Ergonomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Praktyczne zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia pracowników zatrudnionych w budownictwie (materiały informacyjne)
Autor: mgr Marzena Malińska, CIOP-PIB
2017 r.

 

Zadanie nr  2.Z.23 Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa

Sposoby ograniczenia obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej (zalecenia i przykłady dobrych praktyk)

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

Procedura oceny zmęczenia mięśniowego na stanowiskach pracy powtarzalnej

Autor: mgr inż.Patrycja Łach

2016 r.

Sposoby ograniczenia obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej (materiały szkoleniowe)

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.24 Zastosowanie transformaty falkowej do oceny zmęczenia mięśniowego w trakcie pracy monotypowej

 

 

 

 Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami

Autor: dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.25 Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem

Poradnik doboru i zastosowania urządzeń wspomagających przenoszenie ładunków na wybranych stanowiskach pracy i podczas wykonywania typowych czynności podnoszenia i przenoszenia

Autor:  dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.26 Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych podczas przemieszczania ładunków

Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.

Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.27 Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej

 

 

Program z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy dla młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.28 Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek

 

 

 

 

 

Manekin termiczny typu NEWTON - pomiar izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej odzieży (materiały informacyjne)

Autor: mgr inż. Magdalena Młynarczyk
2016 r.

Baza danych izolacyjności cieplnej odzieży

Autor: mgr inż. Magdalena Młynarczyk
2016 r.

W bazie zamieszczone są: nazwa, skład zestawu odzieży i opis zastosowanych materiałów oraz opis przeznaczenia odzieży, wyniki badań izolacyjności cieplnej oraz oporu pary wodnej, jak również rodzaj zastosowanego manekina termicznego. Jest ona sukcesywnie uzupełniana o dane uzyskiwane w Pracowni NE3.

 

Zadanie nr  3.Z.16 Ocena izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej w środowisku gorącym za pomocą manekina termicznego z funkcją pocenia

 

 

 

Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

Dobre praktyki dotyczące tworzenia zespołów wielopokoleniowych oraz kształtowania warunków umożliwiających ich sprawne funkcjonowanie
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

Zalecenia. Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?
Autor: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB

2016 r.

 

Zadanie nr  4.Z.04 Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+

 

 

 

 

 

Strategia oceny zagrożenia i zarządzania ryzykiem w zimnym i gorącym środowisku (materiał informacyjny)

Autor: dr Anna Marszałek

 

Zadanie nr  4.Z.05 Opracowanie normatywnej strategii oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym podczas pracy w środowisku zimnym i gorącym

Profilaktyka obciążenia wynikającego z presji czasu

Autorzy: dr inż. Joanna Kamińska, mgr Andrzej Najmiec, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.05  Wykonywanie pracy pod presją czasu a obciążenie narządu wzroku pracowników w różnym wieku

Dostosowanie stanowisk pracy do możliwości fizycznych starszych pracowników (poradnik)

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników (materiały szkoleniowe)

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.08  Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej

 

 

 

 

 

 

Dostosowywanie powierzanych zadań do możliwości pracowników przy uwzględnieniu zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika (poradnik)

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

Zmiany w poziomie i sposobie aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika (materiały informacyjne)

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

Zmiany poziomu i sposobu aktywacji mięśni szkieletowych w funkcji wieku pracownika (materiały szkoleniowe)

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

Charakterystyka sposobu aktywacji mięśni kończyny górnej i dolnej w funkcji szybkości przewodnictwa nerwowego przy uwzględnieniu wieku pracownika

Autor: mgr inż. Patrycja Łach

2016 r.

 

Projekt nr: I.P.09  Badanie zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej
Autor: dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.10  Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku

Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia pracowników starszych
Autor:  mgr Marzena Malińska

2016 r.

 

Projekt nr: I.P.13  Styl życia oraz psychofizyczne warunki pracy jako determinanty zdolności do pracy

Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy (materiały informacyjne)

Autor: dr Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.14  Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy

Równowaga praca-życie (materiały informacyjne)
Autor: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.15  Ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika

Kapitał społeczny (broszura)

Autor: mgr Zofia Mockałło, CIOP-PIB
2016 r.

Stereotypy związane z wiekiem a funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+ (poradnik)

Autor: mgr Zofia Mockałło, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.17  Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+

 

 

Kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (materiały informacyjne)

Autor: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.18  Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy

Metody redukcji obciążenia termicznego chirurgów i personelu medycznego – indywidualna wentylacja podczas zabiegów i operacji chirurgicznych (materiały informacyjne)
Autorzy: mgr inż. Magdalena Młynarczyk, mgr inż. Tomasz Jankowski
2016 r.

Wytyczne: Urządzenie do indywidualnej wentylacji personelu sal operacyjnych
mgr inż. Tomasz Jankowski, mgr inż. Magdalena Młynarczyk, CIOP-PIB; dr hab. inż. Anna Bogdan – P.W.
2016 r.

 

Projekt nr: III.P.08  Innowacyjne urządzenie do lokalnego chłodzenia personelu sal operacyjnych z uwzględnieniem specyfiki wybranych zabiegów