Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE A BHP KIEROWCY ZAWODOWEGO

 

Artykuły - bezpieczeństwo na drodze

 

Ocena czynników ryzyka w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2016 str. 21-24

mgr inż. Karolina Mądrowska dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Artykuł podejmuje problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego z aktywnym udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Podstawowym celem rozważań  była identyfikacja czynników ryzyka wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu oraz opracowanie ich rankingu na podstawie analizy wartości tzw. indeksu ryzyka z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród grupy kierowców pojazdów uprzywilejowanych należących do różnych jednostek uprawnionych do posługiwania się tego typu pojazdami, funkcjonujących na obszarze aglomeracji szczecińskiej.Nowoczesne systemy bezpieczeństwa stosowane w pojazdach i ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2015 str. 14-17

mgr inż. Patrycja Krzyszkowska Politechnika Świętokrzyska

Praca kierowców bywa niebezpieczna, zdarza się dużo wypadków drogowych. Spowodowane jest to gwałtownym wzrostem pojazdów poruszających się po drogach, a także zwiększeniem możliwości osiągania przez nie coraz większych prędkości. Zmęczenie, spadek koncentracji czy nieuwaga mogą łatwo doprowadzić do tragedii. Aby temu zapobiec, koncerny motoryzacyjne wprowadzają coraz bardziej innowacyjne systemy bezpieczeństwa wspomagające pracę kierowców i mające na celu ochronę kierowcy przed wypadkiem (bezpieczeństwo czynne) oraz złagodzenie skutków wypadków (bezpieczeństwo bierne). Dzięki stosowaniu takich zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, pomimo wzrostu natężenia ruchu drogowego spada liczba wypadków, a także liczba ofiar śmiertelnych.Wiek a sprawność kierowców w zakresie cech warunkujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2015 str. 12-15

dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat związanych z wiekiem zmian sprawności kierowców, w tym kierowców zawodowych, w zakresie cech warunkujących bezpieczne zachowanie w sytuacji ruchu drogowego. Badania dowodzą, że sprawność psychofizyczna zmienia się istotnie wraz z wiekiem, aczkolwiek nie jest to jedyny wyznacznik zakresu i tempa zmian. Problem ten jest szczególnie ważny w przypadku kierowców zawodowych, zwłaszcza w kontekście wydłużonego wieku emerytalnego.Szkolenia dla kierowców jako sposób zmiany ich postaw i kształtowania indywidualnej kultury bezpieczeństwa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2015 str. 19-23

mgr Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł przedstawia program szkoleniowy realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa  bezpieczeństwa i warunków pracy”. Celem programu była modyfikacja zachowań i postaw kierowców. W artykule zaprezentowano cele i zakres szkoleń,  omówiono wybrane zagadnienia oraz zasady dopasowania szkoleń do indywidualnych potrzeb kierowców. Praktyczną przydatność programu potwierdziło od 89,7 do 100% uczestniczących w nim kierowców, w zależności od ocenianego obszaru oddziaływania.Europejskie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2014 str. 24-29

mgr Krzysztof Goniewicz Studium Medycyny Katastrof, Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Mariusz Goniewicz Kolegium Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Wypadki drogowe stanowią jeden z najważniejszych problemów polityki zdrowotnej i społecznej współczesnego świata. Obecnie na świecie śmiertelny wypadek drogowy zdarza się średnio co 50 sekund, a co dwie sekundy powoduje on obrażenia u ludzi. Według WHO każdego roku na drogach świata ginie prawie 1,3 mln osób, a od 20 do 50 mln osób doznaje ciężkich obrażeń ciała i wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia.

Wielu następstwom wypadków drogowych można skutecznie zapobiegać, co wymaga  jednak ciągłej pracy nad nowymi metodami i technikami efektywnej profilaktyki. W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach w ruchu drogowym, podjęto szereg inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali kontynentalnej i globalnej.

W artykule przedstawiono najważniejsze światowe i europejskie programy dotyczące profilaktyki wypadków drogowych.Czy wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wypadki drogowe?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2014 str. 7

mgr Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W firmach z sektora transportu drogowego odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku obarcza się często w pierwszej kolejności kierowcę lub bezpośredniego uczestnika zdarzenia, jeśli wypadek miał miejsce na stanowiskach technicznych. Zapomina się jednak o współodpowiedzialności za sytuacje niebezpieczne wynikające ze złej organizacji pracy, zaniedbań technicznych, konfliktów międzyludzkich, które angażują emocje, a tym samym zmniejszają sprawność  pracowników.Psychoaktywni użytkownicy dróg
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2014 str. 14-18

dr Jadwiga Bąk Instytut Transportu Samochodowego mgr Dorota Bąk-Gajda Pracownia Psychologiczna

W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m.in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu (a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważań jest zwrócenie uwagi na wpływ środków psychoaktywnych na tę sprawność. Omówiono zatem działanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków w kontekście  funkcjonowania człowieka w ruchu drogowym.Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2013 str. 15-18

prof. dr hab. inż. Edward Kowal Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Środowiska Pracy dr inż. Marek Rybakowski Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Środowiska Pracy dr Grzegorz Dudarski Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Środowiska Pracy

Niezależnie od wielu szczegółowych uwarunkowań i wymagań w odniesieniu do kształtowania stanowisk pracy kierowców zawodowych - głównie ciężkich samochodów dostawczych typu ciągnik siodłowy z naczepą - kierowcy odczuwają zróżnicowane i znaczne dolegliwości w związku z wykonywaną pracą - prowadzące często do choroby zawodowej. Dolegliwości te wynikają najczęściej z wymuszonej pozycji ciała oraz czasu pracy. Celem przedstawionych w artykule wyników badań jest ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego oraz analiza świadomości kierowców dotyczącej czynników i następstw wpływających na choroby ich grupy zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród kierowców przedsiębiorstw transportowych, w których wykorzystywano różne marki pojazdów i typy naczep. Badaniami objęto 104 kierowców zawodowych.Agresja drogowa - lekceważone niebezpieczeństwo
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 17-19

Mgr Katarzyna Grunt-Mejer Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii Mgr Jacek Grunt-Mejer Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Artykuł przedstawia rzadko podejmowaną w polskim piśmiennictwie problematykę agresji drogowej w 3 jej wymiarach: agresywnej jazdy, gniewu drogowego oraz furii drogowej. Pokazana jest skala zjawiska w Polsce i na świecie oraz przekrój czynników, wpływających na poziom agresji drogowej, zarówno indywidualnych, jak i środowiskowych. Zaprezentowano również techniki prewencyjne, mające na celu obniżenie własnego gniewu oraz łagodzenie agresywnej reakcji innych kierowców.Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym - perspektywa europejska
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 15-19

Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono aktualne problemy związane z bezpieczeństwem pracy w sektorze transportu drogowego w Europie oraz podstawowe kierunki polityki europejskiej w tym zakresie. Zaprezentowano także przykłady „dobrych praktyk”, zastosowanych zarówno na poziomie kształtowania polityki państwa jak i polityki konkretnych przedsiębiorstw posiadających flotę samochodową, dzięki którym udało się istotnie zredukować liczbę wypadków w pracy oraz wynikających stąd kosztów społecznych i ekonomicznych. Artykuł powstał na podstawie materiałów przedstawionych podczas seminariów europejskich, które obyły się w ramach realizacji projektu PRAISE.Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2011 str. 9-11

Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Hab. Adam Tarnowski Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech grupach kierowców: zawodowych i amatorów niemających na swoim koncie sprawstwa tragicznego wypadku drogowego oraz amatorów – sprawców tragicznych wypadków drogowych. W badaniach porównywano poziom cech i sprawności uznanych za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów w tych grupach kierowców. Wyniki badań skłaniają do refleksji na temat kryteriów doboru osób do zawodu kierowcy.Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2010 str. 4-8

Dr Krystyna Zużewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Doc. Dr Hab. Maria Konarska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Celem artykułu jest pokazanie skali problemu wypadkowości wśród kierowców flotowych, czyli pracowników, którzy nie są kierowcami zawodowymi, ale wykorzystują samochody służbowe lub własne podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wśród kierowców flotowych są handlowcy, ekonomiści, kadra zarządzająca. W roku 2007 kierowcy flotowi stanowili ok. 70% poszkodowanych w wypadkach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem na terenie transportu publicznego, w tym ok. 6% ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. W grupie poszkodowanych kierowców flotowych, ok. 26% stanowiły kobiety. Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowania w tej grupie pracowników konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz respektowanie zasad doboru pracowników z uwzględnieniem predyspozycji do kierowania pojazdem.Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2010 str. 14-17

Ppłk Dr N. Med. Mariusz Goniewicz Uniwersytet Medyczny W Lublinie Mgr Krzysztof Goniewicz Uniwersytet Medyczny W Lublinie

Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób dorosłych i dzieci, a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z powodu obrażeń poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% wszystkich zgonów na świecie. W artykule przedstawiono epidemiologię wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce związane z niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego (nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego). W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzyło się ponad milion 61 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 126 000 osób, a ponad milion 336 tysięcy zostało rannych. Pomimo różnorakich działań, które są podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach liczba rannych i zabitych na skutek wypadków drogowych jest w dalszym ciągu bardzo duża, a straty ponoszone przez społeczeństwo wysokie. Aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2010 str. 10-13

Mgr Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówione zostały społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa w kontekście specyfiki zagrożeń związanych z amatorskim prowadzeniem pojazdów oraz z wykonywaniem zawodu kierowcy. Są w nim poruszone takie zagadnienia, jak: relacje z innymi kierowcami i pasażerami, agresja na drodze, rozmowy przez telefon komórkowy oraz kultura bezpieczeństwa kierowców i przedsiębiorstwa.