Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

 

 

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych firm budowlanych, ale również do firm większych działających w tej sekcji gospodarki (zatrudniających podwykonawców),
a także inwestorów i wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo. Jej celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa prac wykonywanych przez małe firmy budowlane, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich wskaźników wypadkowości w budownictwie.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
ISBN: 978-83-7373-147-9
Rok wydania: 2013


Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy
- - Andrzej Dąbrowski

Poradnik jest adresowany do małych firm budowlanych. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracodawcom, pracownikom oraz osobom postronnym, które mogą się znaleźć lub znajdują się w sąsiedztwie miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane. Wskazuje działania zmierzające do ograniczenia urazów podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujące opracowanie i utrzymywanie dokumentacji bhp, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, zapewnianie środków ochrony przed urazami oraz szkoleń pracowników.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-148-6
Rok wydania: 2013


Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Przedmiotem poradnika jest organizacja ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym, z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków i organizacji pracy na rampie. Omówiono również prędkości ruchu wózka w różnych warunkach, szkolenie stanowiskowe kierowców wózków oraz niektóre cechy wózków ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prędkości ruchu wózków w różnych warunkach w wielu przedsiębiorstwach krajowych oraz wyniki badań i ich analiz otrzymanych z zastosowaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego w CIOP-PIB. Poradnik dotyczy głównie podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych o średniej wielkości, tzn. o ładowności do około 2 ton, ale większość zaleceń odnosi się także do innego rodzaju wózków i innych pojazdów, stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym wewnątrz budynków.

Zalecenia przedstawione w poradniku są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

 Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-151-6
Rok wydania: 2013


„Rekonstrukcja wypadków przy pracy z wykorzystaniem symulacji numerycznej”
- mgr inż. Marcin Milanowicz

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH CIOP-PIB
Nr projektu:  V.B.12.
Tytuł projektu:  „Komputerowe modele kończyny górnej z możliwością symulowania złamań oraz głowy z przemysłowym hełmem ochronnym dla potrzeb rekonstrukcji i zapobiegania wypadkom przy pracy”.
Opis projektu: Celem projektu było opracowanie komputerowego modelu kończyny górnej z możliwością symulowania złamań (w obrębie kości ramiennej, promieniowej i łokciowej) oraz komputerowego modelu przemysłowego hełmu ochronnego, a następnie ich implementacja do komputerowego modelu człowieka pakietu Madymo. Powstały w wyniku prac wzbogacony komputerowy model człowieka służył będzie do rekonstrukcji wypadków przy pracy, co w dużym stopniu przyczyni się do poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach tych zdarzeń. Ulepszony komputerowy model człowieka umożliwi także prognozowanie wypadków na stanowiskach pracy co pozwoli na dobór odpowiednich zabezpieczeń już na etapie projektowania maszyn i urządzeń.
Zakład Techniki Bezpieczeństwa
Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
CIOP-PIB


Format: A4 (21 x 29 cm)
Liczba stron: 3
Rok wydania: 2013


Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
- Marek Dźwiarek

W monografii przedstawiono badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania, metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty, a także systemy nadzorowania defektów. Omówiono modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova, przedstawiono zarówno jakościową jak i ilościową metodę oceny ich bezpieczeństwa oraz narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn oraz wykorzystaniu techniki rzeczywistości wirtualnej VR do wspomagania doboru systemów ochronnych przy projektowaniu maszyn.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 173
ISBN: 978-83-7373-126-4
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna – zalecenia
- Mariusz Dąbrowski

W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011


Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej Dąbrowski

Obecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Rok wydania: 2011


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy