Sprawy ogólne BHP
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE ZUS

 

Społeczne koszty wypadków przy pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2012 str. 20-23

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono metodę obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy obejmującą podstawowe składniki społecznych kosztów wypadków przy pracy oraz propozycję klasyfikacji wypadków, a także rejestracji danych o ich kosztach w przedsiębiorstwie. Przedstawiono ponadto wyniki pilotażowego sprawdzenia metody obliczania kosztów wypadków przy pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwa na przykładzie wypadków w 5 przedsiębiorstwach.Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2010 str. 8-11

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe na stymulowanie działań prewencyjnych. Badania, przeprowadzone w 202 przedsiębiorstwach wykazały, iż zróżnicowana składka spełnia skutecznie swoją rolę motywacyjną głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych, a ponadto w stosunku do przedsiębiorstw należących do grup działalności o wysokiej składce. Przedstawiono propozycje zmian w obowiązującym systemie różnicowania składki, mających na celu zwiększenie jej motywacyjnej roli.Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2009 str. 12-15

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. stopy procentowe składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe oraz nowe zasady różnicowania składek polegające na zwiększeniu zakresu ich podwyżek i obniżek dla płatników składek. Wskazano na narzędzie umożliwiające obliczania składki w postaci kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonującego systemu różnicowania stopy procentowej składki oraz propozycje jego udoskonalenia.Składki i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS - funkcjonowanie systemu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2006 str. 22-25

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównując je z dochodami ze składek. Zaproponowano kierunki zmian w obowiązujących przepisach dotyczących różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w celu zwiększenia motywacji do podejmowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach.


Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2006 str. 5-8

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Działalność prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadań społecznego ubezpieczenia wypadkowego w krajach zachodnioeuropejskich. Na przykładzie Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a także Polski przedstawiono rolę i zakres działań prewencyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe. Potwierdzenie ogromnej roli działalności prewencyjnej stanowi wielkość środków finansowych przeznaczanych na ten cel.


Mechanizm różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2004 str. 29-31

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono ogólne zasady różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono obecnie obowiązujący w Polsce mechanizm różnicowania stopy procentowej składek na poziomie działalności gospodarczej oraz zasady różnicowania stopy procentowej składek na poziomie płatników składek, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2006 r.


Prewencja i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym w Polsce i w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2004 str. 16-20

Dr Jan Rzepecki, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr. Anna Serafińska Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prewencja oraz rehabilitacja stanowią jedno z podstawowych zadań systemów ubezpieczenia wypadkowego w większości państw Unii Europejskiej (UE), a także m.in. w Australii, Kanadzie i USA. Artykuł przedstawia rolę i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe w Polsce oraz w innych wybranych krajach UE. Szczególną uwagę zwraca na działania prewencyjne realizowane przez ubezpieczenie wypadkowe w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw we Francji oraz w Niemczech. Scharakteryzowano także podjęte przez ZUS działania dotyczące wdrożenia i finansowania programu prewencji wypadkowej oraz działania w zakresie rehabilitacji leczniczej i zawodowej realizowane w ramach prewencji rentowej.


Ogólne zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2004 str. 18-21

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ubezpieczenie wypadkowe w większości krajów Unii Europejskiej odgrywa podstawową rolę w zwalczaniu zagrożeń zawodowych i ograniczaniu ich skutków finansowych, jak również w ograniczaniu cierpień osób poszkodowanych i zapewnieniu im, oraz ich rodzinom, środków egzystencji. W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej.


Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2003 str. 2-4

Dr Jan Rzepecki, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr. Anna Serafińska Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W artykule scharakteryzowano świadczenia z nowego systemu ubezpieczenia wypadkowego oraz zasady finansowania prewencji wypadkowej. Przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki w poszczególnych etapach jej wprowadzania z wyszczególnieniem obowiązujących obecnie wysokości stóp procentowych składek.