresu i depresji. Pracownicy 50+ stykający się ze stereotypami częściej mieli także zamiar zakończenia aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. W badaniu wykazano również, że na poziom motywacji do pracy pracowników starszych wpływał kapitał społeczny. Także ocena poziomu zdolności do pracy wśród starszych pracowników była związana z kapitałem społecznym: pracownicy z wyższym kapitałem społecznym oceniali swoją zdolność do pracy lepiej niż pracownicy, którzy charakteryzowali się niskim kapitałem społecznym w pracy. Starsi pracownicy z wysokim poziomem kapitału społecznego charakteryzowali się również niższym poziomem stresu i depresji.
W wyniku realizacji projektu opracowany został krótki poradnik dla pracodawców i pracowników, zawierający zalecenia dotyczące tworzenia miejsc pracy przyjaznych pracownikom 50+, z uwzględnieniem oddziaływania stereotypów, a także roli kapitału społecznego i psychologicznego w funkcjonowaniu zawodowym tej grupy pracowników.

 

Kapitał społeczny (materiały informacyjne)

Autor: dmgr Zofia Mockałło, CIOP-PIB
2016 r.

Stereotypy związane z wiekiem a funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+ (materiały informacyjne)

Autor: dmgr Zofia Mockałło, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Zakład Ergonomii

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

"Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy", okres realizacji 2014-2016

Podstawowym celem projektu było określenie związków pomiędzy rodzajem umowy o pracę a dobrostanem pracowników i ich postawą wobec wymagań pracy. W ramach realizacji projektu ustalono, jaki jest wpływ rodzaju umowy o pracę na dobrostan pracowników oraz ich postawę wobec wymagań pracy, a także, czy kontrakt psychologiczny  pośredniczy w związku pomiędzy rodzajem umowy o pracę a dobrostanem pracowników oraz ich postawą wobec wymagań pracy. Określono również, jak powyższe związki zależą od wieku pracowników.

 

Kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (materiały informacyjne)

Autor: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zaklad Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
"Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+ "(4.Z.04), okres realizacji: 2014-2016 r.

Celem ogólnym zadania była odpowiedź na pytanie, jakie czynniki sprzyjają efektywności zespołów pracowniczych zróżnicowanych pokoleniowo/wiekowo, oraz sformułowanie wytycznych zmierzających do zwiększenia efektywności takich zespołów.

 

Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

 

Dobre praktyki dotyczące tworzenia zespołów wielopokoleniowych oraz kształtowania warunków umożliwiających ich sprawne funkcjonowanie
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

 

Zalecenia. Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

 

 


INNE TEMATY BADAWCZE - streszczenia

 

Collaborative International Study of Managerial Stress (CISMS-2): Work-Family issue
Współpraca międzynarodowa. Koordynacja: P.Spector (Univ.South Florida, US), S.Poelmans (Univ. Navarra, Spain), 2004-2005

 
Leadership and Health in Europe

Współpraca z National Institute for Psychosocial Factors and Health w Szwecji , 2005-2007


PROHELM - Accident prevention options with motorcycle helmets

„Kaski motocyklowe jako element zapobiegania wypadkom wśród motocyklistów”, „Wpływ środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy na funkcje fizjologiczne i poznawcze człowieka” Akcja COST 357, 2007 – 2008

Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2005 – 2007

Topic Centre Risk Obserwatory
Stress in figures – Projekt European Agency for Safety and Heath, 2005-2006.
“Summary, discussion and conclusions of cases to prevent risks to drivers of road haulage vehicles, Projekt TC WE OSH - WE-09-05b 2009

AIMs - Advanced Interactive Materials
The 6th European Framework Project, 2004-2008

PRIMA-EF: Psychosocial risk management-European Framework
The 6th European Framework Project, 2006-2008

Work - related stress
Nr projektu: TC RO PO601

ESENER - European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, 2007-2009

Europejski Dialog Społeczny jako instrument wdrażający Ramowe Porozumienie Dotyczące Prześladowania i Przemocy w Pracy w 4 krajach członkowskich
Grant nr VS/2008/2004 Komisji Europejskiej, 2008-2009

NEXT- Sustaining Working Ability in the Nursing Profession - Investigation of premature departure from work
Grant Komisji Europejskiej, 5PR, 2003-2005

Work - related stress
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, TC RO P0601 2005-2007: 2006-2007

Violence and bullying
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, TC RO P0806, 2008-2009

HIRES - Health in restructuring. Innovative approaches and policy recommendations
Grant Komisji Europejskiej (program: PROGRESS), 2008-2009

Topic Centre Risk Observatory: Emerging psychosocial risks
Projekt European Agency for Safety and Health, 2006-2007

PROGRAM WIELOLETNI
„Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”
etap II, okres realizacji 2005-2007

1.A.06
Badania percepcji wizualnych sygnałów ostrzegawczych generowanych metodą rzeczywistości wzbogaconej celem ich optymalizacji

3.A.04
Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie

3.A.05
Program psychologicznego wsparcia dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami stresu w pracy

3.A.06
Badanie wpływu wybranych czynników organizacyjnych i osobniczych na wystąpienie zjawiska mobbingu w miejscu pracy

PROGRAM WIELOLETNI
"Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej"
okres realizacji 2002-2004

IV-8.06
Badanie wpływu modyfikacji lokalnej izolacji termicznej elementów odzieży ochronnej na odczuwanie komfortu termicznego


IV-9.02
Badanie mechanizmów przeciwdziałania stresowi zawodowemu u pracowników wybranych grup zawodowych poddawanych zróżnicowanym programom antystresowym

IV-9
Partycypacja bezpośrednia a stres i bezpieczeństwo pracy

VI-12.04
Określenie społecznych i podmiotowych wyznaczników zadowolenia i efektywności pracowników zatrudnionych w systemie telepracy

STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY (SPR - 1)
„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”
okres realizacji 1999-2001

04.10.25
Badania międzykulturowe stresu wśród kierowników - próba polska

04.10.27
Opracowanie i sprawdzenie skuteczności programu modyfikacji patologicznego Wzoru A jako profilaktyka stresu i chorób wśród pracowników

04.10.28
Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych

04.10.29
Opracowanie modelu i metodologii badania ergonomicznych właściwości programów komputerowych

04.10.32
Opracowanie modelu zarządzania stresem psychospołecznym w miejscu pracy jako element promocji zdrowia