Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

PIMOŚP - NUMER 2 (84) 2015
 • Redaktorzy i Rada Naukowa
  s. 2
 • Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych
  Jolanta Skowroń, Wojciech Golimowski , s. 5
 • Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA)
  Elżbieta Jankowska , s. 17
 • Butano-2,3-dion. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Andrzej Starek , s. 37
 • 2-Metylopentano-2,4-diol – pary, frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Renata Soćko, Małgorzata Kupczewska-Dobecka , s. 61
 • Akrylan etylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  Marzena Bonczarowska, Agata Wziątek, Sławomir Brzeźnicki , s. 89
 • Dichlorobenzen. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  Agata Wziątek, Katarzyna Janoszka, Sławomir Brzeźnicki , s. 105
 • Eter tert-butylowo-etylowy. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją mas
  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska , s. 123
 • Redaktorzy i Rada Naukowa
  Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych
  Jolanta Skowroń, Wojciech Golimowski  Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA)
  Elżbieta Jankowska

  W artykule przedstawiono zasady zarządzania ryzykiem zawodowym i praktyczne rady dotyczące ich wdrożenia, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w specyfikacjach technicznych: ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials  - Part 1. Principles and approaches i ISO/TS 12901-2:2014 Nanotechnologies – Occupational risk management applied to engineered nanomaterials – Part 2. Use of the control banding approach. Stwierdzono, że ponieważ obecnie brak jest powszechnie akceptowanych metod do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na NOAA, których podstawą są dane pomiarowe określane w rzeczywistych warunkach narażenia, oraz wartości referencyjnych (dopuszczalnych) w odniesieniu do poszczególnych NOAA występujących w środowisku pracy, to w procesie zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na NOAA może być stosowana metoda bazująca na ustalaniu kategorii zagrożenia (HB) i szacowaniu poziomu narażenia (EB) przedstawiona w specyfikacji technicznej ISO/TS 12901-2.  Butano-2,3-dion. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Andrzej Starek  2-Metylopentano-2,4-diol – pary, frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Renata Soćko, Małgorzata Kupczewska-Dobecka  Akrylan etylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  Marzena Bonczarowska, Agata Wziątek, Sławomir Brzeźnicki  Dichlorobenzen. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
  Agata Wziątek, Katarzyna Janoszka, Sławomir Brzeźnicki  Eter tert-butylowo-etylowy. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją mas
  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska  Streszczenia roczników
  2021 - 2001
  Wybierz rocznikWybierz numer