PRAWNE PODSTAWY DOBORU I STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W POLSCE

 

Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku, o minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy jest trzecią dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 16 (1) Dyrektywy Rady 89/391/EWG, z 12 czerwca 1989 roku. Dyrektywa 89/656/EWG określa minimalne wymagania w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Postanowienia tej dyrektywy zostały przeniesione do prawa polskiego na mocy kodeksu pracy [4] oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2,3].
Dyrektywa 89/656/EWG została podzielona na trzy części [5]. Pierwsza część dyrektywy dotyczy postanowień ogólnych:

- przedmiotu dyrektywy;
- definicji środków ochrony indywidualnej;
- ogólnych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.


W myśl tych przepisów pracodawca, w przypadku, gdy brak jest możliwości zapobiegania ryzyku u źródła pracodawca powinien dążyć m.in. do stosowania nowych rozwiązań technicznych lub bezpiecznej organizacji pracy, a gdy jest to niemożliwe nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

Część druga dyrektywy dotyczy obowiązków pracodawcy w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. W części tej zostały omówione:

- postanowienia ogólne dotyczące doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej;
- konieczność zapewnienia bezkolizyjnego stosowania różnych typów środków ochrony indywidualnej;
- wymagania dotyczące określenia szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwie;
- konieczność zapewnienia higieny w przypadku stosowania tych samych środków ochrony indywidualnej przez różnych użytkowników;
- konieczność zapewnienia w ramach przedsiębiorstwa informacji o różnych typach środków ochrony indywidualnej;
- zasady dostarczania środków ochrony indywidualnej bezpłatnie oraz zapewnienie konserwacji, napraw i wymiany;
- obowiązek poinformowania pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić go będzie stosowanie środków ochrony indywidualnej;
- organizowanie szkoleń i jeśli jest taka potrzeba pokazów używania środków ochrony indywidualnej;
- obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem (instrukcją użytkowania).


W części trzeciej dyrektywy zamieszczone zostały wymagania adresowane do państw członkowskich, dotyczące przeniesienia wymagań dyrektywy do prawa krajowego oraz okresowego przedstawiania Komisji raportu o praktycznym wprowadzeniu postanowień tej dyrektywy. Zgodnie z artykułem 10 państwa członkowskie, co 5 lat powinny przedstawiać Komisji raport o praktycznym wprowadzeniu postanowień dyrektywy, określając w nim punkty widzenia pracodawców i pracowników.

W tabeli 1 podano zestawienie wymagań dyrektywy 89/656/EWG oraz odpowiadających im przepisów prawa polskiego.

Tabela 1 Zestawienie wymagań dyrektywy 89/656/EWG oraz przepisów prawa polskiego dotyczących doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej

Wymaganie Dyrektywa 89/656/EWG Przepisy prawa polskiego
Definicja środków ochrony indywidualnej Artykuł 2 Par 1, p. 1d). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2]
Zasada ogólna stosowania środków ochrony indywidualnej Artykuł 3 Załącznik nr 2, par. 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności Artykuł 4 p.1 Artykuł 2376 par. 3 Kodeks pracy [4]
Postanowienia ogólne - wymagania dotyczące zastosowanych środków ochrony indywidualnej Artykuł 4 p.1 i 2 Załącznik nr 2, par. 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - określenie warunków stosowania środków ochrony indywidualnej Artykuł 4 p. 3 Załącznik nr 2, par. 4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - stosowanie środka ochrony indywidualnej przez więcej niż jedną osobę Artykuł 4 p. 4 Załącznik nr 2, par. 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - zapewnienie właściwej informacji o środkach ochrony indywidualnej Artykuł 4 p. 5 Par 1, p. 11b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - bezpłatne dostarczanie środków ochrony indywidualnej Artykuł 4 p. 6 Artykuł 2376 par. 1 Kodeks pracy
Postanowienia ogólne - zapewnienie prawidłowego działania, dobrego stanu higienicznego środków ochrony indywidualnej Artykuł 4 p.6 Artykuł 2379 par. 2 Kodeks pracy
Postanowienia ogólne - zapewnienie informacji pracownikom Artykuł 4 p. 7 Par 1, p. 11b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Postanowienia ogólne - organizowanie szkoleń i pokazów używania środków ochrony indywidualnej Artykuł 4 p. 8 Załącznik nr 2, par. 6.1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac
Postanowienia ogólne - stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem Artykuł 4 p. 9 Załącznik nr 2, par. 6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Ocena środków ochrony indywidualnej Artykuł 5 Załącznik 2 par 7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej Artykuł 6 Załącznik 2 par 8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Informacje dla pracowników Artykuł 7 Artykuł 2378 par. 3 Kodeks pracy
Konsultacje z pracownikami Artykuł 8 Artykuł 2378 par. 3 Kodeks pracy

 

 
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych