Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Umowa

Przedmiotem umowy jest określenie zasad wydania certyfikatu kompetencji oraz praw, obowiązków i wzajemnych zobowiązań stron wynikających z używania przez posiadacza tego certyfikatu.

Na podstawie tej umowy:

 • CIOP-PIB ma prawo do:
  • cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu kompetencji w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań określonych w dokumentach będących podstawą przyznania certyfikatu kompetencji lub ustalonych w niniejszej umowie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu zainteresowanego, zawierającym uzasadnienie decyzji,
  • stawiania wymagań w formie pisemnej certyfikowanej osobie dotyczących odbycia dodatkowych szkoleń na podstawie przeglądu osiągnięć w trakcie sprawowania nadzoru nad certyfikowaną osobą
  • prowadzenia przeglądów osiągnięć certyfikowanej osobie w zakresie działalności objętej certyfikatem i zgodnie z wymaganiami wymienionych w nim dokumentów normatywnych w okresie ważności certyfikatu kompetencji wydanego na warunkach określonych w niniejszej umowie.
 • CIOP-PIB zobowiązuje się do:
  • wydania certyfikatu kompetencji po uregulowaniu przez wnioskującego wszystkich opłat związanych z procesem certyfikacji i podpisaniu umowy,
  • wpisania certyfikowanej osoby do rejestru wydanych certyfikatów kompetencji,
  • zachowania poufności i nie przekazywania stronom trzecim informacji uzyskanych od  certyfikowanej osoby w trakcie procesu certyfikacji i późniejszego nadzoru, bez jego uprzedniej zgody,
  • informowania certyfikowanej osoby o zmianach kryteriów stanowiących podstawę wydania certyfikatu kompetencji,
  • zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia osoby certyfikowanej w procesie nadzoru nad certyfikatem zgodnie z kryteriami Ośrodka.
 • Certyfikowana osoba ma prawo do:
  • powoływania się na swój certyfikat kompetencji w publikacjach oraz przy zawieraniu umów i kontraktów dotyczących działalności objętej zakresem certyfikacji,
  • uzyskiwania informacji ze strony Ośrodka o wszystkich zmianach w systemie certyfikacji kompetencji osób i kryteriach stanowiących podstawę wydania certyfikatu kompetencji,
  • wymagania od Ośrodka zachowania poufności wszelkich dotyczących go informacji, uzyskanych w czasie procesu certyfikacji oraz podczas nadzoru, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 • Certyfikowana osoba zobowiązuje się do:
  • natychmiastowego zaprzestania powoływania się na certyfikat kompetencji, którego ważność nie została odnowiona lub który został zawieszony, cofnięty lub unieważniony oraz powstrzymania się od promowania swojej certyfikacji w czasie jej zawieszenia, a także zaprzestania stosowania wszelkich deklaracji zawierających jakiekolwiek powołanie się na jednostkę certyfikującą lub certyfikację w przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji oraz zwrotu jednostce certyfikującej wszelkich wydanych przez nią certyfikatów,
  • powoływania się na swój certyfikat kompetencji w sposób niewprowadzający nikogo w błąd co do zakresu kompetencji jego posiadacza,
  • stosowania, w przypadku powoływania się na certyfikat wydany przez CIOP-PIB, następującego lub równoważnego zwrotu: "certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji kompetencji..... (certyfikat akredytacji nr AC 071)" oraz wszelkich znaków i logo w uzgodniony z Ośrodkiem sposób,
  • uzupełnienia kompetencji zgodnie z wymaganiami Ośrodka w przypadku zmiany kryteriów certyfikacji stanowiących podstawę wydania certyfikatu,
  • niewykorzystywania certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować jednostkę certyfikującą i nieskładania żadnych oświadczeń związanych z certyfikacją, które jednostka certyfikująca uznaje za mylące lub nieuprawnione,
  • przesłania bez wezwania do Ośrodka w połowie okresu ważności certyfikatu kompetencji informacji zawierającej:
   - dane o przebiegu działalności związanej ze stosowaniem certyfikatu kompetencji uwzględniające dokumentację usług wykonywanych przez certyfikowaną osobę,
   - dokumenty potwierdzające podwyższanie kwalifikacji w dziedzinie związanej z zakresem działalności objętej certyfikatem,
   - opinie, w tym skargi, dotyczące działalności objętej zakresem certyfikatu kompetencji,
   - regulowania w terminie, wszystkich opłat należnych CIOP-PIB,
   - zgłaszania faktu zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany adresu do korespondencji.