Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zasady etyki wydawniczej kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP):

I Zasady ogólne

 1. Wydawca i redakcja w stosunku do potencjalnych naruszeń etyki wydawniczej stosują zasady zgodne ze standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), dostępne na stronie internetowej https://publicationethics.org/.
 2. Wydawca oraz redakcja zobowiązują się do stosowania wszelkich dostępnych środków w dążeniu do wyeliminowania naruszeń etyki wydawniczej oraz do podejmowania dostępnych metod działania w przypadku wykrycia naruszeń.
 3. W razie potrzeby wydawca i redakcja zobowiązują się do opublikowania na łamach czasopisma erraty, wyjaśnienia i przeprosin.
 4. Zapewniona jest poufność i bezpieczeństwo danych osobowych Autorów i Recenzentów, zgodnie z zasadami określonymi w tzw. rozporządzeniu RODO (Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z 4 maja 2016), a także poufność materiałów przekazywanych do redakcji do momentu ich opublikowania.

II Powinności Autorów

 1. Na stronie czasopisma (https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/85007/informacjeautor_2018.pdf) są dostępne informacje dla Autorów zawierające wytyczne dotyczące przygotowania artykułu do publikacji oraz zasady, na których teksty są przyjmowane do druku.
 2. Wszyscy Autorzy artykułu powinni mieć istotny, merytoryczny, wkład pracy w jego powstanie.
 3. Autor składa oświadczenie (jego tekst jest dostępny na stronie https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73414/noweoswiadczenie_new.pdf), w którym:
  3.1. wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na wydawcę,
  3.2. oświadcza, że artykuł nie był wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem, w całości lub w części,
  3.3. wskazuje, w ramach jakiego projektu badawczego powstał artykuł i jakie było źródło jego finansowania.
 4. W przypadku błędów lub naruszeń etyki wydawniczej Autor jest zobowiązany do poprawienia artykułu.
 5. Prawa autorskie są zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994, nr 24, poz. 83).

III Zasady recenzowania

 1. Wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy są recenzowane przez dwóch niezależnych Recenzentów, ekspertów w danej dziedzinie, z zachowaniem zasady, że Recenzent i Autor nie znają swoich tożsamości (recenzje typu double blind), co pozwala uniknąć ryzyka konfliktu interesów.
 2. W przypadku jednej recenzji negatywnej artykuł jest przesyłany do trzeciego Recenzenta. Dwie recenzje negatywne powodują odesłanie artykułu do Autora.
 3. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do opracowania językowego przesłanego artykułu. Po opracowaniu redakcyjnym tekst artykułu, wraz z recenzjami, jest wysyłany Autorowi w celu dokonania zmian i uzupełnień zgłoszonych przez Recenzenta/ów i redakcję oraz akceptacji tekstu do druku.
 4. Autorzy są zobowiązani do ustosunkowania się do uwag recenzentów i przesłania do redakcji kwartalnika informacji o ich uwzględnieniu (lub nieuwzględnieniu). Uzasadnienia Autora są przesyłane do redaktora tematycznego, który podejmuje decyzję, czy wyjaśnienia Autora artykułu są wystarczające. O zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania decyduje redaktor naczelny we współpracy z redaktorami tematycznymi.
 5. Zasady recenzowania są opisane w Informacjach dla Autorów (dostępne na stronie https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/85007/informacjeautor_2018.pdf), a formularz recenzyjny w języku polskim można pobrać ze strony https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/73413/recenzjadlaautora_new.pdf.


Kodeks etyki wydawniczej PiMOŚP
 

Streszczenia roczników
2022 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer