Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

PIMOŚP - NUMER 4 (30) 2001
 • Cyna i jej nieorganiczne związki - zagrożenie zdrowia w różnych procesach przemysłowych
  Jolanta Surgiewicz, Zofia Hibner
 • Benzenotiol - metoda oznaczania
  Barbara Romanowicz
 • n-Butyloamina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula
 • Endosulfan - metoda oznaczania
  Teresa Nazimek, Hanna Badach
 • 4`-Etoksyacetanilid - metoda oznaczania
  Maria Madej
 • N-Etylomorfolina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula
 • Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania
  Anna Jeżewska
 • Heptan 2-on - metoda oznaczania
  Krystyna Wróblewska-Jakubowska
 • 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on - metoda oznaczania
  Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski
 • 1-Metoksypropan-2-ol - metoda oznaczania
  Ewa Gawęda
 • 3-Metylobutan-1-ol - metoda oznaczania
  Ewa Gawęda
 • 5-Metyloheksan-2-on - metoda oznaczania
  Zofia Hibner
 • 5-Metyloheptan-3-on - metoda oznaczania
  Zofia Hibner
 • 4-Metylopentan-2-on - metoda oznaczania
  Krystyna Wróblewska-Jakubowska
 • 2-Metylopentano-2,4-diol - metoda oznaczania
  Sławomir Brzeźnicki
 • Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula
 • Trimetyloamina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula
 • Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2001 r. - Jolanta Skowroń
 • Cyna i jej nieorganiczne związki - zagrożenie zdrowia w różnych procesach przemysłowych
  Jolanta Surgiewicz, Zofia Hibner


  Cyna i jej związki są używane w wielu gałęziach przemysłu. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wytypowano procesy technologiczne prowadzone obecnie w kraju z udziałem cyny i jej związków. Najważniejsze z nich to procesy: lutowania, wytopu stopów oraz cynowania roztopioną cyną i cynowania galwanicznego. Przeprowadzono charakterystykę tych procesów pod kątem sposobu poboru próbki powietrza i stosowanej metody ilościowego oznaczania cyny.


  Benzenotiol - metoda oznaczania
  Barbara Romanowicz


  Metodę stosuje się do oznaczania benzenotiolu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par benzenotiolu na Tenaxie GC, desorpcji acetyloacetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,20 mg/m³.


  n-Butyloamina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula


  Metodę stosuje się do oznaczania n-butyloaminy w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par n-butyloaminy na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,12 mol/l roztworem kwasu chlorowodorowego w 80-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu wodorotlenkiem potasu i analizie otrzymanego roztworu za pomocą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Oznaczalność metody wynosi 1,3 mg/m³.


  Endosulfan - metoda oznaczania
  Teresa Nazimek, Hanna Badach


  Metodę stosuje się do oznaczania zawartości endosulfanu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych. Metoda polega na pobieraniu zawartego w powietrzu endosulfanu na sorbent (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową (ODS-C18), ekstrakcji z sorbentu acetonem i oznaczaniu zawartości związku w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ECD), na kolumnie kapilarnej. Oznaczalność metody wynosi 0,02 mg/m³.


  4`-Etoksyacetanilid - metoda oznaczania
  Maria Madej


  Metodę stosuje się do oznaczania 4’-etoksyacetanilidu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na osadzeniu pyłów 4’-etoksyacetanilidu na sączku polipropylenowym, ekstrakcji substancji etanolem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi około 1,25 mg/m³.


  N-Etylomorfolina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula


  Metodę stosuje się do oznaczania N-etylomorfoliny w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par N-etylomorfoliny zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,1 mol/l roztworem kwasu chlorowodorowego w 80-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu znad żelu 1 mol/l roztworem wodorotlenku potasu i analizie otrzymanego roztworu techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Oznaczalność metody wynosi około 2 mg/m³.


  Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania
  Anna Jeżewska


  Metodę stosuje się do oznaczania heksametylotriamidu kwasu fosforowego (V) w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par i aerozoli heksametylotriamidu kwasu fosforowego (V) na żywicy XAD-2 oraz na filtrze z włókna szklanego, desorpcji etanolem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi około 0,0125 mg/m³.


  Heptan 2-on - metoda oznaczania
  Krystyna Wróblewska-Jakubowska


  przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par heptan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 12 mg/m³.


  4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on - metoda oznaczania
  Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski


  Metodę stosuje się do oznaczania 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 5-procentowym roztworem izopropanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 24 mg/m³ powietrza.


  1-Metoksypropan-2-ol - metoda oznaczania
  Ewa Gawęda


  Metodę stosuje się do oznaczania zawartości 1-metoksypropan-2-olu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par związku na węglu aktywnym, desorpcji 2-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatogaraficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 46 mg/m³.


  3-Metylobutan-1-ol - metoda oznaczania
  Ewa Gawęda


  Metodę stosuje się do oznaczania 3-metylobutan-1-olu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych. Metoda polega na adsorpcji par związku na węglu aktywnym, desorpcji 2-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 50 mg/m³.


  5-Metyloheksan-2-on - metoda oznaczania
  Zofia Hibner


  Metodę stosuje się do oznaczania 5-metyloheksan-2-onu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par 5-metyloheksan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi około 9,5 mg/m³.


  5-Metyloheptan-3-on - metoda oznaczania
  Zofia Hibner


  Metodę stosuje się do oznaczania 5-metyloheptan-3-onu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno- higienicznych. Metoda polega na adsorpcji par 5-metyloheptan-3-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi około 12,5 mg/m³.


  4-Metylopentan-2-on - metoda oznaczania
  Krystyna Wróblewska-Jakubowska


  Metodę stosuje się do oznaczania 4-metylopentan-2-onu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par 4-metylopentan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji 1-procentowym roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 8 mg/m³.


  2-Metylopentano-2,4-diol - metoda oznaczania
  Sławomir Brzeźnicki


  Metodę stosuje się do oznaczania 2-metylopentano-2,4-diolu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par 2-metylopentano-2,4-diolu na węglu aktywnym, desorpcji mieszaniną dichlorometanu i metanolu w stosunku 95:5 (v:v) i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 10 mg/m³.


  Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula


  Metodę stosuje się do oznaczania prop-2-yn-1-olu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par prop-2-yn-1-olu zawartych w powietrzu na węglu aktywnym, desorpcji metanolem i analizie otrzymanego roztworu z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Oznaczalność metody wynosi 0,6 mg/m³.


  Trimetyloamina - metoda oznaczania
  Maria Miazek-Kula


  Metodę stosuje się do oznaczania trimetyloaminy w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na adsorpcji par trimetyloaminy zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji 0,1 mol/l roztworem kwasu siarkowego w 10-procentowym (v/v) roztworze metanolu, zalkalizowaniu roztworu znad żelu 0,3 mol/l roztworem wodorotlenku potasu i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 2 mg/m³.


  Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2001 r. - Jolanta Skowroń
  Streszczenia roczników
  2021 - 2001
  Wybierz rocznikWybierz numer