Ergonomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Program treningów fizycznych dla strażaków z uwzględnieniem zmian wydolności fizycznej zachodzących z wiekiem. Materiały informacyjne
Autor: dr Anna Marszałek –  CIOP-PIB, Zakład Ergonomii, Pracownia Obciążeń Termicznych

 

Zadanie 1.G.07: Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem

Ubranie specjalne strażaka – obciążenie cieplne. Zalecenia
Autorzy: dr inż. Magdalena Młynarczyk, dr Anna Marszałek

 

Zadanie 1.G.08: Analiza obciążeń termicznych strażaków stosujących specjalistyczną odzież oraz jej wpływ na psychofizjologiczne możliwości strażakówWpływ parametrów mikroklimatu na parametry termiczne odzieży ochronnej – badania z wykorzystaniem manekina termicznego Newton. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Magdalena Młynarczyk

 

Zadanie 1.G.09: Określenie wpływu wartości parametrów mikroklimatu (wilgotność względna, prędkość przepływu powietrza)na parametry termiczne odzieży, przy wykorzystaniu manekina termicznego Newton

Broszura informacyjna do użytkowania danych referencyjnych dla profilowania zawodowego osób starszych lub/i z niepełnosprawnością
Autorzy: prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu , dr Tokarski Tomasz

 

Zadanie 1.G.10 Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych

Baza danych przeznaczona do gromadzenia danych na potrzeby oceny zdolności do pracy. Materiały informacyjne
Autorzy: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr hab. Łukasz Baka, Małgorzata Łopuszyńska, mgr inż. Andrzej Biernacki, inż. Małgorzata Piętka, inż. Artur Sychowicz

 

Aplikacja przeznaczona do zarządzania danymi na potrzeby oceny zdolności do pracy. Materiały informacyjne
Autorzy: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr hab. Łukasz Baka, Małgorzata Łopuszyńska, mgr inż. Andrzej Biernacki, inż. Małgorzata Piętka, inż. Artur Sychowicz

 

Zadanie 1.G.11: Aplikacja komputerowa przeznaczona do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy


Pracownik starszy a obciążenie cieplne. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Marzena Malińska, dr inż. Magdalena Młynarczyk

 

Zadanie 2.G.08: Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych

Zagrożenia związane z pracą kobiet 55+ na stanowiskach pracy fizycznej w handlu.
Autor: dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

 

Zadanie 2.G.10: Ocena obciążenia pracą kobiet 55+ zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego na stanowiskach pracy fizycznej
Automatyzacja oceny ryzyka dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego. Materiały informacyjne
Autor: dr Tomasz Tokarski

 

Zadanie 2.G.12: Opracowanie zintegrowanego systemu pomiaru parametrów biomechanicznych i oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD-RISK)

Zalecenia i przykłady dobrych praktyk umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków w pracy zmianowej. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka

 

Zadanie 2.G.14: Ocena sprawności układu nerwowo‐mięśniowego pracowników w cyklu dobowymJak szkolić pracowników 50+. e-poradnik
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

LISTA KONTROLNA – SZKOLENIA I EDUKACJA PRACOWNIKÓW 50+ dla pracodawców, kierowników, HR, kadr. Lista kontrolna
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

LISTA KONTROLNA – SZKOLENIA I EDUKACJA PRACOWNIKÓW 50+ dla pracowników. Lista kontrolna
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Zadanie 4.G.07: Wspieranie procesu uczenia się osób starszych, jako determinanta ich aktywności zawodowejSystem diagnozy psychologicznej i programu wsparcia adaptacyjnego. Materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych. Materiały informacyjne
Autor: mgr Andrzej Najmiec

 

Zadanie 4.G.08: Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej

Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny jako narzędzie do oceny psychospołecznych warunków pracy. Wyniki badań i zalecenia do programów profilaktyki stresu w pracy w grupie pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Materiały informacyjne
Autorzy: dr hab. Łukasz Baka, dr Anna Łuczak, mgr Andrzej Najmiec

 

Zadanie I.N.01A: Ocena psychospołecznych warunków pracy w grupie pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterzeJak zadbać o kondycję fizyczną w pracy umysłowej? Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Joanna Kamińska, mgr inż. Patrycja Łach, mgr Sylwia Sumińska

 

Jak zadbać o kondycję w pracy umysłowej? Poradnik dla pracowników.
Autorzy: dr inż. Joanna Kamińska, mgr inż. Patrycja Łach, mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak

 

Projekt I.N.02: Neurofizjologiczne wskaźniki reakcji pracownika na sytuacje stresogenne podczas pracy umysłowej
Obciążenie pracą zmianową a efektywność poznawcza pracowników. Materiały szkoleniowe dla kadry kierowniczej i służb BHP. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska

 

Jak sobie radzić z obciążeniem pracą zmianową? Jak poprawić sprawność poznawczą i odpoczywać efektywnie? Materiały szkoleniowe dla pracowników zmianowych. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska

 

Jak zwiększyć sprawność poznawczą i zmniejszyć obciążenie pracą zmianową? Poradnik dla pracowników, kadry kierowniczej i służb BHP. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska

 

Projekt I.N.03: Badanie neurofizjologicznych wskaźników sprawności poznawczej pracowników zmianowych na przykładzie służb porządku publicznego oraz w służbach ratowniczych

Wymagania w pracy – wyzwania czy przeszkody? O nowych badaniach psychologicznych nad wymaganiami w pracy i płynących z nich wnioskach praktycznych.
Autorzy: mgr Zofia Mockałło, prof. dr hab. n. hum. Maria Widerszal-Bazyl

 

Projekt I.N.04 Wymagania w pracy jako wyzwania versus przeszkody – uwarunkowania oraz konsekwencje psychologiczne

Materiały informacyjne dotyczące teoretycznego ujęcia problemu obciążenia organizmu człowieka w gorącym środowisku pracy dla służb monitorujących warunki pracy i zarządzających bezpieczeństwem pracy w kopalniach.
Autor: dr inż. Andrzej Sobolewski

 

Materiały szkoleniowe
Autor: dr inż. Andrzej Sobolewski, prof. dr hab. Maria Konarska, tech. Małgorzata Kozłowska

 

Projekt I.N.05 Opracowanie modelu obciążenia cieplnego organizmu człowieka przebywającego w warunkach środowiskowych odpowiadających głęboko położonym oddziałom kopalni węgla i miedzi

Measurment data of bimanual performance

 

Założenia dla treningu podnoszącego funkcje poznawcze i precyzję wykonywania czynności manualnych wraz z programem komputerowym obejmującym opracowany trening. Materiały informacyjne
Autorzy: prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, mgr Zofia Mockałło

 

Ocena skuteczności treningu obejmującego wykonywanie zadań dwuręcznej koordynacji wzrokowo-ruchowej na precyzję wykonywania czynności manualnych, aktywność mięśniową i funkcje poznawcze. Materiały informacyjne
Autorzy: prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, mgr Zofia Mockałło

 

Charakterystyka różnic funkcji poznawczych i precyzji wykonywania czynności manualnych w grupie osób w wieku 20-30 lat i w grupie osób w wieku 55-67 lat. Materiały informacyjne
Autorzy: prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, mgr Zofia Mockałło

 

Projekt I.N.06: Badanie możliwości zastosowania zadań koordynacji wzrokowo-ruchowej do treningu podnoszącego funkcje poznawcze i precyzję wykonywania czynności manualnych w zależności od wieku
Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś! Miniporadnik dla mężczyzn
Autor: dr Katarzyna Hild-Ciupińska

 

Projekt I.N.07 Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn

Wpływ zmęczenia na sprawność propriocepcji i równowagi ciała – minimalizowanie ryzyka upadku. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Joanna Mazur-Różycka, mgr inż. Patrycja Łach

 

Program ćwiczeń mających na celu poprawę zdolności koordynacyjnych i samokontroli położenia ciała w przestrzeni. Program treningowy
Autor: mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka

 

Projekt I.N.11 Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała

Wpływ badanych parametrów fizycznych na skłonność do upadku u pracowników starszych. Materiały informacyjne.
Autor: dr Tomasz Tokarski

 

Zestaw ćwiczeń poprawiających zdolność utrzymania równowagi. Broszura.
Autorzy: dr Tomasz Tokarski, dr Joanna Mazur-Różycka, mgr inż. Patrycja Łach, mgr Patrycja Myszka

 

Projekt I.N.12 Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała

Test Kompetencji Cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (TKC)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Projekt I.N.14 Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy

Mobbing w miejscu pracy – ograniczanie negatywnych skutków dla indywidualnych pracowników. Poradnik
Autor: Magdalena Warszewska-Makuch

 

Projekt IV.N.03 Negatywne skutki mobbingu – mediująca rola pozytywnego radzenia sobie ze stresem

Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn.
Autorzy: dr Magdalena Warszewska-Makuch, mgr Zofia Mockałło

 

Projekt IV.N.04 Obciążenia i bariery w karierach kobiet versus mężczyzn i ich skutki w stanie zdrowia psychicznego