Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(543) GRUDZIEŃ 2016
Ocena olśnienia na zewnętrznych stanowiskach pracy
Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki

Słaba widoczność spowodowana olśnieniem uznawana jest za jedną z pośrednich przyczyn wypadków przy pracy, w szczególności na zewnętrznych stanowiskach pracy, kiedy wykonuje się prace po zmierzchu. W celu poprawy warunków pracy wzrokowej i ograniczenia zagrożenia wypadkowego związanego z olśnieniem na zewnętrznych stanowiskach pracy konieczne jest dokonywanie odpowiedniej oceny olśnienia. W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB  metodę oceny olśnienia polegającą na subiektywnej ocenie odczuwanego olśnienia przez pracowników oraz obiektywnym wyznaczeniu wskaźnika olśnienia GR na podstawie pomiaru rozkładu luminancji.Poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy pielęgniarek a liczba ich dotychczasowych miejsc zatrudnienia
Danuta Kunecka

Ludzie spędzają w pracy przeciętnie prawie 2 tys. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają szczególną rolę z racji charakteru pracy. Zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy w Polsce, także w sektorze zdrowia warunkują odmienne od spojrzenie dotychczas dominującego, uznając model jednej pracy przez całe życie, za anachronizm.

Celem artykułu było zbadanie, czy liczba miejsc pracy, w których pracował wcześniej respondent ma związek z osiąganym obecnie poziomem satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz postrzeganiem ostatniego miejsca pracy jako „idealnego”. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako narzędzie wykorzystano standaryzowany kwestionariusz ankiety, w grupie 1066 czynnych zawodowo polskich pielęgniarek/pielęgniarzy. Z uzyskanych danych wynika, że doświadczenie respondenta mierzone liczbą wcześniejszych miejsc pracy ma nieznaczny wpływ na uzyskiwany obecnie poziom satysfakcji i zadowolenia z prac, przy czym wraz z rosnącą liczbą miejsc pracy poziom ten marginalnie rośnie. Jednocześnie ma zauważalny wpływ na postrzeganie obecnego miejsca pracy jako „idealnego”, co można wykorzystać na co dzień w procesie zarządzania zespołami pielęgniarskimi, przede wszystkim w procesie motywowania oraz kształtowania zaangażowania w pracę.Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S
Szymon Szporak, Ewa Mróz

W  artykule przedstawiono tematykę bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, którymi są suwnice I i II S. Opisany został przebieg prawidłowo realizowanego procesu obsługi suwnic. Autorzy artykułu zwracają szczególną uwagę na  czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie, a w szczególności na kontrolę stanu technicznego oraz na zasady bezpiecznej obsługi  suwnic.

Celem artykułu jest promowanie świadomej postawy wśród operatorów suwnic oraz pracowników wykonujących pracę w ich pobliżu. Publikacja adresowana jest również do przedstawicieli służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za przebieg technologicznych procesów pracy.Świadczenia odszkodowawcze dla funkcjonariuszy służb mundurowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – analiza najnowszych przepisów
Jerzy Nowosielski

Artykuł porusza kwestie świadczeń odszkodowawczych, przysługujących funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego użytku utracone w czasie wypadku oraz choroby powstałe w związku ze służbą. Pomimo iż nowe przepisy w tej sprawie obowiązują od ponad 2 lat i nawiązują swoją konstrukcją do tych, które dotyczą zwykłych pracowników, to jednak są w nich pewne odrębności, wynikające z charakterystyki służby, jako sposobu zatrudnienia, które wzbudzają kontrowersje. Artykuł porządkuje kwestie otrzymywania jednorazowego odszkodowania, jednocześnie  sugerując rozwiązanie kontrowersyjnych zagadnień.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer