Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (413) LUTY 2006
 • Bezpieczeństwo pracy na dachach
  Krzysztof Baszczyński, s. 2-4
 • Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy?
  Zofia Pawłowska, s. 5-7
 • Ochrona przed promieniowaniem laserowym
  Piotr Konieczny, Agnieszka Wolska, s. 8-13
 • Inteligentny system sterowania oświetleniem - przykłady rozwiązań i zastosowań
  Agnieszka Wolska, s. 14-17
 • Metoda badania odporności barierowych materiałów na przenikanie mieszanin substancji chemicznych
  Sylwia Krzemińska, s. 18-19
 • Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych
  Joanna Bugajska, Teresa Makowiec-Dąbrowska, s. 20-21
 • Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych
  Adam Pościk, s. 22-26
 • Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu ?
  Wiesława Lempska, s. 30-31
 • Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Agnieszka Krawczyk, s. 31-32
 • Bezpieczeństwo pracy na dachach
  Krzysztof Baszczyński

  Odśnieżanie powierzchni dachowych niesie ze sobą poważne zagrożenia dla wykonujących ją pracowników. Najważniejsze z nich to zagrożenie upadkiem z wysokości będące konsekwencją poruszania się po wysoko położonych bardzo śliskich powierzchniach w pobliżu krawędzi dachu. Istotne znaczenie ma również narażenie na niskie temperatury, wilgoć, wiatr i opady atmosferyczne. Prezentowany artykuł porusza problematykę ochrony ludzi pracujących przy odśnieżaniu dachów. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych związanych z dopuszczaniem do pracy na wysokości, wyposażaniem pracowników w sprzęt ochronny jak i podstawowych zasad doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.


  Jak oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy?
  Zofia Pawłowska

  Stosowane tradycyjnie wskaźniki statystyczne (np. wskaźniki wypadków przy pracy) nie powinny być jedynymi miarami służącymi do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde przedsiębiorstwo może, a nawet powinno określić własny zestaw wskaźników, które umożliwiają pomiar wszystkich elementów mających wpływ na skuteczne ograniczanie ryzyka zawodowego. W artykule omówiono zintegrowany wskaźnik zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opracowany w CIOP-PIB z myślą o ocenie i porównywaniu funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.


  Ochrona przed promieniowaniem laserowym
  Piotr Konieczny, Agnieszka Wolska

  W artykule przedstawiono główne zagrożenia optycznym promieniowaniem koherentnym wynikające z pracy z laserami. Autorzy przedstawili wyniki działania autorskiego programu komputerowego "Laser Shield Solver" umożliwiającego obliczanie parametrów osłon laserowych chroniących obsługę przed przypadkową ekspozycją oczu na odbite lub rozproszone promieniowanie laserowe.


  Inteligentny system sterowania oświetleniem - przykłady rozwiązań i zastosowań
  Agnieszka Wolska

  Inteligentny system sterowania oświetleniem to analogowy lub cyfrowy system sterowania, który dostosowuje poziom natężenia oświetlenia elektrycznego w rytm zmian poziomu światła dziennego dochodzącego do stanowiska pracy. Do podstawowych zalet przemawiających za stosowaniem inteligentnych systemów sterowania w oświetleniu należą: oszczędność energii, możliwość dostosowania pracy urządzeń elektrycznych do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych, duża elastyczność systemów, realizacja odpowiedniego oświetlenia bez udziału człowieka, zwiększenie bezpieczeństwa i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Podane w artykule przykłady systemów sterowania przemawiają jednoznacznie za wykorzystaniem inteligentnych systemów sterowania, a ich różnorodność pozwala na dopasowanie do indywidualnych wymagań określonych obiektów.  Metoda badania odporności barierowych materiałów na przenikanie mieszanin substancji chemicznych
  Sylwia Krzemińska

  W artykule przedstawiono metodę badania odporności materiałów barierowych odzieży i rękawic ochronnych na przenikanie mieszanin substancji chemicznych. Zastosowano aparaturę badawczą, której głównym elementem był chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny. Ze względu na długi czas badania, odzwierciedlający niejednokrotnie wielogodzinne oddziaływanie związków na materiał, w metodzie wprowadzono okresowe pobieranie próbek do analizy w celu określenia ilości przenikających składników. Opracowana metoda badawcza została wykorzystana do przeprowadzenia badań odporności wytypowanego barierowego materiału (wulkanizatów kauczuku butylowego) na przenikanie wybranych mieszanin substancji chemicznych (aceton-toluen, toluen-octan n-butylu, octan n-butylu-octan etylu).


  Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych
  Joanna Bugajska, Teresa Makowiec-Dąbrowska

  Starzenie się społeczeństwa postrzegane jest głównie jako proces demograficzny, wpływający na politykę ludnościową i generujący określone problemy organizacyjne oraz koszty ekonomiczne państwa czy jednostki związane z zapewnieniem skutecznego systemu opieki nad osobami starszymi. Wraz z podejmowaniem działań promujących wydłużenie czasu aktywności zawodowej pracowników, istotne jest poznanie czynników środowiska pracy i cech pracy, które mogą przedwcześnie obniżać zdolność do pracy, a także kreowanie takich warunków środowiska i organizacji pracy, które będą sprzyjały pozostawaniu w zatrudnieniu również po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego.


  Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych
  Adam Pościk

  W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.


  Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu ?
  Wiesława Lempska

  W ramach cyklu "Odpowiadamy na pytania czytelników" syntetyczny komentarz nt. procedur związanych z problematyką chorób zawodowych przedstawia specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


  Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Agnieszka Krawczyk

  "Największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej - podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej - stanowią pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie przedstawicielom MŚP dostępu do informacji i innych środków wspomagających ochronę człowieka w środowisku pracy. W artykule omówiono zadania i działalność Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, których zadaniem jest pomoc MŚP w dziedzinie bhp. "  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer