Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn.: „Bezpieczeństwo przede wszystkim”


§ 1. Organizator Konkursu

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Firma Doradczo – Szkoleniowa „BHP-max” Krzysztof Wrzosek, Nowe Miasto Lubawskie

§ 1.1 Współorganizator Konkursu

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

§ 2. Cele Konkursu
Popatrzmy uważnie wokół siebie, na nasze otoczenie w szkole i poza nią, na rzeczy codzienne, na które zwykle nie zwracamy uwagi. Na rzeczy uważane za drobne, dopóki nie spowodują wypadku. Na rzeczy pozornie nieistotne, dopóki nas nie dotknął boleśnie. Na rzeczy śmieszne, dopóki nie przytrafią się komuś nam bliskiemu.
Chcemy, żeby to nowe spojrzenie na bezpieczeństwo wpłynęło na zmianę myślenia o nim i zdolność przewidywania następstw. Konkurs ma poruszyć intuicję i wyobraźnię, uświadomić wszystkim, że bezpieczeństwa nie można traktować lekkomyślnie, powierzchownie. Kiedy się zastanowimy poważniej nad własnym bezpieczeństwem, na pewno podcinanie nogi biegnącemu koledze czy sięganie do pawlacza z krzesła na kółkach wyda nam się postępowaniem nie tylko bezrefleksyjnym, lecz także groźnym.
Nie chcemy w żaden sposób ograniczać waszej inwencji co do tematów prac. Rozejrzyjmy się uważnie i zwróćmy uwagę nie tylko na bezpośrednie zagrożenia dla naszego zdrowia czy życia, lecz także na sytuacje, które potencjalnie takie zagrożenie mogą stwarzać. Każdy temat, jeżeli pobudzi naszą refleksję, zmusi do myślenia także innych, a więc na pewno będzie trafiony.


Cel główny:

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród uczniów szkół podstawowych oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku, w którym żyją, uczą się i bawią.

Cele szczegółowe:

 • zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprawidłowych zachowań
 • rozbudzenie potrzeby ochrony własnego zdrowia i odpowiedzialności za zdrowie innych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i kultury bezpieczeństwa,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za higienę środowiska pracy i nauki,
 • zachęcenie do twórczego interpretowania problemów związanych z zachowaniami probezpiecznymi i prozdrowotnymi podczas nauki i zabawy.

§ 3. Uczestnicy konkursu
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu nowomiejskiego w kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie klas młodszych I – III
 • Uczniowie klas starszych IV- VI
 • Gimnazjum

§4. Warunki przeprowadzenia Konkursu

 1. Czas trwania: wrzesień - październik 2016 r.
 2. Zadanie uczniów: plastyczne przedstawienie swoich wyobrażeń na temat bezpiecznych zachowań i postaw eliminujących ryzykowne zachowania, mogących doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu
 3. Wykonanie prac: dowolną techniką plastyczną (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli, farb plakatowych itp) na papierze w formacie A3
  Prace muszą być przesłane w oryginale oraz zawierać na odwrocie następujące informacje:
  • tytuł pracy,
  • imię i nazwisko autora,
  • klasę,
  • imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły,
  • adres i numer szkoły, nr telefonu,
  • zgodę rodzica/opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 do regulaminu)
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Etap I – szkolny: w każdej ze szkół opiekunowie konkursu wybiorą maksymalnie do 10 prac z każdej grupy wiekowej
  • Etap II – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów w czasie swojego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
 5. Wybrane przez siebie prace konkursowe opiekunowie przesyłają / przekazują do Organizatorów do dnia 24 października 2016 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI – pok. 41
 6. Do przesłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA szkoły (załącznik 2).

§ 5. Ocena prac i nagrody

 

 1. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu Komisja konkursowa przyzna:
  • 3 nagrody główne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) - nagrody rzeczowe i dyplomy;
  • 9 wyróżnień - upominki i dyplomy;
  • 12 najlepszych prac (poza nagrodzonymi) zostanie wybranych na pokonkursową wystawę, a ich autorzy otrzymają drobne upominki
  • Wszystkie szkoły, które wezmą udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie, skierowane na ręce Dyrektorów szkół oraz komplety plakatów (8 sztuk w formacie B2 – 50x70 cm z edycji pn. Wypadki w szkole )
 2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonania (kompozycja, czytelność przekazu), jakość, estetykę wykonania, staranność.

§6. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. Organizatorzy przekażą do szkół informacje o wynikach konkursu do dnia 27 października 2016 r.
 2. Rozdanie nagród odbędzie się do 31 października 2016 r. w szkołach laureatów konkursu
 3. Wystawa prac odbędzie się w listopadzie podczas konferencji w Starostwie w Nowym Mieście Lub.

§7. Prawa autorskie

 1. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.
 3. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich.
 4. Uczestnik konkursu (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywania - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.
 5. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora a Organizator przyjmuje, własność oryginalnego egzemplarza tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
  • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
  • wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,
  • zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,
  • wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,
  • prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.ciop.pl - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
 3. Uczestnik (lub w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorom na potrzeby związane z udziałem w konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
 4. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły oraz posiadanie pisemnej zgody autorów prac i nauczycieli biorących udział w konkursie, na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
 5. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w pracy poczty i za ewentualne niedostarczenie przesyłek.

 

Harmonogram realizacji konkursu

 • nadsyłanie prac                                      - do 24 października 2016 r.
 • posiedzenie Jury                                     - 25 października 2016 r.
 • informacja dla szkół o werdykcie            - do 27 października 2016 r.
 • wręczenie nagród                                   - do 31 października 2016 r.
 • otwarcie wystawy                                   - listopad 2016 r.