Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9(600) WRZESIEŃ 2021
Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?
mgr inż. Mariusz Wisełka, dr hab. inż., prof. CIOP-PIB Agnieszka Wolska

Urządzenia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) coraz częściej są stosowane nie tylko do celów rozrywkowych, lecz także jako elementy wspomagające szkolenia czy rehabilitację. Biorąc pod uwagę rozwój tej technologii w ostatnich latach, można sądzić, że w najbliższej przyszłości te urządzenia staną się częścią niektórych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników używających urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości należy się jednak upewnić, że nie stworzą one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, a zwłaszcza nie spowodują uszkodzeń oczu lub zaburzeń rytmu okołodobowego, związanych z promieniowaniem optycznym emitowanym przez wyświetlacze.

 

DOI: 10.54215/BP.2021.9.1Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi
dr Tomasz Tokarski

Upadek, spowodowany na przykład utratą równowagi, stanowi bardzo częstą przyczynę wypadków przy pracy. Problem ten dotyczy zwłaszcza pracowników starszych. Okazuje się, że każdego roku blisko 1/3 osób po 65. roku życia ulega upadkom. Narażone są m.in. osoby o pogorszonych parametrach fizycznych. Do tych niekorzystnych zmian dochodzi wraz z postępującym procesem starzenia, a także na skutek uszkodzeń układu ruchu. Wraz z wiekiem rośnie więc częstość upadków, a ich skutki dla zdrowia stają się coraz poważniejsze.

W artykule opisano badania nad osobami z grupy wiekowej 60-67 lat. Ich celem było: po pierwsze – porównanie wybranych parametrów biomechanicznych (tj. parametrów chodu, koordynacji wzrokowo ruchowej, siły mięśniowej oraz zdolności utrzymywania równowagi) osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi, a po drugie – wskazanie tych parametrów, które mogą mieć wpływ na większą skłonność do upadku. Tymczasem różnice pomiędzy parametrami uzyskanymi dla obu badanych grup okazały się niewielkie i statystycznie nieistotne.

 

DOI: 10.54215/BP.2021.9.2Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne urządzeń ultradźwiękowych, ograniczające poziom hałasu przenikającego do środowiska. Wyniki badań własnych
dr inż. Witold Mikulski

W artykule omówiono rozwiązania techniczne obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych przeznaczonych do urządzeń będących źródłami hałasu ultradźwiękowego (częstotliwości dźwięku 10-40 kHz). Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących technologiczne urządzenia ultradźwiękowe oraz fakt, że znajdują się oni blisko tych urządzeń, konieczne jest zastosowanie skutecznego środka zmniejszającego to zagrożenie, jakim są obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Dotychczas nie określono jednak ani zasad stosowania takich obudów, ani właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych ich materiałów w tym zakresie częstotliwości. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących wpływu materiałów, z których są wykonywane obudowy, zastosowanej wyściółki oraz obecności otworów w obudowach na poziom hałasu emitowanego przez urządzenia ultradźwiękowe, który przenika do środowiska.

 

DOI: 10.54215/BP.2021.9.3Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer