Oferta

Wydawnictwa CIOP-PIB

JOSE - International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

W kwartalniku CIOP-PIB, wydawanym przez wydawnictwo Taylor & Francis, zamieszczane są wyniki prac naukowo-badawczych z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii z różnych krajów świata.

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Kwartalnik "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy" jest wydawnictwem Międzynarodowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.

Książki i broszury

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

Bezpieczeństwo Pracy

Miesięcznik ten prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Plakaty

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań staw-ianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej.

Kultura bezpieczeństwa

Materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do naucz-ania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

MULTIEDU-BHP

MULTIEDU-BHP - multimedialny materiał szkoleniowy wspomagający prowadzenie szkoleń z zakresu bhp.

Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych.

Bazy danych i programy

STER - Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie: m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie.

Program komputerowy wspomagający prowadzenie działań z zakresu BHP dla małych przedsiębiorstw i mikro- przedsiębiorstw

Program MIKRO-BHP jest prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających najważniejsze, obowiązkowe czynności z zakresu bhp, stanowiąc zarazem wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz bogate źródło instruktażowych informacji i opisów działań z zakresu prewencji wypadkowej...

PRO-M - program wspierający ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn

„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.” Dyrektywa 2006/42/WE

Program “Krecio” służy do samooceny stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków pracy wzrokowej na stanowiskach pracy z komputerem.

Z pomocą programu w dowolnej chwili podczas pracy można: sprawdzić w sposób szacunkowy swoje zmęczenie wzroku (program: Test), a następnie postąpić według komentarza / zaleceń Krecia, ocenić warunki pracy wzrokowej, odpowiadając na zawarte w ankiecie pytania...